Ukončené

Medzinárodné

CHIME_NPV - CHIME_NPV - Kvantifikácia nefotosyntetickej vegetácie z budúcej misie Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment
CHIME_NPV - Towards quantification of non-photosynthetic vegetation from Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: Aktivity projektu predstavujú štúdiu uskutočniteľnosti pridanej hodnoty satelitne založeného hyperspektrálneho snímkovania pre mapovanie nefotosyntetizujúcej vegetácie (NPV) v poľnohospodárskej krajine. Skúmajú sa inovatívne prístupy a efektívne algoritmy pre kvantifikáciu NPV s použitím produktov nedávnych satelitných platforiem PRISMA a EnMAP. Okrem toho sa údaje relevantné pre NPV priebežne zhromažďujú prostredníctvom špecifických terénnych kampaní v rôznej mierke (od pozemku po celý región).
Doba trvania: 2.4.2022 - 1.4.2024
PEOPLE-EA - PEOPLE Ecosystem Accounting
PEOPLE Ecosystem Accounting
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Černecký Ján, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom medzinárodného projektu PEOPLE Ecosystem Accounting (PEOPLE-EA) je študovať význam diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) pre účely zavádzania ekosystémového účtovníctva a demonštrovať aktuálne možnosti využitia DPZ pre suchozemské a sladkovodné ekosystémy. Projekt PEOPLE-EA sa snaží preukázať stúpajúcu hodnotu údajov DPZ s cieľom napomôcť implementácii ekosystémového účtovníctva na národnej úrovni členských štátov EÚ.
Doba trvania: 1.6.2022 - 31.3.2024
SatZones - SatZones - Identifikácia výnosových zón na poľnohospodárskych pozemkoch s využitím satelitných údajov
SatZones - Satellite-based delineation of yield productivity zones for Slovak crop fields
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kenderessy Pavol, PhD.
Anotácia: Vymedzenie „kvázi homogénnych“ zón hospodárenia je základom postupov precízneho poľnohospodárstva (PA), ktoré sa zaoberajú variabilitou stavu plodín a výnosov plodín v rámci poľa. Existuje mnoho pozemných metód na vytyčovanie zón hospodárenia, ktoré sa však pre zložitosť a náklady v našich podmienkach bežne nepoužívajú. Na druhej strane sa v súčasnosti dostávajú do popredia inovatívne prístupy založené na využití satelitných údajov. Zóny výnosovej produktivity predstavujú vysoko produktívne, resp. menej produktívne zóny v rámci poľných parciel. Najmä prístupy časových radov využívajúce satelitné vegetačné indexy s príslušným priestorovým a časovým rozlíšením (napr. produkty Sentinel2 alebo Landsat) môžu identifikovať stabilné opakujúce sa vzorce stavu plodín, čo vedie k lepšej identifikácii produkčných zón. Naším cieľom je vyvinúť systém na zlepšenie satelitných (neskôr označovaných ako EO based) poľnohospodárskych služieb na vzorke cca. 61 000 poľných parciel. Hlavným technickým cieľom projektu je vývoj automatizovaného procesora pre vytváranie produkčných zón výnosovej produktivity v širšom meradle. Okrem toho bude navrhnutá služba na báze EO pre farmárov na základe tohto procesora. Konečným cieľom návrhu je zlepšenie služieb založených na EO pre precízne poľnohospodárstvo.
Doba trvania: 15.2.2022 - 31.7.2023
NEEMO EEIG 2019 - NEEMO EIG 2019 - Multi-inštitucionálny rámcový kontrakt na poskytovanie podpory pre monitorovanie LIFE projektov, komunikáciu o LIFE programe a iné súvisiace aktivity
NEEMO EIG 2019 - Inter-institutional single framework contract for the provision of support for the monitoring of LIFE projects, communication about the LIFE programme and other related activities
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bezák Peter, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej a finančnej opodstatnenosti riešenia LIFE projektov spolufinancovaných Európskou Komisiou. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v okruhoch ochrany prírody v rámci rozvoja siete Natura 2000, ochrany životného prostredia a zmeny klímy. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a pravidlami a projektové správy spĺňajú dohodnuté požiadavky. Ich hodnotiace správy v anglickom jazyku sa pravidelne predkladajú na EK (DG Environment a EASME), taktiež poskytujú na žiadosť EK inú odbornú podporu súvisiacu s LIFE programom.
Web stránka projektu: https://neemo.eu/
Doba trvania: 1.1.2019 - 30.4.2023
REGATA - Štúdium atmosférickej depozície ťažkých kovov v priemyselných regiónoch Slovenska pomocou biomonitorovacích techník, metód jadrovej fyziky a technológií GIS
Atmoheric Deposition of Heavy Metals in Industrial Areas of Slovakia Studied by the Moss Biomonitoring Technique Employing Nuclear and Related Analytical Techniques and GIS Technology
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Borovská Jana, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum chemického znečistenia prízemnej vrstvy atmosféry Slovenska s dôrazom na znečistenie ťažkými kovmi ako súčasť európskeho mapovania ťažkých kovov prostredníctvom vybraných skupín machorastov v rámci programu ICP Vegetation. Pracovníci ÚKE SAV spolu s NLC vo Zvolene zabezpečujú zber a triedenie machov z monitorovacích lokalít. Rádioanalytické oddelenie LNF SÚJV Dubna realizuje analýzu machov z hľadiska prítomnosti vybraných ťažkých kovov. Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK Bratislava meria rádioaktivitu vzoriek machov z vybraných lokalít za účelom zmapovania ročnej dávky obyvateľstva SR od inhalácie izotopov 137Cs a 210Pb. Výsledky z analýz budú publikované v záverečnej správe ICP Vegetation „Mosses as biomonitors of air pollution 2020-22 survey on heavy metals, nitrogen and POPs in Europe“.
Doba trvania: 1.11.2020 - 31.12.2022
DREAM SK-AT - Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a v Rakúsku
Danube River Research and Management in Slovakia and Austria
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kenderessy Pavol, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vybudovanie spoločných výskumných zariadení, zlepšenie prenosu poznatkov a vytvorenie inovatívnych monitorovacích a modelovacích nástrojov v slovensko-rakúskom hraničnom území. Zlepšením prenosu poznatkov a budovaním kapacít medzi vedeckými inštitúciami a univerzitami povedie projekt k lepšej kooperácii a prenosu kvalifikácie medzi výskumnými a inovačnými aktérmi s využitím novovybudovaných a modernizovaných výskumných infraštruktúr (VI). Nové monitorovacie stanice, ako aj inovačné monitorovacie technológie (napr. operatívny výskumný čln) a modelovacie nástroje na výskum hydrodynamiky, transportu sedimentov, morfodynamiky, ekologických parametrov i technológie na diaľkový prieskum Zeme pri výskume tokov a inundácie prinesú množstvo vysokokvalitných a porovnateľných údajov získaných pre rieku Dunaj v projektových úsekoch(hraničný región a priľahlé úseky). Pre cieľové skupiny bude zverejnená a dostupná smernica o monitorovacích a modelovacích nástrojoch. Na Slovensku bude modernizované a inovované hydraulické laboratórium (VÚVH) (prietok500 l/s) a laboratórium geoinformatiky a pokročilého diaľkového prieskumu Zeme (ÚKE SAV). V Rakúsku bude vybudované hydraulické laboratórium s voľne tečúcim prietokom 10 m³/s. S využitím VI bude vybudovaná vedecká báza pre zlepšenie manažmentu rieky Dunaj medzi Viedňou a Bratislavou, ktorá bude dostupná pre cieľové skupiny zaoberajúce sa lodnou dopravou, protipovodňovou ochranou, ekológiou, vodnou energetikou a zásobovaním pitnou vodou. Navyše bude iniciovaná výmena študentov, doktorandov a učiteľov medzi BOKU, VÚVH a ÚKE SAV a výskumné zariadenia budú spoločne využívané na výučbu a vedeckovýskumné aktivity aj po skončení projektu.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2022
MICROCLIM - Pohľad z mikroúrovne na alpínsku flóru v podmienkach zmeny klímy. Prepojenie pozorovaní a modelov na zlepšenie nášho chápania budúcnosti európskych vysokohorských rastlín
A micro-scale perspective on alpine floras under climate change. Linking observations and models to improve our understanding of the future of European high mountain plants
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kanka Róbert, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vykonať opätovný výskum summitov alpínskeho pásma Európskych pohorí v sieti GLORIA, aby sa rozšírilo pokryté časové obdobie na 20 rokov. Opätovný výskum bude prebiehať presne podľa rovnakého dizajnu a protokolu ako predchádzajúce výskumy a bude realizovaný v rámci jednej terénnej sezóny v roku 2022, aby sa dodržal pravidelný 7 ročný interval. Prácu budú vykonávať skúsení botanici v regionálnych tímoch, ktoré už boli zapojené do pôvodných výskumov a následných výskumov, pokiaľ to bude možné.
Web stránka projektu: https://www.mountainresearch.at/microclim/
Doba trvania: 1.5.2022 - 30.11.2022
SENSECO - Optické synergie pre priestorovo-časové snímanie škálovateľných ekofyziologických znakov
Optical synergies for spatiotemporal sensing of scalable ecophysiological traits
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: Vegetácia predstavuje dôležitú zložku zemského povrchu, sprostredkúva a upravuje výmenu látok a energie na rozhraní atmosféra - biosféra - pedosféra. Včasné získavanie informácií o stave vegetácie a fotosyntetickej aktivite je základom pre hodnotenie dynamickej odozvy vegetácie na meniace sa podmienky prostredia.Včasné a celopriestorové informácií o vegetačných charakteristikách v ekologicky relevantných mierkach je možné zozbierať hlavne inovatívnymi prístupmi diaľkového pozorovania Zeme (DPZ) prostredníctvom nových satelitných misií vrámci programu EU Copernicus ako sú Sentinel-2 (S2), Sentinel-3 (S3) a plánovanou exploratívnou misiou FLuorescence EXplorer (FLEX). Produkty z týchto misií pokrývajú rôzne priestorové (rozlíšenie 10 až 300 m) a temporálne mierky (denne až týždenne) čo v súčasnosti veľké výzvy pre synergické spracovanie produktov z rôznych zdrojov pre hodnotenie eko-fyziologických znakov a vlastností v rôznych mierkach. Hlavné vedecké ciele SENSECO možno definovať nasledovne:• zabezpečiť, aby metódy optického DPZ pre hodnotenie ekofyziologických procesov a znakov boli kompatibilné v rôznych priestorových a časových mierkach, čo umožní synergické využitie viacerých senzorov• zabezpečiť prenos a výmenu poznatkov o metódach viac mierkového škálovania prostredníctvom biofyzikálneho modelovania (napríklad modelovania prenosu radiácie porastom, RTM)
Web stránka projektu: www.senseco.eu
Doba trvania: 4.5.2018 - 23.10.2022
Linking science, policy and people for sustainable Carpathians
Linking science, policy and people for sustainable Carpathians
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Doba trvania: 1.3.2020 - 31.7.2022
Mobilizácia databáz siete Emerald na Západnom Balkáne ako príprava na biogegrafické semináre
Mobilisation of Emerald Network databases in the Western Balkans in preparation of biogeographical seminars
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Šesť krajín západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko) ratifikovalo Bernský dohovor a následne musia vybrať lokality siete Emerald a poslať vyplnený štandardný formulár údajov pre každú z nich. Vytvorenie národnej siete Emerald sa považuje za jeden z hlavných nástrojov zmluvných strán na splnenie svojich záväzkov v rámci Bernského dohovoru. Celkovými projektovými cieľmi projektu je podporiť a uľahčiť mobilizáciu databáz SDF krajinami západného Balkánu s ich následným predložením Bernskému dohovoru prostredníctvom centrálneho úložiska údajov Reportnet. Na praktických seminároch pre každú krajinu západného Balkánu zástupcovia národnej alebo regionálnej správy ochrany prírody, ako aj vedeckí pracovníci spolupracujú na mobilizácii a aktualizácii databázy Emerald za podpory projektového tímu. Projekt by mal zlepšiť aj taxonomickú konzistentnosť a konzistentnosť v interpretácii typov biotopov medzi rezolúciou č. 6 (1998) Bernského dohovoru a prílohami smerníc o prírode (Smernica o stanovištiach a Smernica o vtákoch).
Doba trvania: 22.12.2021 - 30.6.2022
ETC BD - Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu - 2022
European Topic Centre on Biological Diversity - 2022
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: ETC BD je projektom Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Práca ETC BD v roku 2022 bude do značnej miery určovaná programom Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a jeho strategickým plánom, na úrovni EÚ Stratégiou EÚ 2020 v oblasti biodiverzity. Tieto politické prvky sú plne začlenené do viacročného pracovného programu EEA, ktorý určuje aj pracovný plán ETC BD. Aktivity ETC BD sa uskutočnia v dvoch hlavných oblastiach: Monitorovanie, reporting a indikátory; Poznatky pre ekosystémové manažment. Prvá oblasť má štyri časti: Analýza a toky dát (politiky v oblasti biodiverzity a prírody); Zefektívnenie monitorovania, získavania dát z reportingu; Indikátory pre monitorovanie biodiverzity a progresu; Chránené územia. Druhá oblasť má päť častí: Hodnotenie stavu ekosystémov, hnacích síl zmien a tlakov na ekosystémy; Potreby a ciele obnovy ekosystémov; Riešenia a opatrenia na obnovu ekosystémov ovplyvnených poľnohospodárstvom; Riešenia a opatrenia na obnovu ekosystémov ovplyvnených lesným hopodárením; BISE - Biodiversity Information System for Europe.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.1.2022
ETC BD - Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu - 2019-2021
European Topic Centre on Biological Diversity - 2019-2021
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: ETC BD je projektom Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Práca ETC BD v období rokov 2019 - 2021 bude do značnej miery určovaná programom Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a jeho strategickým plánom na roky 2011 – 2020, na úrovni EÚ Stratégiou EÚ 2020 v oblasti biodiverzity. Tieto politické prvky sú plne začlenené do viacročného pracovného programu EEA na roky 2014-2018 rozšíreného do roku 2020, ktorý určuje aj pracovný plán ETC BD. Aktivity ETC BD sa uskutočnia v 5 pracovných balíkoch. WP1 (Monitorovanie, dáta, riadenie a informačné systémy) sa zaoberá organizáciou dátových tokov a riadením základných dátových súborov, ktoré buď priamo prispievajú k politickému procesu alebo podporujú tvorbu indikátorov a hodnotení. WP2 (Indikátory) sa zameriava hlavne na prácu, ktorú má realizovať ETC/BD ako súčasť procesu SEBI (Streamlined European Biodiversity Indicators). WP3 (Hodnotenia) budú do značnej miery zamerané na ciele 1 a 2 stratégie EÚ 2020 v oblasti biodiverzity. Pri hodnotení pokroku na dosiahnutiu cieľa 1 a jeho podporných opatreniach sa využijú informácie oznámené členskými štátmi podľa smerníc o prírode. Hlavnou časťou práce ETC BD bude príprava správy o stave prírody (EEA State of Nature report), ktorá sa má uverejniť do konca roku 2020. WP4 (Networking and policy support) pokrýva spoluprácu s národnými orgánmi a odborníkmi v rámci politických procesov, či už na úrovni EÚ, celoeurópskej alebo globálnej úrovni. WP5 sa zameriava na riadenie ETC BD, budovanie kapacít a spoluprácu s inými ETC.
