Regionálne stretnutie klastra eLTER pre strednú a východnú Európu

6. a 7. septembra 2023 sa v Bratislave, na pôde Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. konalo Regionálne stretnutie klastra eLTER pre strednú a východnú Európu. Hybridného stretnutia sa zúčastnilio osobne 16 členov  a ďalších 15 členov online z platforiem  LTER/LTSER.

Účelom medzinárodného stretnutia bolo vytvoriť priestor na priamy kontakt s národnými tímami, priamu spätnú väzba a interakciu  s kľúčovými ľuďmi z aktivít na Európskej úrovni. Dôležité bolo riešenie otázok špecifických pre krajinu/región a  výmena skúseností. Cieľom stretnutia bolo i vyjasnenie a prehĺbenie spoločnej vízie.

Na stretnutí odzneli správy národných koordinátorov z Rumunska, Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovinska,  Nemecka, Srbska a Slovenska. Správy o jednotlivých krajinách sa týkali súčasného stavu národného procesu eLTER RI; hlavných problémov/výziev  a obmedzení a spôsob riešenia problémov;  úspešných príkladov; budúcnosti eLTER RI v krajine; činností v európskom meradle.

Prediskutovali  sa naliehavé otázky o kritériách pre lokality ESFRI eLTER, o platformách LTSER, o eLTER na národnej úrovni, tematických centrách, ako aj o spolupráci s partnermi z iných krajín.

Zo záverečnej diskusie bolo zrejmé, že takéto stretnutia na regionálnej úrovni majú zmysel, sú dôležité pre budovanie eLTER ESFRI a spolupráce, a  v budúcnosti sa budú organizovať pravidelne.

viac info