PROF. LÁSZLÓ MIKLÓS ZVOLENÝ ZA ZAHRANIČNÉHO ČLENA MAĎARSKEJ AKEDÉMIE VIED

195. valné zhromaždenie Maďarskej Akadémie Vied zvolilo  3. mája 2022 profesora László Miklósa  za jeho vynikajúcu vedeckú prácu v oblasti krajinnej ekológie za akademika MAV – zahraničného člena. Zahraničný člen má odo dňa svojho zvolenia  rovnaké práva ako akademik  z Maďarska. Práva a povinnosti akademika odo dňa zvolenia sú stanovené v akademickom poriadku a v stanovách a vnútorných predpisoch Maďarskej Akadémie Vied.

Za zahraničného  člena môže byť zvolený vedec, ktorý má trvalý pobyt v zahraničí, venuje sa vedeckej činnosti v zahraničí, má medzinárodne vynikajúce vedecké výsledky, hlási sa k maďarskej národnosti a udržiava úzky kontakt s maďarským vedeckým životom.

Z člena ho odporúčili akademici MAV: László Bozó, Károly Kocsis, Ferenc Kovács, Zoltán Kovács, István Lakatos, Rezső Mészáros.

Prof. László Miklós,  predniesol svoj akademický inauguračný prejav 17. októbra 2023  v Budapesti v historickej budove sídla Maďarskej Akadémie Vied.

Pánovi profesorovi gratulujeme k míľniku!!!

Video samotnej prednášky nájdete na odkaze. (samotná prednáška začína 8:15)

LÁSZLÓ MIKLÓS sa narodil v roku 1949 v Tornali na Slovensku. Od roku 1994 je doktorom vied (DrSc)  Slovenskej Akadémii Vied. Od roku 1973 je vedeckým pracovníkom Ústavu krajinnej ekológie SAV a od roku 1994 do roku 2019, až do odchodu do dôchodku, bol profesorom na Technickej univerzite vo Zvolene. Ako krajinný ekológ a geograf sa úzko špecializuje na krajinu ako geosystém, dynamiku svahov, ekologické siete. Jeho hlavné výskumné výsledky sa týkajú teórie a metodológie krajinnej ekológie, krajinného plánovania a územných systémov ekologickej stability. Bol  predsedom redakčnej rady, autorom koncepcie, redaktorom niekoľkých kapitol a autorom mnohých máp Atlasu krajiny Slovenska (2002) a Atlasu reprezentatívnych geoekosystémov Slovenska (2010). Prednášal na viacerých vysokých školách doma aj v zahraničí (Roskilde University Centre, Universität für Bodenkultur, Wien, Technische Universität, Wien, Szt. István Egyetem, Gödöllő) zastával mnohé vedecké a pedagogické funkcie. Ako námestník ministra Ministerstva životného prostredia (1990 – 1992), minister životného prostredia (1998 – 2006) a poslanec parlamentu (2006 – 2010) úspešne aplikoval výsledky svojho výskumu do environmentálnej politiky, legislatívy a plánovacích procesov. Zastával viacero vysokých odborných funkcií na Slovensku i na medzinárodnej úrovni. Z jeho vyznamenaní možno spomenúť Tribute of appretiation  US EPA (1992); Tribute of appretiation UNEP (2000); Distinguished Service Award of IALE (2007); Doctor Honoris Causa, Szent István Egyetem, Gödöllő (2001), Prominent ekonomiky Slovenskej republiky (2002),  Zlatý biatec  (2004),); Rytiersky kríž Maďarského rádu (2013), Nummum Academiae Memorialem Tribuit  pro singularibus meritis de studii scientiarum provehendis SAV (2009, 2019).