Web stránka projektu: https://bd.eionet.europa.eu/
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Emerald Balkan - Posilnenie účasti krajín západného Balkánu na práci Európskej environmentálnej agentúry 2020- 2021
Strengthening the participation of the Western Balkans in the work of the European Environment Agency 2020- 2021
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Šesť krajín západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko) ratifikovalo Bernský dohovor a následne musia vybrať lokality siete Emerald a poslať vyplnený štandardný formulár údajov pre každú z nich. Vytvorenie národnej siete Emerald sa považuje za jeden z hlavných nástrojov zmluvných strán na splnenie svojich záväzkov v rámci Bernského dohovoru.Celkovými projektovými cieľmi projektu je podporiť a uľahčiť mobilizáciu databáz SDF krajinami západného Balkánu s ich následným predložením Bernskému dohovoru prostredníctvom centrálneho úložiska údajov Reportnet. Na praktických seminároch pre každú krajinu západného Balkánu zástupcovia národnej alebo regionálnej správy ochrany prírody, ako aj vedeckí pracovníci spolupracujú na mobilizácii a aktualizácii databázy Emerald za podpory projektového tímu. Projekt by mal zlepšiť aj taxonomickú konzistentnosť a konzistentnosť v interpretácii typov biotopov medzi rezolúciou č. 6 (1998) Bernského dohovoru a prílohami smerníc o prírode (Smernica o stanovištiach a Smernica o vtákoch).
Doba trvania: 2.12.2021 - 31.12.2021
CLIMASTEPPE - Riešenia pre klimaticky vhodné poľnohospodárstvo v suchých stepných oblastiach Ruska
Solutions for climate-smart land use in the dry steppes of Russia
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lieskovský Juraj, PhD.
Anotácia: Suché stepi v Rusku ležia v oblasti, kde sa silno prejavuje negatívny vplyv globálnej zmeny klímy. Zároveň je to oblasť, v ktorej môžu smart riešenia v poľnohospodárstve znížiť tento negatívny vplyv, zamedziť úniku emisií spôsobujúci skleníkový efekt a zamedziť defragmentácii stepí. Zmeny v ekonomike po roku 1991 viedli k masívnemu opúšťaniu poľnohospodárstvo a k obnove stepí. Pri súčasnej snahe o ich ďaľšiu rekultiváciu dochádza ku konfliktom medzi rozširovaním poľnohospodárstva na úkor ekosystémových služieb. Hlavným cieľom tohto projektu je vyhodnotiť schopnosť Ruských suchých stepí znižovať negatívny vplyv zmeny klímy prostredníctvom riešení smart poľnohospodárstva.
Doba trvania: 1.4.2018 - 31.3.2021
Sen2ForMaM - Mapovanie a monitoring poškodenia lesných porastov s podporou satelitných produktov Sentinel 2
Sentinel 2 based support of forest disturbance mapping and monitoring
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: Systém podpory rozhodovania existujúceho lesného informačného systému (GIS) sa vylepší pomocou nových produktou odvodených zo satelitných snímok Sentinel2. Špecifické technologické ciele sú nasledovné: 1. Vývoj analytických nástrojov na hodnotenie stavu a disturbancií lesných porastov pomocou odvodených produktov Sentinel22. Vývoj služieb zberu a vizualizácie dát pre webové a mobilné platformy lesného GIS3. Operatívne mapovanie poškodenia lesných porastov na báze Sentinel2 pre lesnú prevádzkuProdukty a služby budú implementované, dôkladne testované a overené v modelovom na Orave podľa špecifických požiadaviek lesnej prevádzky. Hlavným ukazovateľom úspešného dosiahnutia týchto technických cieľov bude demonštrácia produktov a služieb na prevádzkovej báze (TRL 7 pre aplikácie a služby) v regionálnom meradle (cca 1500 km2 zalesnenej krajiny).Konečným cieľom a prínosom bude:● Včasná identifikácia zmien stavu a disturbancií lesných porastov● Prevencia rozsiahlejšieho poškodenia lesov včasnými opatreniami v lesnom hospodárstve● Minimalizácia nákladov na monitoring a optimalizácia práce v lesnej prevádzke
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2020
ENI-SEIS II - Podpora pre implementáciu regionálneho a národného plánu ENI-SEIS II East 2019 v podpore podávania správ pre sieť Emerald
Support for the implementation of the ENI-SEIS II East 2019 Regional and National Work Plan in assisting reporting to Emerald Network
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu ENI-SEIS East je pomôcť partnerským krajinám postupne rozvíjať a rozširovať svoje údaje o biodiverzite, napr. o biotopoch, druhoch a medzinárodne chránených územiach v súlade so zásadami SEIS, pokiaľ ide o inštitucionálnu spoluprácu, obsah a infraštruktúru. Celkovým cieľom navrhovaných činností a výstupov je posilnenie kapacít národných orgánov s cieľom ďalej zlepšovať a zdieľať údaje o medzinárodne vyhlásených oblastiach so štandardom zaručenia a kontroly kvality porovnateľnými s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a svetovou databázou chránených území ( WDPA). Vytvorenie relačnej databázy pomáha partnerským krajinám plniť aj medzinárodné povinnosti a požiadavky na podávanie správ, napríklad Bernský dohovor, Dohovor o biologickej diverzite a jeho Aichi ciele, ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG) atď. V súvislosti s tým sú konkrétne ciele projektu:• posilnenie kapacity vnútroštátnych orgánov pri zbere údajov a informácií o biodiverzite na podávanie správ o stave ochrany druhov a biotopov európskeho významu podľa Bernského dohovoru v roku 2019• podpora cyklu vyhlasovania nových navrhovaných oblastí siete Emerald prostredníctvom hodnotenia dostatočnosti, ktoré krajinám umožnia splniť Aichi strategický cieľ C, cieľ 11 a SDG-15Na dosiahnutie týchto cieľov sa zorganizuje jeden seminár na podávanie správ a dva biogeografické semináre. Workshop zameraný na podávanie správ ponúka národným expertom možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a výzvy na regionálnej úrovni a to ako o obsahovej stránke podávaných správ, tak aj o používaní nástroja na podávanie správ. Biogeografické semináre budú zamerané na vedecké posúdenie dostatočnosti navrhovaných a kandidátskych miest Emerald na ochranu a) vtákov v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku a 2) biotopov a iných druhov než vtáčích v Bielorusku, Moldavskej republike a na Ukrajine. Projekt by mal tiež zabezpečiť asistenčné pracovisko (helpdesk) – každodennú pomoc tímom krajín, týkajúcu sa podávania správ o stave ochrany druhov a biotopov a používanie nástroja na podávanie správ podľa rezolúcie 8.
Doba trvania: 1.4.2019 - 31.12.2019
eLTER - Európska infraštruktúra pre dlhodobý ekosystémový a socioekologický výskum - eLTER
European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure — eLTER
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Celkovým cieľom projektu ELTER je poskytnúť podporu pre lokality dlhodobého ekologického výskumu a platformy dlhodobého socio-ekologického výskumu, aby mohli poskytovať služby najvyššej kvality pre viacnásobné využitie distribuovanej výskumnej infraštruktúry. Hlavné ciele a metódy eLTER sú: 1) identifikovať potreby používateľov výskumných infraštruktúr vo vzťahu k hlavným spoločenským výzvam prostredníctvom konzultácií s vedeckou, riadiacou a komerčnou sférou, ako aj odhadnúť budúce potreby; 2) zefektívniť návrh nákladovo efektívnej celoeurópskej siete, ktorá je schopná riešiť rozličné problémy ekosystémového výskumu, v spolupráci s príslušnými svetovými a európskymi výskumnými infraštruktúrami, napr. LIFEWATCH; 3) rozvíjať organizačný rámec pre integráciu dát a umožniť virtuálny prístup k údajom LTER tým, že umožní publikovať dáta na distribuovaných Dátových uzloch a poskytnutím prístupu k údajom o kľúčových výskumných výzvach prostredníctvom Platformy pre integráciu dát; 4) podporovať spoločenský význam, použiteľnosť a viacnásobné využitie informácií, údajov a služieb prostredníctvom nových partnerstiev s poskytovateľmi dát diaľkového prieskumu Zeme, analytických služieb a modelov na testovanie scenárov a uplatnením nových meracích technológií. Sieť LTER-Europe a európska komunita pre Kritické zóny budú spolupracovať na dosiahnutí týchto cieľov. 162 lokalít v 22 krajinách bude poskytovať údaje o dlhodobých trendoch zmien životného prostredia, niektoré siahajúce 100 rokov do minulosti. Testovacie prípadové štúdie budú s využitím týchto údajov riešiť celý rad environmentálnych a spoločenských otázok, aby sa dosiahli inovácie v službách na úrovni siete a riadil sa koncepčný vývoj. Plánovaná "LTER infraštruktúra" umožní celoeurópsky výskum dôležitých ekosystémov a socio-ekologických systémov a podporu znalostného rozhodovania na viacerých úrovniach.
Web stránka projektu: http://www.lter-europe.net/projects/eLTER
Doba trvania: 1.6.2015 - 31.5.2019
ETC BD - Európske tematické centrum pre biologickú diverzitu
European Topic Centre on Biological Diversity
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Európske tematické centrum pre biologickú diverzitu (ETC/BD) má podporovať prácu EEA v oblasti biologickej diverzity v období 2014-18 a realizáciu akčného plánu EÚ a súvisiacich globálnych stratégií. Kľúčové prioritné oblasti, zahrnuté do pracovných plánov stanovených medzi EEA a Európskou komisiou zahŕňajú: 1) Podpora implementácie existujúcich právnych predpisov EÚ týkajúcich sa prírody (smernice o vtákoch a biotopoch), vrátane prepojenia s ostatnými kľúčovými právnymi predpismi EÚ, týkajúcimi sa mora a vôd, racionalizácia aktivít na zber dát a podávanie správ a zdieľanie skúseností a znalostí; 2) Podpora hodnotenia a podávania správ v súvislosti s globálnou a EÚ stratégiou v oblasti biodiverzity, súčasne podporovať implementáciu dátových a informačných aspektov, najmä mapovanie a hodnotenie zdravia ekosystémov a ich služieb v Európe; 3) Práca na konkrétnych úlohách, týkajúcich sa stratégie biodiverzity EÚ v tých odvetviach, ktoré nie sú pokryté inými ETC. Medzi ne patrí poľnohospodárstvo a lesníctvo, potrebná je spolupráca s JRC, GR AGRI a ďalšími celoeurópskymi a globálnymi partnermi.
Web stránka projektu: http://bd.eionet.europa.eu/
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2018
Landscape Europe
Landscape Europe
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bezák Peter, PhD.
Anotácia: LANDSCAPE EUROPE je interdisciplinárna sieť národných výskumných inštitúcií so skúsenosťami v krajinnom hodnotení, plánovania, riadenia vo sfére politiky a vzdelávania ako aj rozvoja vedy a umenia na podporu trvalo udržateľného rozvoja krajiny.
Web stránka projektu: http://www.landscape-europe.net
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2018
NEEMO - Monitorovanie LIFE projektov, komunikácia o LIFE programe a o iných aktivitách spojených s LIFE programom - NEEMO EEIG
Monitoring of LIFE projects (action grants and operating grants), communication about the LIFE programme and other linked activities- NEEMO EEIG
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej a finančnej opodstatnenosti riešenia LIFE projektov spolufinancovaných Európskou Komisiou. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody v rámci rozvoja siete Natura 2000. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu. Hodnotiace správy v anglickom jazyku sa pravidelne predkladajú na EK (DG ENVIRONMENT a EASME) spolu s odporúčaním pokračovania projektu alebo s návrhom na jeho ukončenie, resp. záverečné správy.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
ENI_SEIS - Podpora pre implementáciu regionálneho a národného plánu ENI-SEIS II East 2017-2018 v podpore podávania správ pre sieť Emerald
Support for the implementation of the ENI-SEIS II East 2017-2018 Regional and National Work Plan in assisting reporting to Emerald Network
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je poskytnúť vedeckú a technickú podporu šiestim krajinám východnej Európy (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) s cieľom posilniť ich monitorovanie životného prostredia a správu informácií na základe zásad SEIS. Pokiaľ ide o biologickú diverzitu, znamená to podporu pri implementácii siete Emerald v rámci Bernského dohovoru. Projekt zahŕňa nasledujúce aktivity:- Regionálne semináre o požiadavkách na podávanie správ. Očakávajú sa dva semináre zamerané na požiadavky na podávanie správ založené na medzinárodných normách a vypracovanie máp rozšírenia druhov a habitatov;- Biogeografické semináre na hodnotenie dostatočnosti navrhovaných a kandidátskych lokalít Emerald. Predpokladajú sa dva semináre: 1) Seminár na posúdenie dostatočnosti navrhovaných a kandidátskych lokalít na ochranu druhov (okrem vtákov) a biotopov v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku; 2) seminár na posúdenie dostatočnosti navrhovaných a kandidátskych lokalít smaragdov seminár na ochranu druhov vtákov v Bielorusku, Moldavskej republike a na Ukrajine;- Asistenčné služby pre krajiny ENI Východná Európa - podpora pri používaní nástroja pre štandardné formuláre údajov do EEA CDR;- Harmonizácia medzi Bernským dohovorom (Emerald) a smernicami EÚ o prírode pri podávaní správ;- Harmonizácia metodológií pre tvorbu regionálne porovnateľného ukazovateľa o chránených oblastiach - implementácia ukazovateľa o chránených územiach.
Web stránka projektu: https://www.coe.int/en/web/bern-convention/emerald-network-reference-portal
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.11.2018
INSPIRATION - Integrované priestorové plánovanie, využitie územia, manažment krajiny - INSPIRATION
INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research AcTION - INSPIRATION
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Projekt sa sústreďuje na zhodnotenie súčasného stavu výskumu v oblasti manažmentu krajiny a definovania potrieb na budúce obdobie. Hlavné čiastkové ciele projektu sú: 1) Identifikovať spoločenské výzvy súvisiace s pôdou, najmä s využitím pôdy, s hospodárením s pôdou a s ochranou pôdy, s využitím krajiny a jej zdrojov; 2) Zhodnotiť prístupy k integrovanému manažmentu krajiny; 3) Zhodnotiť súčasné slabé a silné stránky; 4) Definovať návrhy na zlepšenie situácie; 5) Identifikovať potrebu výskumu v danej oblasti; 6) Identifikovať hlavné skupiny „Stakeholders“; 7) Vytvoriť sieť všetkých skupín „zainteresovaných“ v danej oblasti; 8) Zabezpečiť transfer poznatkov a prispieť k zlepšeniu politiky a výskumu EÚ v danej oblasti.
Web stránka projektu: www.inspiration.de
Doba trvania: 1.3.2015 - 28.2.2018
NBP - Podpora pre biogeografický proces Natura 2000
Support for the Natura 2000 Biogeographical Process
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: V rámci tohto projektu bude konzorcium vedené ECNC (European Centre for Nature Conservation) aj naďalej podporovať biogeografický proces Natura 2000. Podpora poskytovaná v tejto súvislosti sa bude vzťahovať na pokračovanie biogeografického procesu Natura 2000 a jeho rozšírenia s dvoma úvodnými seminármi pre kontinentálny, panónsky, stepný a čiernomorský biogeografický región, ktorý sa uskutoční v Luxemburgu na jar roku 2015 a pre makaronézsky biogeografický región, plánovaný na jeseň roku 2015. Bude zahŕňať tiež organizáciu druhého kola seminárov Natura 2000 pre boreálny a atlantický región v roku 2016 a pre ostatné regióny v roku 2017. V neposlednom rade, ako súčasť "Programu spolupráce pre biogeografické regióny siete Natura 2000", nová zmluva bude podporovať vytvorenie a uskutočnenie radu podujatí na podporu spolupráce, organizovaných v úzkej spolupráci s Komisiou, členskými štátmi, organizáciami ochrany prírody, mimovládnymi organizáciami a ďalšími zainteresovanými stranami. Tieto podujatia budú navrhnuté tak, aby prispeli k pokroku v konkrétnych spoločných prioritách, stanovené účastníkmi procesu. Cieľom bude rozvíjať spoluprácu a spoločné aktivity na manažment siete Natura 2000. Bude klásť dôraz najmä na rozvoj nových poznatkov a praktických skúseností o prístupoch k manažmentu, potrebných na zlepšenie podmienok a stavu biotopov a druhov siete Natura 2000.
Web stránka projektu: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Advance eLTER - Posunutie výskumných infraštruktúr Európskeho dlhodobého ekosystémového výskumu, kritickej zóny a socio-ekologického výskumu smerom k ESFRI
Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt Advance_eLTER má urobiť rozhodujúci krok pri budovaní distribuovanej európskej výskumnej infraštruktúry lokalít Dlhodobého ekosystémového výskumu a platforiem socio-ekologického výskumu (eLTER RI) s cieľom poskytovať najvyššiu kvalitu dát a služieb, ktoré dopĺňajú európske a globálne výskumné infraštruktúry v oblasti životného prostredia. Projekt urobí dôležité koncepčné práce a prípravné kroky na umožnenie celoeurópskeho výskumu „kritických zón“, hlavných ekosystémov a socio-ekologických systémov zameraných na podporu rozhodovania na rôznych úrovniach, založeného na poznatkoch o ekosystémových službách a biodiverzite. Advance_eLTER bude úzko spolupracovať so všetkými procesmi a projektmi súvisiacimi s LTER a vyústi do podania návrhu eLTER ESFRI v roku 2017.
Web stránka projektu: http://www.lter-europe.net/elter-esfri/advance-elter
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2017
OpenNESS - Funkčnosť prírodných kapitálov a ekologických služieb: od konceptu k reálnej aplikácii (OpenNESS)
Operationalisation of Natural Capital and EcoSystem Services: From Concepts to Real-world Applications (OpenNESS)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na hodnotenie súčasného stavu výskumu v oblasti krajinného manažmentu a definíciu potrieb na ďalšie obdobie. Hlavnými čiastkovými cieľmi projektu sú: 1) Identifikovať spoločenské problémy súvisiace s krajinou, najmä využívanie krajiny, riadenie krajiny a ochrana pôdy, využívanie krajiny a využívanie prírodných zdrojov, 2) Vyhodnotiť riešenia integrovaného manažmentu krajiny, vyhodnotiť súčasné silné a slabé stránky, formulovať návrhy na zlepšenie situácie, 3) Identifikovať potrebu výskumu v oblasti využívania krajiny a krajinného manažmentu, 4) Identifikovať hlavné skupiny investorov a vytvoriť sieť všetkých skupín investorov v tejto oblasti, 5) Zabezpečiť prenos poznatkov v praxi a prispieť k zlepšeniu politiky EÚ a výskumu v tejto oblasti.
Doba trvania: 1.12.2012 - 31.5.2017
Syntéza štúdií vplyvu inštitucionálnych zmien a zmien krajinnej pokrývky a využitia krajiny na uhlík, biodiverzitu a poľnohospodárstvo po rozpade Sovietskeho Zväzu
Synthesis of Studies on Institutional Change and LCLUC Effects on Carbon, Biodiversity, and Agriculture After the Collapse of the Soviet Union
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Hlavné inštitucionálne zmeny nastali v celej východnej Európe a európskej časti Ruska po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 a rozšírení EÚ v roku 2004 a 2007, čo malo za následok podstatné zmeny krajinnej pokrývky a využívania pôdy. Prípadové štúdie financované NASA a vedené členmi nášho tímu zdôraznili rozsah týchto zmien krajiny. Tieto prípadové štúdie však neboli syntetizované a chýba nám komplexná databáza krajinných zmien, analýza ich ekonomických a inštitucionálnych hnacích síl a posúdenie ich vplyvov na životné prostredie. Naším prvým cieľom je využiť súčasný pokrok v DPZ pre a) celoplošné mapovanie zmien pôdy z dát Landsa v celej východnej Európe a európskej časti Ruska v desaťročnom kroku; b) vykonávať podrobné analýzy krajinných zmien vo vyššom časovom rozlíšení pre vybrané scény satelitných snímkov. Naše predchádzajúce prípadové štúdie ukázali, že zmeny krajiny sú veľmi rôznorodé v priestore, čo naznačuje, že ekonomiky a inštitúcie boli ich významnými hnacími silami. Avšak nie je jasné, ako hospodárska politika a inštitucionálne zmeny - a ich následky - vplývali na zmeny krajiny. Naším druhým cieľom je pochopiť ekonomické, politické a inštitucionálne hnacie sily zmien krajiny v celej východnej Európe a európskej časti Ruska. Aj v tomto prípade prípadové štúdie nášho tímu a iných autorov poskytujú silné svedectvo o podstatnom vplyve zmien krajiny pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, zásoby uhlíka a jeho toky, ako aj biodiverzitu. Ďalšie analýzy s použitím DPZ, načrtnuté vyššie nám umožnia vykonávať výskum týchto vplyvov na vyššej úrovni a vykonávať komplexné hodnotenia celej východnej Európy. Naším tretím cieľom je posúdiť vplyv zmeny krajiny pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, uhlík a biodiverzitu v celej východnej Európe a európskej časti Ruska. Hlavným výsledkom bude syntéza predchádzajúceho výskumu o zmenách krajiny vo východnej Európe. Náš predchádzajúci výskum nás stavia do jedinečnej pozície dosiahnuť tri dôležité výsledky: a) konzistentné mapy krajinných zmien v celej východnej Európe; b) analýzy politických, hospodárskych a inštitucionálnych hnacích síl pozorovaných krajinných zmien; a c) posúdenie vplyvov krajinných zmien na poľnohospodárstvo, lesníctvo, uhlík a biodiverzitu. Využitie pôdy je hlavnou hnacou silou globálnej zmeny životného prostredia. Dvadsať rokov po rozpade Sovietskeho zväzu a desať rokov po začiatku NEESPI a po mnohých výskumných projektoch v regióne, máme teraz jedinečnú možnosť syntetizovať poznatky a extrahovať všeobecnejšie trendy.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2016
SENSFOR - Zvýšenie kapacity reziliencie citlivých horských lesných ekosystémov pri environmentálnych zmenách (SENSFOR)
Enhancing the resilience capacity of SENSitive mountain FORest ecosystems under environmental change (SENSFOR)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na ekosystémy v blízkosti hranice lesa, ktoré sú dôležitými indikátormi environmentálnych zmien. Zaoberá sa integrujúcimi vedeckými metódami a výsledkami, ktoré súvisia s ochranou biodiverzity a trvalo udržateľným využívaním prírodných zdrojov pri zmenách klímy a zmenách využívania krajiny. Bude sledovať hybné sily a rozsah súčasných ako aj budúcich environmentálnych zmien v európskych horských lesoch, pričom vyvinie metódy na stanovenie ich reziliencie a zadefinuje dopady zmien pre spoločnosť. Takéto poznatky poskytnú vedeckú bázu, ktorá je v spolupráci s dotknutými skupinami na rôznej regionálnej úrovni potrebná na navrhnutie a prispôsobenie manažmentových stratégií ako aj na odporúčania pre tvorcov národných a európskych legislatív. Projekt prispeje k vytvoreniu stratégií na zachovanie služieb ekosystémov a k ochrane biodiverzity v citlivých horských oblastiach Európy.
Web stránka projektu: http://www.sensfor-cost.eu/
Doba trvania: 1.1.2013 - 21.11.2016
200 rokov zmien využívania krajiny a krajinnej pokrývky a ich hnacie sily v Karpatskej kotline
200 years of land use and land cover changes and their driving forces in the Carpathian Basin
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lieskovský Juraj, PhD.
Anotácia: Projekt použije historické topografické mapy a moderné satelitné snímky na charakterizovanie usporiadania využitia krajiny v karpatskom regióne, bude dokumentovať zmeny využitia poľnohospodárskej krajiny a snažiť sa pochopiť hlavné hnacie sily týchto zmien počas posledných 200 rokov. Použité historické materiály budú zahŕňať mapy od roku 1840, počínajúc prvým vojenským mapovaním Rakúsko-uhorskej monarchie, pokračujúc druhým vojenským mapovaním, mapovými dielami medzivojnového obdobia, kolektivizácie a socializmu. Satelitné dáta (Lansat) budú použité (počínajúc r. 1979) na štúdium obdobia socializmu, jeho posledných rokov, post-socialistického obdobia a rozšírenia EÚ. Všetky mapy budú analyzované z hľadiska zmien v 1) rozsahu poľnohospodárskej pôdy, s dôrazom na ornú pôdu, trávne porasty a opustené plochy; 2) intenzitu poľnohospodárskeho využitia so zameraním na rôznorodosť plodín a zalesnenie opustenej poľnohospodárskej krajiny; 3) fragmentáciu poľnohospodárskej krajiny so zameraním na veľkosť plôšok. Štúdia sa bude zaoberať aj zmenami poľnohospodárskej krajiny spôsobenej zmenami v inštitucionálnych, socio-ekonomických a spoločenských podmienok.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2015
ASTRALE DELTA - ASTRALE GEIE - Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu LIFE + a LIFE III (ASTRALE DELTA)
ASTRALE GEIE - Technical and Administrative assistance related to Implementation of Projects under the Life+ and LIFE III (ASTRALE DELTA)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov EK v projekte LIFE + a LIFE III. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu.
Doba trvania: 1.7.2014 - 15.11.2015
FC2014 - Forum Carpaticum 2014
Forum Carpaticum 2014
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na organizáciu 3. medzinárodnej konferencie Forum Carpaticum (FC) v r. 2014, ktorá podporuje medzinárodnú výskumnú spoluprácu v Karpatskom regióne. FC je platforma určená na výmenu skúseností a informácií subjektov z oblasti vedy, politiky a praxe, ktoré sa zameriavajú na trvalo udržateľný rozvoj Karpát. Súčasťou aktivít v rámci FC je rozvoj výskumu zameraného na posilnenie špecifických potrieb regiónu, posilnenie kapacít a propagácie výskumu Karpát ako aj posilnenie prepojenia výskumu a praxe.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.1.2015
FORECASTING SYST - Vývoj adaptívneho predpovedného systému ochrany rastlín v spolupráci prihraničných vinárskych oblastí v záujme zvyšovania ich konkurencieschopnosti (FORECASTING SYST)
Development of the adaptive plant protection forecasting system within a collaboration of border viticultural areas for purpose to increase their competitiveness (FORECASTING SYST)
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je vyvinutie integrovaného a adaptabilného predpovedného systému na ochranu rastlín. Projekt bude pozostávať z nasledovných aktivít: 1) Rozvoj predpovedného modelu ochrany vinohradníckych kultúr – ide o model predpovede výskytu chorôb viniča na základe agrometeorologických predpovedí; 2) Testovanie a overenie modelu v pohraničnom maďarsko-slovenskom vinohradníckom regióne; 3) Predstavenie modelu zainteresovaným; 4) Zaškolenie záujemcov s cieľom dlhodobej aplikácie modelu v praxi a návrh monitoringu.
Web stránka projektu: n/a
Doba trvania: 15.1.2013 - 14.1.2015
Back to future - Skúmanie historických hnacích síl zmien využitia krajiny, environmentálnej histórie a ich vplyvov na biodiverzitu a služby ekosystémov v Európe (Back to future)
Exploring historical drivers of land use and environmental history and their impacts on biodiversity and ecosystem services in Europe (Back to future)
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na využitie poznatkov o environmentálnych podmienkach v minulosti a hodnotenie ich zmien pre lepšie pochopenie súčasných environmentálnych podmienok. Táto historická perspektíva je užitočná aj pri predikcii, ako sa môže prírodné prostredie meniť v budúcnosti - vo vzťahu k určitým scenárom. Skôr než riešenie jedinej konkrétnej výskumnej otázky, projekt je koncipovaný ako súbor čiastkových projektov. Hoci tieto subprojekty bežia samostatne, majú niektoré črty spoločné. Využívajú historické zdroje informácií, siahajúce najmenej 20 rokov do minulosti a porovnávajú ich s dnešnou situáciou s cieľom lepšie pochopiť minulé podmienky prostredia, využívanie pôdy, rýchlosť zmien určitých parametrov, ako minulosť vysvetľuje súčasné environmentálne pozorovania. Subprojekty rieši jeden alebo viac partnerov siete ALTER-Net, podieľajú sa na nich zástupcovia mladej i staršej generácie výskumných pracovníkov, vedci prírodných i spoločenských vied a budú generovať výstup - buď publikovaný článok alebo novú databázu, sprístupnené fotografické a vzdelávacie zdroje. Každý subprojekt vypracuje správu opisujúcu štúdiu a výsledky, a navrhne, ako by bolo možné výsledky aplikovať na ďalšie štúdium daného územia a podobných území, biotopov alebo krajín.
Doba trvania: 1.10.2013 - 31.12.2014
NBP - Nový biogeografický proces (NBP)
New Biogeographical Process (NBP)
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Celkovým cieľom projektu je poskytovať technickú a vedeckú podporu Európskej Komisii v súvislosti s implementáciou nového procesu seminárov Natura 2000, vrátane logistickej prípravy seminárov Natura 2000 a prípravných workshopov. To zahŕňa prípravu pozvánok, programov, pracovných dokumentov, správ a pokynov. Vedecká a technická podpora bude zameraná na dosiahnutie nasledovných cieľov: 1) Prípravné semináre, Natura 2000 semináre, ad hoc stretnutia odborníkov a prípravné stretnutia medzi hlavnými aktérmi procesu sú dobre pripravené a organizované; 2) Pripravené sú patričné technické a vedecké informácie o stave druhov a typov biotopov, hlavných ohrozeniach týchto druhov a biotopov, existujúcich nástrojoch riadenia a opatreniach na riešenie hrozieb a dosiahnutie priaznivého stavu; 3) Zhodnotená je vhodnosť existujúcich cieľov ochrany a opatrení pre druhy a typy biotopov; 4) Pripravené sú odporúčania na prispôsobenie cieľov ochrany a opatrení k meniacim sa podmienkam, vrátane zmeny klímy ak je to nutné; 5) Pripravené sú pracovné dokumenty vysokej kvality a dané k dispozícii v dostatočnom predstihu pred konaním workshopov a seminárov; 6) Pripravené a sprístupnené sú vysoko kvalitné správy pre seminár a návody, vysvetľujúce poznámky alebo prehľady pre konkrétne otázky; 7) Stála platforma pre internetovú komunikáciu pre semináre Natura 2000 je založená, podporovaná a udržiavaná; 8) V prípade potreby sú organizované ad hoc stretnutia odborníkov ku konkrétnym otázkam.
Web stránka projektu: http://www.ecnc.org/projects/green-infrastructure/new-biogeographic-process/
Doba trvania: 14.12.2011 - 13.12.2014
ASTRALE GAMMA - Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu LIFE + a LIFE III (ASTRALE GAMMA)
ASTRALE GEIE - Technical and Administrative assistance related to Implementation of Projects under the Life+ and LIFE III (ASTRALE GAMMA)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov EK v projekte LIFE + a LIFE III. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu.
Doba trvania: 1.1.2014 - 30.6.2014
Astrale Alpha
Astrale Alpha
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2013
ETC/BD -13 - Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu - ETC/BD -13
European Topic Centre for Biological Diversity - ETC/BD - 13
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2013
Astrale E - Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu LIFE - ASTRALE E
Assitance and technical support for the tasks related to actions under the LIFE programme
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov EK v projekte LIFE + a LIFE III. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2012
ETC/BD 12 - Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu-ETC/BD 12
European Topic Centre fo Biological Diversity- ETC/BD 12
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu v rokoch 2009-2013 je práca na týchto úlohách: 1) Určiť početnosť a distribúciu vybraných rastlinných druhov; 2) zostavenie červenej listiny (knihy pre európske druhy rastlín a živočíchov; 3) zostavenie listiny druhov európsky významných; 4) zostavenie listiny habitatov európskeho významu. Ďalej sú to: zostavenie listiny chránených území podľa krajín EÚ, štúdia o fragmentácii riečnych systémov, vedecká informácia o prírastku drevnej hmoty v lesoch EÚ a o množstve ťaženého dreva, vedecká informácia o mŕtvom dreve v lesných ekosystémoch. Financovanie manažmentu ochrany biodiverzity a zvyšovanie spoločenského vedomia vo sfére ochrany biodiverzity a ochrany prírody.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2012
FC2012 - Forum Carpaticum 2012
Forum Carpaticum 2012
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt podporil organizovanie medzinárodnej konferencie Forum Carpaticum 2012 (FC2012) s názvom “Od údajov k poznaniu, od poznania k akcii” (Stará Lesná, 30.5.-2.6.2012). FC2012 organizuje Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied a iniciatíva Veda pre Karpaty (S4C). S4C sa usiluje o integráciu poznatkov rozličných vedných odborov za účelom vytvárania teoretického a praktického poznania karpatského horského regiónu. Forum Carpaticum má za cieľ: 1) prepájať výskum a prax so zameraním na vzájomne prepojené sociálne a prírodné systémy v horských regiónoch; 2) vedecky podporovať aktivity, vedúce k udržateľnému rozvoju karpatského regiónu; 3) zlepšiť viditeľnosť karpatského regiónu v rámci výskumu globálnych zmien. Konferencia Forum Carpaticum 2012 podala prehľad súčasného výskumu v karpatskom regióne, prezentovala príklady vytvárania nového poznania a jeho úspešnej aplikácie v praxi a v rozhodovacej sfére a posilnila medzinárodnú spoluprácu v rámci karpatských krajín i mimo nich.
Web stránka projektu: www.forumcarpaticum.org
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.7.2012
Astrale D - Astrale D
-
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov EK v projekte LIFE + a LIFE III. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu.
Doba trvania: 1.7.2011 - 30.6.2012
EBONE - Európska sieť pre štúdium biodiverzity: návrh plánu pre integrovaný observačný systém v priestore a čase
European Biodiversity Observation Network: Design of a Plane for an Integrated Biodiversity Observing System in Space and Time
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt EBONE má za cieľ navrhnúť a vytvoriť plne integrovaný systém monitorovania biodiverzity, založený na kľúčových indikátoroch biodiverzity, fungujúci v celoeurópskom inštitucionálnom rámci. Projekt vytvorí prepojenia medzi databázami, ktoré sú v súčasnosti izolované s cieľom zvýšiť ich celkovú efektívnosť. Budú vytvorené prepojenia medzi metódami, údajmi a pozorovacími lokalitami v rozličných krajinách a regiónoch. Prepojenia budú urobené aj medzi rozličnými bežiacimi projektmi a existujúcimi databázami, pozorovacími a monitorovacími systémami. To povedie k zlepšeniu finančnej efektívnosti monitorovania biodiverzity aplikáciou najvýkonnejších indikátorov vo vyváženom programe zberu dát. Dôležitou súčasťou projektu bude testovanie dát z lokalít LTER vo vzťahu k celoštátnym monitorovacím programom pre biotopy. V projekte EBONE spolupracuje osemnásť univerzít a výskumných organizácií z Európy, Izraela a Južnej Afriky.
Web stránka projektu: www.ebone.wur.nl
Doba trvania: 1.2.2008 - 31.1.2012
ETC/BD 11 - ETC-BD 2011
-
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu v rokoch 2009-2013 je práca na týchto úlohách: 1) určiť početnosť a distribúciu vybraných rastlinných druhov; 2) zostavenie červenej listiny (knihy pre európske druhy rastlín a živočíchov); 3) zostavenie listiny druhov európsky významných; 4) zostavenie listiny habitatov európskeho významu. Ďalej sú to: zostavenie listiny chránených území podľa krajín EÚ, štúdia o fragmentácii riečnych systémov, vedecká informácia o prírastku drevnej hmoty v lesoch EÚ a o množstve ťaženého dreva, vedecká informácia o mŕtvom dreve v lesných ekosystémoch. Financovanie manažmentu ochrany biodiverzity a zvyšovanie spoločenského vedomia vo sfére ochrany biodiverzity a ochrany prírody.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2011
Zvyšovanie ekologického povedomia mladých pedagógov založeného na princípoch Biosférických rezervácií
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Biosférické rezervácie UNESCO sú územia, pre ktoré je typický trvalo udržateľný rozvoj, t.j. manažment všetkých prírodných zdrojov , ich využívanie v súlade s ekologickou stabilitou. Pedagógovia v pedagogickom procese najviac môžu ovplyvniť mladú generáciu tým, že ju presvedčia o potrebe a spôsoboch takéhoto manažmentu. Pri realizácii projektu pedagógovia boli na seminári priamo v teréne biosférickej rezervácie Východné Karpaty trénovaní pre takúto prácu. Účastníci boli z UE, BY, RO, PL, CZ, SK, 23.-26. 10. 2011, Stakčín, okres Snina
Doba trvania: 1.1.2011 - 30.11.2011
Astrale C - Administratívna a technická podpora pri úlohách súvisiacich s implementáciou projektov v rámci programov LIFE III a LIFE+
Astrale C - Technical and administrative assistance for tasks related to implementation of projects under the LIFE+ and under the LIFE III programme
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov spolufinancovaných EK v kategóriách NAT, ENV a INFO. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie pri budovaní siete Natura 2000 a v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektov je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu. Experti ÚKE SAV majú na starosti projekty LIFE NAT (Ochrana prírody) v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku a Rumunsku.
Doba trvania: 1.7.2010 - 30.6.2011
Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska
Research and maintaining of biodiversity in historical structures of agricultural landscape of Slovakia
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta, PhD.
Anotácia: Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny (HŠPK) predstavujú mozaikovité štruktúry maloplošných prvkov orných pôd a trvalých poľnohospodárskych kultúr nezasiahnutých kolektivizáciou poľnohospodárstva. Majú nenahraditeľný ekologický a kultúrno-historický význam. Dokumentujú dlhý, vyvíjajúci sa vzájomný vzťah medzi krajinou a človekom. Najvýznamnejšie zdroje biodiverzity sú viazané predovšetkým na medze, ale aj okraje poľných ciest, pôvodné lúky a pasienky ako aj trvalé trávne porasty na bývalých poliach opustených po kolektivizácii. Sú to územia, ktoré sú v súčasnosti v európskom priestore veľmi zriedkavé a vysoko cenené. Keďže na Slovensku nie sú objektom špeciálnej legislatívnej ochrany, existuje vážne nebezpečie, že v najbližších rokoch dôjde k ich nenávratnému poklesu až k strate v dôsledku opúšťania a následnej rýchlo postupujúcej sukcesie lesa, alebo pod tlakom investičnej výstavby. Náš projekt rieši danú situáciu na jednej strane inventarizáciou a typizáciou HŠPK na území celého Slovenska na druhej strane ich podrobným interdisciplinárnym výskumom (výskum rastlinstva a živočíšstva, ekologických podmienok a ľudskej spoločnosti) v 3 pilotných reprezentatívnych územiach (Svätý Jur, Liptovská Teplička a Hriňová) ako aj implementáciou následne vypracovanej Stratégie ochrany a manažmentu HŠPK v týchto územiach.
Doba trvania: 10.9.2009 - 30.4.2011
POINT - Vplyv indikátorov na environmentálnu politiku
Policy Influence of Indicators
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Cieľom je navrhnúť a vytvoriť hypotézu o využití a vplyve indikátorov, ktoré sú výsledkami výskumu o životnom prostredí a použiť ich na široké využitie v environmentálnej politike EÚ, avšak pri špeciálnom zvýraznení zmien v krajine z pohľadu trvalej udržateľnosti. Táto hypotéza bude testovaná tak, aby sa indikovali spôsoby a cesty, ako možno ovplyvniť environmentálnu politiku. Študované budú i podmienky a pomery, za ktorých môžu byť indikátory a hypotézy aplikované v environmentálnej politike. Záverom projektu má byť odporúčanie, resp. návrh na využitie indikátorov v environmentálnej politike.
Doba trvania: 1.4.2008 - 30.3.2011
LIFEWATCH - LIFEWATCH
LIFEWATCH
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Vykonala sa v EK inventarizácia a vyhodnotenie systému morských terestrických a sladkovodných výskumných staníc, ktoré sa okrem iného zaoberajú aj biodiverzitou. Vyhodnotila sa vhodnosť použitých metód s ohľadom na dlhodobý ekologický výskum. Identifikovali a vyhodnotili sa databázy a údaje, ktoré existujú v inštitúciách, zistila a vyhodnotila sa ich kvalita, prístupnosť a podmienky, za ktorých možno databázu získať. Zistili sa rovnako údaje o biodiverzite, ktoré sú k dispozícii v múzeách a knižniciach. Urobili sa prvé kroky k vybudovaniu Service Centre, ktoré sa bude zaoberať marketingom údajov, právami vlastníkov, vzdelávaním a službami pre verejnosť.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.2.2008 - 31.1.2011
ETC/BD 2010 - ETC/BD 2010 - Európske tématické centrum pre biodiverzitu
ETC/BD 2010 - European Tematic Centre for Biodiversity
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Európske tematické centrum pre biodiverzitu (ETC BD) je odbornou organizáciou Európskej Environmentálnej Agentúry (EEA), jeho činnosť je riadená plánom úloh EEA. V r. 2009 bola práca ETC BD zameraná na 3 hlavné témy (Podpora pre smernice o biodiverzite; Hodnotenie biodiverzity; ETC manažment), ktoré boli rozpracované do jednotlivých úloh. ÚKE SAV spolupracoval na riešení jednotlivých úloh s ostatnými partnermi v konzorciu ETC BD, ktoré je tvorené 9 organizáciami.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2010
SCERES - Scenáre vývoja reprezentatívnych ekosystémov krajiny Slovenska v kontexte globálnych zmien
Development scenarios of representative landscape ecosystems in the Slovak republic considering global changes
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na rozpracovanie nového prístupu k ochrane prírody, biodiverzity a stability krajiny. Navrhuje preklenutie zložkového prístupu k ochrane prírody, založeného čisto len na ochrane foriem života a jeho nahradenie komplexným krajinnoekologickým prístupom, založenom na ochrane podmienok a foriem života formou zachovania a zabezpečenia trvalo udržateľného využívania všetkých reprezentatívnych krajinných ekosystémov Slovenska v kontexte globálnych zmien. Hlavným cieľom podprojektu je spracovanie metodického postupu na tvorbu a hodnotenie reprezentatívnych krajinných ekosystémov za účelom vypracovania efektívnej stratégie ochrany biodiverzity a návrhu manažmentu trvalo-udržateľného využívania reprezentatívnych krajinných ekosystémov (typov krajiny) Slovenska (RKES), ktorý zabezpečí pravidelnú starostlivosť o krajinu, zohľadňujúc súčasné globálne zmeny v krajine. Súčasťou podprojektu a zároveň jedným z cieľov je zahrnutie „hlavných aktérov“ do procesu ochrany a manažmentu RKES, zvýšenie ich povedomia ohľadom hodnôt reprezentatívnych typov krajiny, ich úlohe a zmenách. Realizácia podprojektu je konkrétnym príspevkom k implementácii Európskeho dohovoru o krajine (Rada Európy r. 2000, č. 176).
Web stránka projektu: www.ukesav.sk
Doba trvania: 1.10.2008 - 30.10.2010
IPEL - Vytvorenie jednotného monitoringu na báze priestorového informačného systému v povodí Ipľa
Developed of IT-based unified environment monitoring system in the catchmen are of Ipoly
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, Akcia 2.1.1 Spoločné akcie na podporu ochrany prírodného prostredia (Odpady, manažment odpadov a obnoviteľnej energie), najmä projekty orientované na povodia hraničných riek. Hlavný cieľ projektu: Environmentálny a prírodoochranný záujem zaistiť územnú databázu a rozhodovací podporný systém, ktorý je konzistentný s úradnými a vedeckými autoritami oboch krajín a zabezpečiť harmonizáciu oficiálnych rozhodnutí. Analýza: Zber základnej štruktúry charakteristík povodia a environmentálnych charakteristík; Interpretácia: Základné charakteristiky cieľovo orientovanej re-evaluácie životného prostredia povodia rieky Ipeľ; Návrh: Prognóza prírodných hodnôt údolia rieky Ipeľ a trvaloudržateľné využitie krajiny.
Doba trvania: 1.10.2009 - 30.9.2010
ASTRALE B - Administratívna a technická podpora pri úlohách súvisiacich s implementáciou projektov v rámci programov LIFE III a LIFE+
ASTRALE B - Technical and administrative assistance for tasks related to implementation of projects under the LIFE+ and under the LIFE III programme
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov spolufinancovaných EK v kategóriách NAT, ENV a INFO. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie pri budovaní siete Natura 2000 a v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektov je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu. Experti ÚKE SAV majú na starosti projekty LIFE NAT (Ochrana prírody) v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku a Rumunsku.
Web stránka projektu: www.astrale.org
Doba trvania: 1.7.2009 - 30.6.2010
Atlas krajiny Českej republiky
Landscape Atlas of the Czech Republic
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Hrnčiarová Tatiana, CSc.
Anotácia: Práca hlavnej redaktorky spočívala v koordinovaní a manažovaní odbornej, tematickej, jazykovej a kartografickej úrovne jednotlivých kapitol atlasu, v spracovaní korektúr za mapové výstupy, príprave makety a spracovanie syntetických environmentálnych máp.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.12.2004 - 30.6.2010
BIOSTRAT - Biostrat - Príprava a tvorba stratégie EÚ o ochrane biodiverzity
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Strategy
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je podporiť budúci vývoj Európskej stratégie výskumu biodiverzity. Stratégia výskumu zhromažďuje podnety o výskumných prioritách v základnom aplikovanom výskume a určuje kritické medzery v znalosti ochrany trvalo udržateľného využívania biodiverzity. Táto Stratégia má zámer podporiť rozhodovacie procesy vzťahujúce sa na výskum biodiverzity. Úlohou projektu BIOSTRAT je vykonávať špeciálnu podporu EPBRS (European Platform for Biodiversity Research Strategy), ktorá zaisťuje reprezentatívne fórum pre vedcov, environmentálnych zákonodarcov a Národných platforiem pre biodiverzitu. Zároveň projekt zabezpečuje, aby ďalšie európske a medzinárodné snahy vybudovať výskumnú stratégiu v rôznych oblastiach výskumu biodiverzity boli prepojené do Európskej stratégie výskumu biodiverzity prostredníctvom EPBRS fórum.
Doba trvania: 1.1.2006 - 3.4.2010
EuroMAB 2009 - EuroMAB konferencia 2009, Pracujeme spolu - učíme sa spolu
EuroMAB Conference 2009, Doing together- learning together
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kubáčková Andrea
Anotácia: Cieľom je príprava medzinárodnej konferencie EuroMAB, ktorá bude usporiadaná v Starej Lesnej 26. – 31. októbra 2009 za účasti reprezentantov MAB z Európy a Severnej Ameriky.
Doba trvania: 2.9.2008 - 30.1.2010
ETC BD - 09 - Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu - 09
European Topic Centre for Biological Diversity-09
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Európske tematické centrum pre biodiverzitu (ETC BD) je odbornou organizáciou Európskej Environmentálnej Agentúry (EEA), jeho činnosť je riadená plánom úloh EEA. V r. 2009 bola práca ETC BD zameraná na 3 hlavné témy (Podpora pre smernice o biodiverzite; Hodnotenie biodiverzity; ETC manažment), ktoré boli rozpracované do jednotlivých úloh. ÚKE SAV spolupracoval na riešení jednotlivých úloh s ostatnými partnermi v konzorciu ETC BD, ktoré je tvorené 9 organizáciami.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2009
Natura 2000 Děčín
Natura 2000 Děčín
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Hodnotenie územia NATURA 2000 CZ0424111 Labské údolí v zmysle Dohovoru o biotopoch (92/43/EHS).
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 30.3.2008 - 31.12.2009
EUCALAND - Európska kultúra vyjadrená v poľnohospodárskych krajinách
European culture expressed in agricultural landscapes
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je opis a klasifikácia Európskych poľnohospodárskych krajín ako súčasti kultúrneho dedičstva, zahrňujúceho súčasné hodnoty a významy pre obyvateľov Európy. Finálnym zámerom je vypracovanie všeobecných, alternatívnych odporúčaní, orientovaných viac na kultúru a trvalú udržateľnosť, zaoberajúcich sa budúcnosťou poľnohospodárskej krajiny a určených nie iba vedcom a plánovačom, ale tiež tvorcom politiky a obzvlášť bežným obyvateľom Európy. Jednou z úloh projektu je vytvorenie siete Európskych poľnohospodárskych krajín. Aktivity projektu zodpovedajú 7 tematickým pracovným balíkom: WP1 - Opis krajiny, WP2 - História krajiny, WP3 - Klasifikácia krajiny, WP4 - Hodnotenie krajiny a legislatíva ohľadne krajiny, WP5 - Krajinné plánovanie, WP6 - Propagácia a výsledky, WP7 - Manažment projektu a koordinácia siete.
Web stránka projektu: www.eucalandproject.eu
Doba trvania: 15.11.2007 - 14.11.2009
NATURA PARTNER - NATURA PARTNER
NATURA PARTNER
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Na základe analýz projektu, ktoré boli spracované v roku 2008, bola vypracovaná záverečná správa koordinátorom projektu, v ktorej boli hodnotené a porovnané prístupy k budovaniu siete NATURA v jednotlivých európskych krajinách, so zameraním na zapájanie dotknutých subjektov. Záverečná správa bola zaslaná na odsúhlasenie odboru životného prostredia (DG Environment) pri Európskej komisii. Záverečná správa má poslúžiť Európskej komisii pri vytváraní nových komunikačných nástrojov za účelom aktívnejšieho zapojenia dotknutých subjektov do starostlivosti o lokality Natura 2000.
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.7.2009
ASTRALE 10 - Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu LIFE
ASTRALE 10 - Assistance and technical support for the tasks related to actions under the LIFE Programme
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt bol zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov EK v kategóriách NAT, ENV a TCY. Projekty boli zamerané na konkrétne akcie pri budovaní siete Natura 2000 a v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolovali priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupovali k jeho riešeniu. Experti ÚKE SAV mali na starosti projekty LIFE NAT (Ochrana prírody) v Českej republike a Rumunsku.
Web stránka projektu: www.astrale.org
Doba trvania: 1.10.2008 - 30.6.2009
ASTRALE A - ASTRALE A - Administratívna a technická podpora pri úlohách súvisiacich s implementáciou projektov v rámci programov LIFE III a LIFE+
ASTRALE A - Technical and administrative assistance for tasks related to implementation of projects under the LIFE+ and under the LIFE III programme
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt bol zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov spolufinancovaných EK v kategóriách NAT, ENV a INFO. Projekty boli zacielené na konkrétne akcie pri budovaní siete Natura 2000 a v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolovali priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektov je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupovali k riešeniu. Experti ÚKE SAV mali na starosti projekty LIFE NAT (Ochrana prírody) v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku a Rumunsku.
Web stránka projektu: www.astrale.org
Doba trvania: 1.1.2009 - 30.6.2009
Natura lot2 - Natura 2000 Preparatory Actions - Lot 2
Natura 2000 Prípravné akcie - Lot2
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: NATURA 2000- Lot2Projekt je zameraný na prehodnotenie prípravného procesu budovania sústavy chránených území – Natura 2000, vrátane legislatívnej prípravy ako aj ďalších nástrojov súvisiacich s manažmentom týchto chránených území. V kontexte tejto prípravnej fázy sa Európska komisia rozhodla pre vytvorenie nových komunikačných nástrojov za účelom aktívneho zapojenia dotknutých subjektov do starostlivosti o lokality Natura 2000 a vypracovanie novej schémy na udeľovanie titulu „Natura 2000 Partner“. V rámci projektu bude prehodnotený súčasný stav zapájania dotknutých subjektov do procesu budovania sústavy Natura 2000 v jednotlivých členských štátoch EÚ a vybrané najlepšie príklady v rámci integrovaného manažmentu lokalít.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.9.2008 - 30.6.2009
SENSOR - Hodnotenie trvalo udržateľných vplyvov: Nástroje pre environmentálne, sociálne a ekonomické vplyvy multifunkčného využitia krajiny v Európskych regiónoch
Sustainability Impact Assessment: Tools for Environmetal,Social and Economic Effects of Multifunctional Land Use in European Regions
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Ústav krajinnej ekológie SAV sa ako partnerská organizácia zapojil do riešenia 3 pracovných modulov M 3.2., M 6.1. a M 6.2.. V rámci Modulu 3.2. sa UKE SAV podieľal na koncipovaní metodiky hodnotenia trvalej udržateľnosti na regionálnej a európskej úrovni, definovaní environmentálnych limitov a indikátorov trvalej udržateľnosti a ich zahrnutie do rámca indikátorov SENSOR v náväznosti na environmentálne a socio-ekonomické funkcie krajiny ako integrujúceho elementu. V rámci Modulu 6.1. bolo spracované hodnotenie modelového územia Vysokých Tatier z aspektu trvalej udržateľnosti, ktoré predstavuje jedno z území pre testovanie SIAT. Výsledkom bolo spracovanie formulára obsahujúceho informácie o problémoch trvalej udržateľnosti v danom regióne, zainteresovaných subjektoch a dostupných dátových zdrojoch. Navrhnutá stratégia bola prerokovaná so stakeholdrami, najmä v oblasti rozvoja bioenergetiky v danom území. V rámci modulu 6.2. sú spracovávané dostupné fyzicko-geografické a socio-ekonomické dáta premietnuté do GIS.
Web stránka projektu: www.sensor-ip.org
Doba trvania: 1.12.2004 - 31.5.2009
ALTER-Net - Výskumná sieť pre dlhodobý výskum biodiverzity, ekosystému a vedomia
A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awarness Research Network
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Ústav krajinnej ekológie SAV ako riešiteľské pracovisko v spolupráci s ostatnými 23 partnerskými organizáciami zo 16 krajín EU sa aktívne zapája do prác na všetkých 14 pracovných balíkoch. V roku 2008 pracovníci ÚKE SAV participovali na širokom spektre úloh projektu ALTER-Net a zúčastnili sa aktívne na pracovných stretnutiach. Práce v roku 2008 boli sústredené na štvrtú a piatu etapu riešenia projektu podľa jednotlivých pracovných balíkov. Medzi najdôležitejšie výsledky patrí založenie slovenského komitétu LTER, etablovanie slovenských LTER lokalít, príprava publikácie „LTER European book“, kompletizácia databázy InfoBase, opakovaný výskum v rámci úlohy “Multi-site experiment” - tvorba databázy a analýza výsledkov, príprava slovenskej LTSER platformy.
Web stránka projektu: www.alter-net.info
Doba trvania: 1.4.2004 - 31.3.2009
Fruits and Veget - Producentské organizácie sektoru ovocia a zeleniny v Európe
Producers Organisation Fruits and Vegetable Sector in Europe
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je sústredený na krajinnoekologické hodnotenie rôznych foriem veľkovýroby ovocia a zeleniny v krajinách EÚ (CZ, SK). Posudzuje sa miera intenzity intervencií hospodára v produkčných procesoch a jej dôsledok pre environmentálne ukazovatele ako sú znečistenie ovzdušia, pôdy a podzemnej vody.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.12.2007 - 28.2.2009
ETC BD 08 - Európske tématické centrum pre biodiverzitu - 08
European Topic Centre on Biological Diversity - 08
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Najvýznamnejšou úlohou v r. 2008 bolo hodnotenie národných správ o priaznivom stave ochrany biotopov a druhov, ktoré podali členské krajiny EÚ na základe §17 Smernice o stanovištiach. Na základe týchto správ sme pripravili hodnotenia o priaznivom stave ochrany biotopov a druhov pre jednotlivé biogeografické regióny, výsledná správa bola predložená na DG Environment. Podieľali sme sa tiež na úlohe EEA „EURECA – European Ecosystem Assessment“. Hlavným výstupom v r. 2008 bol základný dokument pre ekosystémové hodnotenie vysokých pohorí, ktorý bol prezentovaný na seminári EEA v Kodani. V rámci hodnotenia siete Natura 2000 bol pripravený rukopis článku o biotopoch Európskeho významu, ktoré vyžadujú poľnohospodársku činnosť pre svoju existenciu.
Web stránka projektu: http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2008
GLORIA - Globálna observačno-výskumná iniciatíva v alpínskom prostredí - GLORIA-projekt 2008
The Global Observation Research Initiative in Alpine Environments - GLORIA-Project 2008
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: Základom projektu GLORIA (Európsky rozmer globálnej observačno-výskumnej iniciatívy v alpskom prostredí) je vybudovanie medzinárodnej výskumnej siete, ktorá slúži na hodnotenie klimatických vplyvov na montánne ekosystémy. Štandardizovaný porovnateľný merací a vzorkovací dizajn je spoločný pre rôzne horské regióny. Cieľom projektu “GLORIA Terénna sezóna 2008” je opätovný výskum na založených plochách a získané dáta porovnať s dátami získanými v rokoch 2000 a 2001 a tak detegovať možnú zmenu. Výskum bol uskutočnený na základe “GLORIA Field manual - Multi-summit approach” a “Guidelines for the GLORIA-Europe resurvey 2008 - Amendment to the GLORIA Field Manual, 4th version” Pribudli i nové metodické postupy. Prvá, tzv. “California method” je zameraná na zistenie kvantitatívneho druhového zloženia na jednotlivých sekciách. Druhá je zameraná na meranie obsahu vzdušného dusíka, ktoré sa uskutočnilo pomocou pasívnych difúznych túb.
Web stránka projektu: www.gloria.ac.at
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2008
ASTRALE 9 - Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu LIFE
ASTRALE 9 - Assistance and technical support for tasks related to actions under the LIFE Programme
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt bol zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov EK v kategóriách NAT, ENV a TCY. Projekty boli zamerané na konkrétne akcie pri budovaní siete Natura 2000 a v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolovali priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupovali k jeho riešeniu. Experti ÚKE SAV mali na starosti projekty LIFE NAT (Ochrana prírody) v Českej republike, Slovinsku a Rumunsku.
Web stránka projektu: www.astrale.org
Doba trvania: 1.1.2008 - 30.9.2008
Natura 4lots - Natura 2000 - prípravné akcie
Natura 2000 - preparatory actions (4 lots)
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt má za cieľ vybudovať databázu s informáciami o vhodnom využívaní biotopov Európskeho významu v rámci budovania siete Natura 2000. Projekt, ktorý rieši Ústav krajinnej ekológie SAV, je zameraný na trávne ekosystémy na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike. Hlavnou časťou práce je zhromaždenie a výber relevantných publikovaných i nepublikovaných dokumentov s požadovanými informáciami, ich spracovanie do databázy citácií a abstraktov a sprístupnenie pre užívateľov. Predpokladá sa, že užívateľmi budú najmä manažéri lokalít Natura 2000 a organizácie ochrany prírody v členských krajinách EÚ.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.2.2007 - 30.4.2008
RURAL-ETINET - Ekonomický a technologický inteligenčný projekt na podporu vidieckych oblastí v 6. Rámcovom programe
Economic and Technological Intelligence Project to Facilitate SME-s in Rural areas to participate in the Sixth Framework Programme
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Oszlányi J..
Web stránka projektu: www.rural-sme.net
Doba trvania: 1.12.2003 - 31.12.2006
Európska sieť dlhodobého výskumu lesných ekosystémov a krajiny COST-ENFORS
European Network for Long-term Forest Ecosystem and Landscape Research COST-ENFORS
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Oszlányi J.. Nepodarilo sa najst vsetky partnerske krajiny.
Web stránka projektu: http://www.wsl.ch/projects/enfors
Doba trvania: 1.9.2003 - 31.12.2006
SOBIO - Mobilizovanie potenciálu európskeho spoločenského výskumu na podporu manažmentu biodiverzity a ekosystému
Mobilising the European Social Research Potential in Support of Bioidversity and Ecosystem Management
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Oszlányi J..
Web stránka projektu: www.edinburgh.ceh.ac.uk/biota/SoBio_page.htm
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.7.2006
Astrale Beta
Astrale Beta
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Doba trvania: 0.0.0000 - 0.0.0000

Národné

Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid
Ecological relationships in the system host-parasitoid
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdoš Peter, CSc.
Anotácia: Štúdium vzťahov medzi organizmami je základom porozumenia evolúcie. Interakcie medzi hostiteľom a jeho parazitoidom sú atraktívnou oblasťou výskumu evolučných biológov. Len malá časť známych skupín parazitoidov je asociovaných s nebezpečným typom hostiteľa. Výnimkou sú lumky zo skupiny Polysphincta (Hymenoptera), ktorých hostiteľmi sú pavúky (Araneae). V projekte budú zhodnotené ekologické a behaviorálne dáta v obidvoch organizmoch. Výskum bude realizovaný na stromovej vegetácií, kde sa bude hodnotiť vplyv ekologických faktorov (výškový gradient, typ biotopu a dreviny, expozícia) na pavúky a ich parazitoidov. Zisťovať sa bude vplyv manažmentu (konvenčné vs ekologické hospodárenie) na spoločenstvá pavúkovcov a ich parazitoidov v ovocných sadoch a vinohradníckej krajine. Experimentálne sa bude testovať hostiteľské spektrum a manipulácie parazitoidov. Očakáva sa, že zistené nové poznatky o ich biológií a ekológii umožnia lepšie pochopiť evolúciu interakcií medzi takto významne prepojenými organizmami.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
ENVIRO PLUS - Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu
Supporting the R&D activities of a unique research team
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Základným cieľom projektu je podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu nepodnikateľských výskumných organizácií UKE SAV a UKF v Nitre a podniku ESPRIT spol. s r. o. obsahovo zameraných do znalostnej oblasti environmentálne inžinierstvo. Témy projektu sú zamerané na produktové línie v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie:1) Systémy ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy pred znehodnotením2) Systémy a technológie pre predchádzanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve a lesníctve.
Web stránka projektu: https://www.uke.sav.sk/veda-a-vyskum/projekty/strukturalne-fondy-2/enviro-plus/
Doba trvania: 27.9.2022 - 31.12.2023
ECOTOUR - Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu
Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krnáčová Zdena, PhD.
Anotácia: Vedeckým zámerom projektu je vývoj a tvorba nových metód hodnotenia kultúrnych, vybraných relugačných a podporných služieb ekosystémov s využitím kvantifikačných techník ako ponuka krajiny pre dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu. Z metodologického hľadiska budeme vychádzať z viacerých metód ako sú metóda Spreadsheet-Type (metóda matrice)( Burkhard et al., 2009, 2014., Mederly et al., 2019, Nuegarten et al., 2018, Maes, 2011, 2012b, 2013, 2015, 2018) a z hodnotenia stupňa hemeróbie a krajinnoekologickej významnosti krajinnej pokrývky podľa autorov Krnáčová, Barančok, Pavličková (2018), kde hodnotíme vlastne biofyzikálnu charakteristiku prvkov. Táto metodika umožňuje navrhnúť vhodný a citlivý druh cestovného ruchu. Súčasťou projektu je aj porovnanie historického spôsobu využitia krajiny zo súčasným stavom a stanovenie stupňa zmien krajinnej diverzity a biodiverzity (Maes et al., 2015).
Doba trvania: 1.1.2021 - 12.12.2023
OP KŽP (Verzia 1 - Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15) : Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n
Change to the Operational Programme Quality of the Environment (version 15). Report on the evaluation of a strategic document with national impact pursuant to Act. No. 24/2006 Coll. on environmental impact assessment and on amendment and supplementation o
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklósová Viktória, PhD.
Anotácia: Vypracovanie „Správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15) - z hľadiska jeho predpokladaných vplyvov na životné prostredie v rozsahu podľa prílohy zákona č. 24/2006 Z. z.“ Poskytnutie písomných doplňujúcich informácii k Správy o hodnotení strategického dokumentu.vypracovanie prezentácie/ výkladu Správy o hodnotení strategického dokumentu na verejnom prerokovaní.Vyhodnotenie stanovísk a vznesených pripomienok predložených k Správe o hodnotení strategického dokumentu.Vyhotovenie Správy o hodnotení strategického dokumentu vo finálnom znení a jej predloženie Ministerstvu životného prostredia SR.
Web stránka projektu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-verzia-15-
Doba trvania: 26.4.2023 - 31.7.2023
URANOS - Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd
Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation.
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (NAS, 2018) predstavuje základný rámec pre tvorbu systémov znižujúcich možné negatívne dopady klimatických zmien v poľnohospodárstve. Z hľadiska implementácie NAS je dôležitým predpokladom vedomostná základňa živená prostredníctvom výskumu využívajúceho kvalitatívne nové údaje o poľnohospodárskej krajine. Celkovým cieľom plánovaných výskumných aktivít je vytvorenie údajovej a vedomostnej základne pre podporu rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd, čo priamo reflektuje dlhodobý cieľ RIS3 - znižovanie rizík pri zabezpečovaní produkčných funkcií poľnohospodárskej pôdy súvisiacich s klimatickou zmenou. Kvôli prehľadnosti môžeme plánované výskumné aktivity rozdeliť do 3 nasledovných výskumných tém: Tvorba nových prístupov a údajov pre včasné hodnotenie, monitoring a prognózy sucha. Predikcia klimatických zmien a komplexné hodnotenie dopadov na poľnohospodársku krajinu. Hodnotenie miery degradácie pôdy a návrhy optimálneho využívania pôdy. Multidisciplinárny prístup pre komplexné zhodnotenie dopadov klimatických zmien na poľnohospodárstvo a podporu návrhov adaptačných stratégií bude charakterizovaný najmä využitím novovzniknutých údajov (DPZ deriváty, pedologické modelovanie, klimatické datasety, krajinné a ekonomické modelovanie, údaje z terénneho výskumu) ako vstupných parametrov procesných a empirických modelov, čím prispeje k ich rozvoju a zvýšeniu spoľahlivosti v konkrétnych podmienkach Slovenska.
Doba trvania: 3.4.2020 - 30.6.2023
Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes
Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piscová Veronika, PhD.
Anotácia: Vplyv človeka na krajinu Slovenska sa začína výrazneješi prejavovať od obobia neolitu (mladšia doba kamenná).Procesy akulturácie (vzájomné preberanie a splývanie odlišných kultúr, proces sociálnych a kultúrnych zmien)sprevádzajú ľudstvo celou históriou a odrážajú sa na jeho životnom prostredí (Škvarna 2007). Vplyv človeka nakrajinu sa môže javiť na prvý pohľad pre ľudstvo ako kladný, na samotnú prírodu však môže mať vplyvnegatívny, a teda v konečnom dôsledku záporný aj pre človeka (Erten, Van Deb Berg, Weissing 2007). Preto jedôležité analyzovať dopad zmien v krajine nielen na človeka, ale i prírodné ekosystémy. Cieľom projektu je vmodelových územiach rekonštruovať krajinu vo viacerých obdobiach historickej a archeologicej minulosti azhodnotiť v nich dôsledky ľudskej činnosti. Dôležitú úlohu bude mať konfrontácia koevolúcie osídlenia a zmienvegetácie v územiach v tých istých chronologických úsekoch. Zároveň bude na modelových územiach prebiehaťanalýza súčasného stavu krajiny.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Ex-ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027
-
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklósová Viktória, PhD.
Anotácia: V zmysle návrhu nariadenia EPaR o Strategických plánoch SPP bude Strategický plán SPP (SP)základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky, na základe ktorého bude implementovanápodpora EÚ z EPZF aj EPFRV. Ex-ante hodnotenie a strategické environmentálne hodnotenie (SEA) sú povinnými súčasťami SP amusia byť spracované zároveň a po celú dobu prípravy SP. Súčasťou ex ante hodnotenia je strategické environmentálne hodnotenie (SEA). Prínosom SEA jeidentifikovať, popísať a zhodnotiť vplyvy, ktoré môžu mať významný dosah na životné prostredie prirozhodovacom a implementačnom procese SP SPP.Hodnotenie SEA musí byť súčasťou ex ante hodnotenia, ako samostatná správa a je nedeliteľnousúčasťou SP SPP, ktoré napomôže komplexne zhodnotiť predpokladaný vplyv SP SPP na životnéprostredie a zdravie vrátane porovnania s existujúcim stavom životného prostredia. Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je strategický dokument pripravovanýpre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadovéhohospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovaniaalebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokumentspolufinancovaný Európskou úniou.SEA musí byť vykonaná v súlade s prílohou 1 smernice SEA. Musí byť naviazaná alebo prepojená stematickým rozsahom platnosti v ex ante a musí sa sústrediť na prípravu správy o vplyve SP SPP naživotné prostredie. SEA bude zameraná na vyhodnotenie možných vplyvov pripravovanéhostrategického dokumentu - SP SPP na životné prostredie a ich optimalizáciu. V súlade s ustanoveniamizákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov, vypracovanie oznámenia a správy o hodnotení strategickéhodokumentu môže vykonať len PO alebo FO evidovaná MŽP SR v osobitnomzozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na ŽP.
Doba trvania: 1.6.2019 - 31.12.2022
Demetra - Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska (Demetra)
Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia (Demetra)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt reaguje na súčasné rýchle a rozsiahle zmeny poľnohospodárskej krajiny (PK), ktorých dôsledky sú nedostatočne známe. Cieľom je zhodnotiť rozsah a rozmiestnenie novodobých zmien využívania PK Slovenska po r. 1990, ich trendov a dopadov na plnenie hlavných funkcií PK a od nich závislých ekosystémových služieb. Koncepčne je projekt založený na prístupe DPSIR hodnotiacom environmentálne súvislosti ľudských aktivít vo forme kauzálneho reťazca sledujúceho príčiny, stav a následky. Hlavnými originálnymi črtami projektu sú komplexný prístup s analýzou a hodnotením prírodných i socio-ekonomických faktorov, dôraz na využitie medzinárodne zavedených indikátorov, analýza trendov vývoja s formulovaním možných budúcich scenárov, prepojenie viacerých priestorových úrovní, kombinácia analytických postupov s empirickými poznatkami a zapojenie zainteresovaných skupín spoločnosti. Projekt bude riešený počas 48 mesiacov (07/2018-06/2022). V projekte budú vyvinuté špeciálne metódy, postupy a indikátory, ktoré budú aplikované na úrovni Slovenska a v lokálnych prípadových štúdiách vo všetkých hlavných typoch PK. Okrem vedeckého prínosu bude výstupom projektu aj návrh opatrení, nástrojov a postupov pre rozhodovanie a plánovanie udržateľného využívania PK.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov
Historical and present changes in the landscape diversity and biodiversity caused by natural and anthropogenic factors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: V prírodnom prostredí neustále prebiehajú procesy, ktoré ovplyvňujú krajinný ráz, menia charakter alebo intenzitu prirodzených faktorov prostredia a formujú celkový stav životného prostredia. Tieto procesy prirodzene ovplyvňujú a menia aj krajinnú diverzitu a biodiverzitu. Do týchto prirodzených procesov významnou mierou zasahuje človek a v súčasnosti antropogénne vplyvy na krajinu a biodiverzitu presahujú vplyvy vyplývajúce z prirodzeného vývoja území. Projekt sa zameriava na hodnotenie zmien krajiny a biodiverzity vybraných území vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych stresových faktorov v rôznych časových obdobiach. Pozornosť bude venovaná rozlíšeniu zmien krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom prirodzeného vývoja území, vplyvom globálnych faktorov (napr. zmena klímy) a vplyvom pôsobenia človeka v krajine z pohľadu historického od osídľovania území, zmien v spôsobe a intenzite využívania krajiny, až po súčasné pôsobenie významne ovplyvňujúce celkový stav prírodného prostredia.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Vypracovanie automatizovaného podporného systému na spracovanie dokumentácie MÚSES
-
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2021
Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny
Research of biocultural values of landscape
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta, PhD.
Anotácia: V poslednom období rastie záujem o výskum, ktorý umožňuje definovať biotopy a krajinu vytvorené ľudskou kultúrou a určiť spôsoby, ktorými spoločnosť formuje svoje prírodné prostredie a je ním formovaná (UNESCO 2007). Rastie tiež dopyt po zabezpečení diverzity v každej dimenzii života a jej zahrnutí do politických programov. To všetko vyžaduje revíziu súčasnej stratégie ochrany biodiverzity, ktorá často obchádza vysoko hodnotné územia v človekom využívanej krajine a sústreďuje sa prevažne na ochranu prírodnej krajiny. Nový koncept “biokultúrnej diverzity”, ktorý poukazuje na vzájomnú súvislosť jej biologickej a kultúrnej dimenzie, ich vzájomné interakcie, závislosti, spoločný vývoj, ohrozenia ako aj ich súvis so sociálnym a ekonomickým rozvojom spoločnosti, túto zmenu prístupu umožňuje. Cieľom pilotného projektu je priniesť nové kvalitatívne a kvantitatívne poznatky pri hodnotení vzájomného prepojenia biologickej a kultúrnej diverzity ako aj zadefinovanie nových princípov ochrany biokultúrneho dedičstva.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálnokultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)
Evaluation of the transformation of natural and socio-cultural diversity of the cultural landscape in Slovakia (on example of selected areas)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefunková Dagmar, PhD.
Anotácia: Kultúrna krajina je svedectvom súčasného spôsobu života a zároveň aj zhmotnením dlhoročných zásahovnašich predkov do krajiny vystupujúcich v podobe štruktúr historickej kultúrnej krajiny. Popri hmotnej dimenzii má historická kultúrna krajina aj nehmotnú sociálno – kultúrnu dimenziu, ktorú vytvára historický kontext jej vzniku a vývoja i spôsob vnímania jej hodnôt a fungovania súčasníkmi. Analýza terminologických nezrovnalostí a vyhodnotenie implementácie problematiky historickej kultúrnej krajiny do právneho poriadku SR budú prvými z cieľov. Nadväzovať bude metodika identifikácie historickej kultúrnej krajiny v typologicky odlišných modelových územiach Slovenska. Hlavným cieľom bude spracovanie metodiky na hodnotenie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity historickej kultúrnej krajiny, jej porovnanie so súčasnou kultúrnou krajinou, určenie miery jej transformácie a náčrt možností jej ochrany.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Návrh algoritmov pre jednotlivé časti dokumentov MÚSES
Proposals of the algorythm for the individual parts of the the documents of LTSES (Local Territorial System of Ecological Stability)
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. Prof. RNDr. Miklós László, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2020 - 31.12.2020
RÚSES - Regionálny územný systém ekologickej stability okresov Bratislava, Trnava, Malacky, Pezinok, Gelnica
Regional Territorial Systems of Ecological Stability - districts of Bratislava, Trnava, Malacky, Pezinok, Gelnica
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Regionálne územné systémy ekologickej stability – ÚKE SAV v spolupráci s UK v Bratislave, UKF v Nitre, TU vo Zvolene a s firmou ESPRIT sa podieľa na spracovaní regionálnych územných systémov ekologickej stability. ÚKE SAV sa podieľa na spracovaní 5 regionálnych územných systémov ekologickej stability – okres Malacky, Pezinok, Trnava, Gelnica a Bratislava. V tomto roku sme sa sústredili na spracovanie súčasnej krajinnej štruktúry, ktorá bude východiskovou bázou pre priestorovú špecifikáciu biotopov a následne prvkov kostry ÚSES a tiež na identifikáciu stresových faktorov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd
Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na ekológiu a pôdy sekundárnych lesných porastov, ktoré vznikli v dôsledku zmien využívania krajiny v rôznych regiónoch Slovenska, ktoré sa odlišujú prírodnými podmienkami a formou bývalého využívania. Modelové územia budú situované najmä v celkoch Malé Karpaty (zalesnené bývalé vinohrady a pasienky, nekarbonátové horniny) a Považský Inovec (zalesnené pasienky, karbonátové horniny). Projekt má interdisciplinárny charakter. V rámci vegetačnej časti projektu sa vypracuje podrobná fytocenologická a floristická charakteristika študovaných lesných porastov, ktorá bude údajovou bázou pre ďalšie aktivity, ako je stav, priebeh a smerovanie sekundárnej sukcesie, ekologické a socio-ekonomické hodnotenie danej vegetácie a pod.. V pôdnej časti sa budú sledovať základné a niektoré špeciálne pôdne charakteristiky, ktoré o.i. poslúžia aj na zhodnotenie vplyvu historického a aktuálneho využívania krajiny na pôdu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Spracovanie miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) Dolný Lopašov
Elaboration of territorial system of ecological stability of Dolný Lopašov
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: Územný systém ekologickej stability (MUSES) bol spracovaný pre modelové územie Dolný Lopašov. Pri spracovaní bol aplikovaný nový metodický prístup (Miklós a kol., 2020) s využitím algoritmov pre automatizované spracovanie projektov MÚSES na úrovni obcí. Výstupom projektu je záverečná štúdia spracovaného MÚSES.
Doba trvania: 1.2.2020 - 30.11.2020
Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie
Assessment of landscape changes and their environmental impacts
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je preklenutie zložkového prístupu vo výskume krajiny a preklenutie sektorového prístupu v manažmente krajiny a ich nahradenie integrovaným prístupom. Integrovaný manažment zabezpečí taký systém hospodárenia v krajine, ktorý zosúlaďuje rozvoj jednotlivých socioekonomických aktivít s ochranou biodiverzity a stability krajiny, s ochranou prírodných zdrojov, ako i s ochranou životného prostredia. Projekt vytvára integrovanú vedecko-výskumnú základňu implementujúcu interdisciplinárny prístup syntetizujúci zameranie hraničného výskumu s orientáciou na oblasť životného prostredia. Hlavným výsledkom projektu bude vypracovanie nového inovatívneho prístupu k hodnoteniu zmien krajiny a jej ekosystémov na interdisciplinárnom prístupe, čím sa preklenie doterajší zložkový prístup ku krajine.
Web stránka projektu: https://www.uke.sav.sk/veda-a-vyskum/projekty/strukturalne-fondy/
Doba trvania: 31.12.2019 - 31.3.2020
Metodika na automatizované generovanie dokumentov Miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES)
Methodology for automated generation of documents of the Local Territorial System of Ecological Stability (LTSES)
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. Prof. RNDr. Miklós László, DrSc.
Anotácia: Vytvorenie metodiky na automatizovanú tvorbu dokumentov MÚSES. Metodika systematizácie kardinálnych krokov generovania dokumentov MÚSES bude obsahovať:• Analýzy krajinných štruktúr vo vzťahu k ÚSES• Integrácia analytických údajov do syntetických priestorových jednotiek• Účelová interpretácia syntetických priestorových jednotiek• Funkčnú charakteristika priestorových jednotiek pre návrhy priestorovej štruktúry a obsahu prvkov ÚSES.
Doba trvania: 7.1.2020 - 15.2.2020
ECOMODELTUR - Hodnotenie kultúrnych ekosystémových služieb krajiny na báze krajinnoekologických výskumov pre ekologické modely rozvoja cestovného ruchu
The evaluation of cultural ecosystem services countries on a basis of landscape research for the ecological model of tourism development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krnáčová Zdena, PhD.
Anotácia: Vedeckým zámerom projektu je tvorba a aplikácia nových kvantitatívnych metód hodnotenia kultúrnych služieb ekosystémov krajiny. Vychádzame z hodnotenia krajinnoekologickej významnosti (KEV) prvkov LAND COVER na základe biologickej diverzity, estetických hodnôt ekosystémov (EV), kultúrnohistorickej významnosti kultúrneho dedičstva (KHV). Podkladom je mapovanie aktuálneho stavu a charakteristík prvkov súčasnej krajinnej pokrývky (LAND COVER) urbánneho prostredia Bratislavy, ktoré sme spracovali podľa legendy CORINE Land Cover Technical Quide – Addendum 2000 (Bossard, Feranec, Oťahel, 2000) na 3., 4., a 5. hierarchickej úrovni. Reprezentácia tried krajinnej pokrývky je spracovaná vo vektorovej forme, vznikla syntézou tematických a relevantných vrstiev obsiahnutých v ZB GIS doplnená o licencovanú aktuálnu zástavbu odvodenú z ortofotomáp z leteckého snímkovania v r. 2015 (EUROSENSE, s.r.o. r.2015). Tieto boli doplnené terénnym prieskumom v rokoch 2014-2017, ktorý pokračuje v r. 2018.V tomto roku sme spracovali 8 katastrov v rámci modelového územia mesta Bratislava. Zámerom je návrh diverzifikovaných ekologických foriem a druhov CR (ECOTUR), ktoré zohľadňujú úžitky ekosystémov a spoločenskú hodnotu pôvodných biotopov a kultúrno-historických objektov. Súčasťou modelov ECOTUR bude vypracovanie opatrení a regulatív rozvoja s možnosťou implementácie do strategických dokumentov.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
Nezávislé hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie 2014-2020
Independent evaluation of the Rural Development Programme for the period 2014-2020
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: Vypracovanie podkladov pre hodnotiace správy vrátane zodpovedanie hodnotiacich otázok pre „Výkon nezávislého hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie 2014-2020“, ktoré poskytne nezávislé posúdenie relevantnosti, účinnosti, efektívnosti a dosiahnutých výsledkov, dosahov ako aj faktorov úspechu a neúspechu.
Doba trvania: 18.12.2015 - 31.12.2019
Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie
Changes in Slovak Landscape Driven by European Union Agricultural Policy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lieskovský Juraj, PhD.
Anotácia: Zmeny krajiny a jej biodiverzity sú výsledkom socio-ekologických interakcií (SEI) v minulosti i v súčasnosti. Modelové územie – Národný Park Poloniny (NPP) s marginálnou geografickou polohou v rámci Slovenska patrí k ekologicky najvýznamnejším regiónom. Územie však prešlo výraznými politickými a socio-ekonomickými zmenami za obdobie posledných desaťročí, ktoré zanechali stopy v krajine. Tradičné formy individ. hospodárenia a typický ráz mimolesnej krajiny zložený z mozaiky lúk, pasienkov a úzkych políčok sa výrazne zmenili, a následne i biodiverzita poľnohospodárskej krajiny, naopak podiel lesa sa výrazne zvýšil. Vplyv výrazných a častých socio-ekonomických zmien podnietil implementáciu odlišných manažmentových opatrení v krajine. Komplexný pohľad na krajinu a jej vzájomné väzby za posledných 60 rokov, s dôrazom na biodiverzitu územia, je hlavným zámerom projektu. Výsledkom projektu je zhodnotiť SEI v NPP a navrhnúť kauzálny reťazec procesov v krajine, ktorý by mohol identifikovať možnosti smerovania vhodného manažmentu krajiny.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Rýchlostná cesta R1 - Primerané posúdenie vplyvov na územia Natura 2000
Speed Route R1 - Appropriate Impact Assessment on the territories of the Natura 2000
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: Projekt je členený na tri samostatné časti - úseky rýchlostnej cesty R1: 1. Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja, 2. Korytnica, hranica kraja - Ružomberok, juh a 3. Ružomberok, juh - Križovatka D1. Cieľom projektu je realizovanie podrobného prieskumu flóry, fauny a biotopov v dotknutom území a vypracovanie dokumentácie primeraného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na územia Natura 2000 v zmysle Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike.
Doba trvania: 1.1.2017 - 30.6.2019
Kanály - Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny
New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Odvodňovacie kanálové sústavy ako umelý multifunkčný antropogénny prvok v krajine, majú svoje ďalšie špecifické funkcie, ktorým sa doteraz nevenovala pozornosť. Dôvodom výstavby týchto kanálových sústav bola intenzifikácia poľnohospodárskej výroby a odvádzanie vnútorných vôd. Stavebné charakteristiky kanálov sú analogické s tokom. Tieto charakteristiky je potrebné prehodnotiť z hľadiska ich funkčného využitia v konkrétnych podmienkach územia. V dôsledku zmeny poľnohospodárskej politiky ďalšia výstavba a údržba melioračných kanálov prakticky neexistuje a životnosť nadväzných technických segmentov končí. Sekundárne odvodňovacie kanály sú postupne zazemňované, dochádza k rozvoju drevinovej vegetácie a prestávajú plniť svoju hlavnú funkciu. U hlavných odvodňovacích kanálov je stav obdobný, navyše ich využitie je viazané na kapacitu čerpacích staníc. Primárne a sekundárne kanály predstavujú významné konektívne krajinné prvky a slúžia aj ako refúgium, či biocentrum pre viaceré druhy organizmov. V kanálovej sieti dochádza k výrazným sukcesným procesom. Na základe prehodnotenia súčasného stavu odvodňovacích kanálov bude vypracovaný návrh opatrení na zlepšenie ich primárnych funkcií a návrh ich multifunkčného využitia. Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav sú významné z hľadiska ochrany a vyžívania krajiny, menovite rozvoja a stability biodiverzity.
Doba trvania: 1.7.2015 - 28.6.2019
Ekologická optimalizácia využívania zosuvných území vo vybraných častiach flyšového pásma, so zreteľom na ich tradičné obhospodarovanie
Ecological optimization of the utilization of landslide areas in selected parts of the flysch zone in regard to the traditional farming
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančoková Mária, PhD.
Anotácia: Výskyt zosuvov vo flyšovej časti Západných Karpát podmieňoval využívanie krajiny od začiatku jeho osídľovania. Miesta, ktoré neboli zasiahnuté výstavbou, boli využívané podľa potrieb agrárneho obyvateľstva. Každý zásah mal vplyv na vývoj cenóz, čím sa vytvorili špecifické habitaty s vysokou variabilitou. Príčinou boli nielen prírodné špecifiká jednotlivých lokalít, ale aj pestrosť hospodárskych návykov a zručností na kopaniciach. Svahové deformácie predstavujú geofaktor, ktorý významnou mierou ovplyvňuje kvalitu životného prostredia. Cieľom projektu je vytvoriť metodický postup hodnotenia zosuvných území vo flyšovom prostredí a ich využívanie v tradičnom obhospodarovaní. Aplikácia tohto metodického postupu bude realizovaná na vybraných územiach, spoločne s návrhmi na ich ekologicky optimálne využívanie.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Zelená infraštruktúra Slovenska
Green Infrastructure of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Moyzeová Milena, PhD.
Anotácia: Koncepcia zelenej infraštruktúry rovnako ako územné systémy ekologickej stability sa zameriava na postupný prechod od čierno-bieleho členenia krajiny na chránenú a nechránenú, ku celoplošnému diferencovanému systému zachovania ekologicky vyhovujúcej krajinnej štruktúry s diferencovaným spôsobom využívania. Cieľom návrhu zelenej infraštruktúry a zmierňovania negatívnych vplyvov jej bariér je preto zachovanie a podpora biodiverzity a diverzity krajiny Slovenska, zachovanie a doplnenie stabilizujúcich prvkov v krajine a zabezpečenie ich priaznivého pôsobenia na okolité, ekologicky aj menej stabilné časti krajiny, podpora variant polyfunkčného využívania krajiny s cieľom ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia, zachovanie významných krajinných prvkov a špecifikácia bariér a zmierňovanie ich negatívneho vplyvu na jednotlivé „zelené prvky“ v krajine.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie
Analysis of temporal-spatial dynamics of the selected cultural landscape structures in Slovakia, their protection and sustainable use
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefunková Dagmar, PhD.
Anotácia: Obsah a najmä interpretácia konceptu kultúrnej krajiny sú miestami nejednoznačné, čo má negatívne dôsledky na praktický manažment a ochranu krajiny, ako aj na územné plánovanie, právny poriadok i verejnú správu. Prehľad rozpracovanosti problematiky kultúrnej krajiny v domácej a zahraničnej literatúre a spresnenie teoreticko - metodologickej bázy pre potreby projektu sú prvým cieľom. Ďalším krokom je vyhodnotenie procesov zmien štruktúr kultúrnej krajiny na viacerých hierarchických úrovniach: lokálnej (v rozsahu katastrálneho územia obce, resp. jej častí), mikroregionálnej (v rozsahu katastrálnych území niekoľkých obcí) a regionálnej. Pri skúmaní štruktúry kultúrnej krajiny a ich zmien (prírodných, sociálno-ekonomických a kultúrno-historických charakteristík) sa pre každú z úrovní použijú špecifické metodické postupy. Následne sa vyhodnotia trendy zmien, vymedzia sa rámcové zásady a regulatívy ochrany a udržateľného manažmentu kultúrnej krajiny s prihliadnutím na koncept trvalej udržateľnosti.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Diverzita poľnohospodárskej krajiny a jej ekosystémové služby
Diversity of agricultural landscape and its ecosystem services
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: Projekt bol zameraný na hodnotenie diverzity poľnohospodárskej krajiny a jej ekosystémové služby v rôznych reprezentatívnych typoch krajiny Slovenska. Pozornosť bola venovaná extenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajine a historickým štruktúram poľnohospodárskej krajiny, ktoré sa vyznačujú vyššou diverzitou krajinných prvkov a prítomnosťou prírode blízkych biotopov, ktoré sa svojou zložitejšou štruktúrou výraznejšie podieľajú na plnení ekologických funkcií v krajine a poskytujú multifunkčné ekosystémové služby pre spoločnosť.Za najdôležitejšie výsledky pri riešení projektu možno považovať 2 práce: článok Lieskovského et al. (2015) venovaný zmenám diverzity krajiny a opúšťaniu, a monografiu o historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny (Špulerová a kol., 2017). Monografia prezentuje diverzitu zachovaných historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny, ako typ poľnohospodárskej krajiny vyznačujúca sa vysokou diverzitou. Druhá časť knihy poukazuje na význam týchto diverzifikovaných štruktúr a úžitky, ktoré poskytujú pre spoločnosť. Výsledky nám potvrdili, že historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny sa významnejšie podieľajú na poskytovaní ekosystémových služieb a úžitkov pre spoločnosť.Článok Lieskovského je vysoko citovaný (22 citácii na WOS) a zaoberá sa rozšírením tohto typu krajiny a príčinami ich zrýchleného opúšťania. Štúdia ukázala, že opúšťanie sa vyskytuje najintenzívnejšie na strmých svahoch a na menej úrodných pôdach. Ďalšími faktormi opúšťania sú vzdialenosť od sídel a finančné nástroje.Literatúra:LIESKOVSKÝ, Juraj - BEZÁK, Peter - ŠPULEROVÁ, Jana - LIESKOVSKÝ, Tibor - KOLEDA, Peter - DOBROVODSKÁ, Marta - BÜRGI, Matthias - GIMMI, Urs. The abandonment of traditional agricultural landscape in Slovakia - analysis of extent and driving forces. In Journal of Rural Studies, 2015, vol. 37, p. 75-84. ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - DOBROVODSKÁ, Marta - IZAKOVIČOVÁ, Zita - KENDERESSY, Pavol - VLACHOVIČOVÁ, Miriam - LIESKOVSKÝ, Juraj - PISCOVÁ, Veronika - PETROVIČ, František - KANKA, Róbert - BAČA, Andrej - BARANČOKOVÁ, Mária - BEZÁK, Peter - BEZÁKOVÁ, Magdaléna - BOLTIŽIAR, Martin - MOJSES, Matej - DUBCOVÁ, Magdaléna - GAJDOŠ, Peter - GERHÁTOVÁ, Katarína - IZSÓFF, Martin - KALIVODA, Henrik - MIKLÓSOVÁ, Viktória - DRÁBOVÁ, Monika - ŠATALOVÁ, Barbora - KRIŠTÍN, Anton - DANKANINOVÁ, Lenka - KALIVODOVÁ, Eva - MAJZLAN, Oto - MIHÁL, Ivan - STAŠIOV, Slavomír - ŠOLOMEKOVÁ, Tatiana - AMBROS, Michal - BALÁŽ, Ivan - HALABUK, Andrej. Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska : monografia získala ocenenie Zlatý Kosák od ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka p. Gabriely Matečnej na Agrokomplexe 2017 v Nitre [Historical structures of agricultural landscape of Slovakia. Bratislava: Veda, 2017. 144 s.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
Dlhodobé zmeny vybraných parametrov pôd a ich ekosystémových služieb v závislosti od rôznych foriem využitia krajiny.
Long-term changes of selected soil properties and their ecosystem services depending on the different forms and intensity of agricultural land cultivation.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kenderessy Pavol, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na hodnotenie zmien vybraných pôdnych parametrov v závislosti od rôznych foriem a intenzity využitia poľnohospodárskej krajiny. Výskum bude realizovaný na lokalitách s charakterom tradičnej poľnohospodárskej krajiny (predpoklad extenzívneho hospodárenia) a pre porovnanie aj na miestach s rovnakými podmienkami avšak s odlišným, konvenčným obhospodarovaním pôdy (intenzívne hospodárenie po období kolektivizácie). Zmena pôdnych parametrov bude vyhodnotená na základe porovnania výsledkov aktuálneho prieskumu a analýz s historickými údajmi z databázy Komplexného prieskumu pôd (VÚPOP). Výsledky budú interpretované vo vzťahu k vybraným funkciám pôd. Tieto funkcie budú ďalej definované z pohľadu schopnosti pôd poskytovať vybrané ekosystémové služby na základe aktualizovanej klasifikácie CICES (The Common International Classification of Ecosystem Services).
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Lesná vegetácia a zmena pôdnych vlastností na bývalej poľnohospodárskej pôde
Forest vegetation and changes in soil properties on the former agricultural land
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na lesné porasty, ktoré vznikli v dôsledku zmien využívania krajiny vo vybraných regiónoch Slovenska odlišujúcimi sa prírodnými podmienkami a formou bývalého využívania: v Malých Karpatoch (po útlme vinohradníctva), v Považskom Inovci (zalesnením pasienkov), a na Kysuciach (zanechaním ornej pôdy). Výskum má interdisciplinárny charakter. V rámci fytocenologicko-floristickej časti projektu sa vypracuje podrobná fytocenologická a floristická charakteristika študovaných lesných porastov, ktorá bude údajovou bázou pre ďalšie aktivity. Pozornosť budeme venovať ekologickému a socio-ekonomickému hodnoteniu dotknutej lesnej vegetácie a priebehu sukcesie, ktorá zásadne určuje stav ako aj budúcnosť jednotlivých porastov. V pôdnej časti sa budú sledovať základné a niektoré špeciálne pôdne charakteristiky, ktoré o.i. poslúžia aj na zhodnotenie vplyvu historického využívania krajiny na pôdu. Mikrobiologická časť sa orientuje na charakteristiku pôdnych mikromycét.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Priestorové a časové trendy akumulácie ťažkých kovov a dusíka v machoch na Slovensku za 25 rokov
Spatial and Time Trends of Accumulation of Heavy Metals and Nitrogen in Mosses in Slovakia in 25 years
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňkovská Blanka, DrSc.
Anotácia: Predmetom navrhovaného projektu je pokračovanie v zisťovaní zaťaženia územia Slovenska ťažkými kovmi a dusíkom pomocou machov a nadviazanie na výskum, ktorý na Slovensku prebiehal v rámci ICP Vegetácia a VEGA (2010- 2012). Hlavným cieľom projektu je vykonať porovnávacie analýzy a vyhodnotiť zmeny zaťaženia Slovenska po 25 rokoch. Čiastkovými cieľmi je zhodnotenie aktuálneho rozloženia sledovaných elementov v machu na Slovensku; časové a priestorové zmeny 1990-2015; korelácia obsahov elementov a faktorová analýza; vplyv faktorov krajiny (nadmorská výška); zhodnotenie z hľadiska hot spotov, ich príčina a epidemiologická závažnosť zistenia za SK; dlhodobé trendy; porovnanie so susednými krajinami a vypracovanie elementových máp a časové horizonty. Projekt by mal priniesť nové poznatky vo všetkých vedných disciplínach, zastúpených v jednotlivých tematických okruhoch.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
EcoServ CL - Hodnotenie funkcií a služieb ekosystémov kultúrnej krajiny
Evaluation of ecosystem functions and services of the cultural landscape
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kanka Róbert, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je komplexné hodnotenie služieb ekosystémov na základe vybraných jednotiek REPGEs a ich detailný výskum a testovanie vhodných indikátorov vo vybraných modelových územiach rôznych typov kultúrnej krajiny podľa aktuálnej metodiky CICES (Haines-Young, R., Potschin, M. 2012). Čiastkovými cieľmi sú: 1) Zostaviť komplexný prehľad ekosystémových služieb vo vybraných reprezentatívnych geoekosystémoch/ typoch kultúrnej krajiny Slovenska (Miklós, L., Izakovičová, Z., et al., 2006) a definovať kapacitu možných služieb existujúcich ekosystémov; 2) Identifikovať najrelevantnejšie služby vo vybraných reprezentatívnych geoekosystémoch kultúrnej krajiny Slovenska z hľadiska ich využiteľnosti na hodnotiace účely a v modelových územiach otestovať ich význam pre lokálnu komunitu; 3) Navrhnúť a otestovať indikátory služieb ekosystémov vo vybraných reprezentatívnych geoekosystémoch/ typov kultúrnej krajiny Slovenska, na príklade vybraných modelových území; 4) Navrhnúť efektívny systém hodnotenia služieb ekosystémov, ktorý explicitne zvýrazní a zviditeľní hodnoty prírodných zdrojov a potrebu ich udržateľného využívania.
Doba trvania: 1.10.2013 - 30.9.2017
Aktuálne využívanie vysokohorskej krajiny, jeho dôsledky na zmenu prostredia a hodnotenie únosnosti vybraných národných parkov Slovenska
Current utilization of high mountain landscape, its impacts on change of environment and assessment of carrying capacity of selected national parks of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piscová Veronika, PhD.
Anotácia: Vysokohorské oblasti vytvárajú priaznivé podmienky na zachovanie špecifických ekosystémov s výrazným ostrovným efektom, glaciálnych reliktov, endemitov a ohrozených druhov fauny a flóry. Ekosystémy sa vyznačujú vysokou ekologickou, sociálno-kultúrnou a ekonomickou hodnotou. Nadmerné zaťažovanie krajiny človekom, ako aj nedostatok vedeckých poznatkov dokumentujúcich dôsledky tohto zaťažovania, prispieva k degradácii vysokohorskej krajiny, ekosystémov, k zmenšovaniam pôvodných populácií až k druhovým stratám, resp. k uchyteniu sa synantropných spoločenstiev a druhov. Cieľom projektu je zhodnotiť dôsledky aktuálneho využívania vysokohorskej krajiny človekom na vybraných lokalitách a posúdiť únosnosť územia na dané aktivity. Výsledky experimentálneho výskumu, mapovanie zmien krajiny, rôzne interpretácie a návrhy môžu reflektovať na monitorovanie reálneho stavu prírody v národných parkoch, jeho ochranu a legislatívu.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2016
EKOMODEL - Ekologický model rozvoja cestovného ruchu na základe hodnotenia lokalizačných a realizačných predpokladov krajiny s využitím nástrojov GIS a kvantifikačných metód.
The ecological model of tourism development based on assessment of localization and realization assumptions of landscape with use of GIS tolls and quantitation methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krnáčová Zdena, PhD.
Anotácia: Rozvoj cestovného ruchu je podmienený mnohými faktormi, medzi najdôležitejšie, ktoré budú predmetom riešenia projektu, patria lokalizačné predpoklady prírodnej a antropogénnej sféry, t. j. kultúrno-historické predpoklady. Nezanedbateľnými faktormi rozvoja sú realizačné predpoklady, ktoré súborne zahŕňajú infraštruktúru cestovného ruchu. Spolu tvoria priestorové funkčno-chorologické krajinné celky obvykle viažuce sa na mikroregión alebo región. Funkčno-chorologický prístup k hodnoteniu predpokladov cestovného ruchu umožňuje výstižnejšie usporiadanie teritoriálneho modelu cestovného ruchu. Vytvára tak komplexný pohľad na systém vzťahov medzi cestovným ruchom a krajinou a je metodickým východiskom pre tvorbu ekologických modelov rozvoja cestovného ruchu. Ekologický prístup spočíva jednak vo výbere a aplikácii metodických postupov hodnotenia predpokladov pre rozvoj, jednak v návrhu vhodných foriem a aktivít CR pre vyselektované prírodne a kultúrno-historicky hodnotné krajinné segmenty.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Ex post - Ex-post hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie 2007-2013
Ex post evaluation of Rural Development Program for the period 2007-2013
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: Vypracovanie podkladov pre hodnotiace správy vrátane zodpovedanie hodnotiacich otázok pre „Ex-post hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie 2007-2013“, ktoré poskytne nezávislé posúdenie relevantnosti, účinnosti, efektívnosti a dosiahnutých výsledkov, dosahov ako aj faktorov úspechu a neúspechu.
Doba trvania: 18.12.2015 - 31.12.2016
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme
Assessment of status and dynamics of habitats using combination of modelling and remote sensing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je rozvoj a tvorba konzistentných prístupov a metód k hodnoteniu stavu a dynamiky biotopov v rozdielnych mierkach, založených na poznatkoch vychádzajúcich z ekosystémového výskumu a na kombinácii metód gradientovej analýzy ekologických dát a diaľkového prieskumu Zeme. Navrhnuté prístupy a metódy budú prostredníctvom prípadových štúdií v rozdielnych mierkach použité na identifikáciu a mapovanie rozšírenia jednotlivých typov biotopov, detekciu ich stavu, zmien a reakcie na vonkajšie vplyvy (najmä extrémne klimatické javy, menežmentové zásahy, chemické poškodenie, narušenia), na zmeny využitia krajiny a procesy s tým súvisiace ako sú urbanizácia, opúšťanie, intenzifikácia.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2016
Synekologické špecifiká v diverzite a dynamike entomofauny borovicových porastov (Pinus sylvestris) na Borskej nížine.
Synecological specifics in diversity and dynamics of pine plantations (Pinus sylvestris) entomofauna on the Borská nížina lowland.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Štúdium štruktúry, dynamiky, biodiverzity a priestorovej distribúcie vybraných skupín hmyzu (Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera – Symphyta, Thysanoptera) na základe larválneho štádia a štádia imága v podmienkach viatych pieskov Záhoria v porastoch borovice lesnej (Pinus sylvestris) a blízkom okolí. Sledovanie populačnej dynamiky fylofágnych škodcov borovice lesnej. Vplyv štruktúry porastov borovice lesnej na bionómiu a ekológiu motýľov (Lepidoptera) s dennou aktivitou. Štúdium trofických interakcií medzi fungivornými kortikolmi z radu Thysanoptera a mycéliami a tiež spórami húb na kmeňoch borovice.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2016
pôda a krajina - Analýza vlastností pôdy a vývoja krajiny v nepravidelne zaplavovaných územiach
Analyses of soil properties and landscape development for non-regularly overflowed areas
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Boltižiar Martin, PhD.
Anotácia: V súvislosti s globálnou klimatickou zmenou sa častejšie vyskytujú záplavy, ktoré menia nielen charakter krajiny, ale zásadne ovplyvňujú aj spôsob využívania pôdy. Výskyt záplav a trvalejšie, aj keď nepravidelné zamokrenie pôdy, vyvoláva zmeny fyzikálnych, chemických a biologických vlastností pôdy a ovplyvňuje zásobu vody v pôdnom profile. Mení sa charakter krajiny a agroekosystémov daného územia. Riešenie projektu vyplýva z potreby výskumu a analýzy pôdnych vlastností a vývoja krajinnej štruktúry a agroekosystémov po opätovnom zaplavení územia poldra Beša. Projekt nadväzuje na doteraz známe prvotné analýzy krajinnej štruktúry územia, pôdnych vlastností a agroekosystémov z rokov 2007-2009. Projekt bude orientovaný na posúdenie zmien pôdnych vlastností, zásoby pôdnej vody, druhového zastúpenia trávnych systémov a krajinnej štruktúry po zaplavení územia v roku 2010. Získané výsledky z terénnych meraní a laboratórnych analýz vzoriek pôdy budú porovnané s výsledkami z roku 2009. Výsledkom riešenia bude analýza zmien pôdy a krajiny. Možné scenáre vývoja sa budú simulovať na matematických modeloch a vyústia do manažmentu územia. Záverečná analýza získaných výsledkov bude modelom pre podobné územia v rámci Slovenska.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Archetypy Sloven - Atlas archetypov poľnohospodárskej krajiny SR
Atlas of the Archetypes of the agricultural landscape of Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na priestorovú analýzu archetypov krajiny Slovenska a vytvorenie ich databázy vo forme katalógu. Archetypy krajiny predstavujú historické a dlhodobo sa formujúce štruktúry krajiny, ktoré sú výsledkom historických zmien, socioekonomických podmienok a prírodných faktorov prostredia. Ide o špecifické kompozície prvkov v mozaike krajiny determinované aktivitami človeka v kontexte potenciálu krajinného typu. Pomocou technológií DPZ a CilS budú identifikované a analyzované jednotlivé archetypy od nížinnej až po vysokohorskú krajinu Slovenska. Výsledky projektu budú zahŕňať teoreticko-metodickú oblasť ako aj aplikačnú v rámci krajinnoekologického výskumu a plánovania. Zámerom je vytvoriť publikáciu zameranú na identifikáciu a klasifikáciu archetypov, ktorá bude doplnená mapovým a obrazovým kalalógom archetypov Slovenska.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Vybudovanie „Centra pre aplikovaný diaľkový prieskum Zeme
Construction of "Center for Applied Remote Sensing of the Earth"
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mojses Matej, PhD.
Anotácia: Hlavné výskumné aktivity: výskumná aktivita 1: Vývoj predpovedného modelu odhadu úrod poľnohospodárskych plodín na báze DPZ; výskumná aktivita 2: Vývoj algoritmov DPZ na včasnú indikáciu stavu a poškodenia vegetácie v rôznych mierkach; výskumná aktivita 3: Aplikácia DPZ pre hydrologické modelovanie a hodnotenie kvality povrchových vôd; výskumná aktivita 4: Modelovanie šírenia rádioaktívnych látok v prostredí; výskumná aktivita 5: Dlhodobé zmeny štruktúry a produkcie alpínskych a lesných ekosystémov pod vplyvom klimatických zmien a znečistenia ovzdušia.
Doba trvania: 1.11.2015 - 31.12.2015
Intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakuňa - Ornitologický prieskum na stavbe ÚČOV Vrakuňa
Intensification and modernization of WWTP Vrakuňa - ornithological survey of the WWTP Vrakuňa
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je preukázanie vplyvu ÚČOV Vrakuňa a dopadov prebiehajúcej rekonštrukcie na zloženie fauny vtákov a ich potenciálnych konfliktov s prevádzkou Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.
Doba trvania: 12.5.2014 - 30.11.2015
Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
Renovation and construction of technical infrastructure for research and development of the Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mojses Matej, PhD.
Anotácia: Zámerom projektu je modernizovať a doplniť technickú infraštruktúru Ústavu krajinnej ekológie SAV – pobočky v Nitre pre výskum v oblasti krajinnej ekológie, krajinnoekologického plánovania, manažmentu krajiny a v oblasti dlhodobého ekologického výskumu ekosystémov. Projekt má dve hlavné témy: 1) budovanie a modernizácia lokálnej podpornej infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií na báze GIS technológií pre podporu aktivít výskumu v oblasti krajinnej ekológie, prostredníctvom serverového a mobilného aplikačného GIS vybavenia a komplexného informačného systému pre účely ekologického plánovania a manažmentu krajiny; 2) budovanie a modernizácia infraštruktúry pre ekosystémový výskum. Ciele projektu: 1) Vytvorenie systému, pozostávajúceho z technickej infraštruktúry, štandardného a špecializovaného programového vybavenia a priestorovej databázy, umožňujúceho novú kvalitu krajinnoekologického výskumu pre potreby krajinnoekologického plánovania a manažmentu krajiny; 2) Doplnenie prístrojového vybavenia pracoviska tak, aby podporovalo a rozšírilo možnosti ekosystémového výskumu so zameraním na ekosystémy horských lúk a lesné ekosystémy, vrátane dopadu globálnych zmien.
Doba trvania: 1.11.2012 - 31.5.2015
Správa o hodnotení strategického dokumentu: Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020
Strategic environmental assessment of document: The Rural Development the programming period 2014 - 2020
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.1.2015
Fytoindikácia pôdnych vlastností lesných ekosystémov Západných Karpát a modelovanie indikačných hodnôt rastlín
Phytoindication of soil properties of Western Carpathian forest ecosystems and modelling of plant indication values
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na fytoindikáciu vybraných pôdnych vlastností v lesných ekosystémoch Západných Karpát a revíziu existujúcich systémov indikácie vlastností stanovišťa prostredníctvom rastlín. Na základe modelovania pravdepodobnostných funkcií výskytu rastlinných druhov pozdĺž vybraných pôdnych gradientov sa pre príslušné druhy vypracuje systém indikátorov – t. j. ich ekologických optím a amplitúd. Študovať sa budú hlavné zložky pôdno-ekologického gradientu, t. j. pôdna reakcia/živiny a pôdna vlhkosť. Takýto systém bude vychádzať z robustnej analýzy rozsiahlych originálnych fytocenologických a pôdnych údajov. Pozornosť sa bude venovať aj súvisiacim metodickým špecifikám (otázky týkajúce sa stratifikovaného a pravidelného vzorkovania, modelovania na krátkych a dlhých gradientoch a pod.). Analýza metodických špecifík umožní vyjadriť neistoty v systéme druhových kriviek a indikačných hodnôt. Výsledky umožnia vytvoriť kalibrovaný a verifikovaný systém odhadovania zmien pôdnych parametrov na základe zmien druhového zloženia.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel
Evaluation of environmental quality of rural settlements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Moyzeová Milena, PhD.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Socio-ekologický výskum zmien krajiny a biodiverzity v horskom území NP Poloniny v kontexte globálnych zmien
Socio-ecological research of landscape and biodiversity change in mountain area of the NP Poloniny in context of global changes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bezák Peter, PhD.
Anotácia: Zmeny krajiny a jej biodiverzity sú výsledkom socio-ekologických interakcií (SEI) v minulosti i v súčasnosti. Modelové územie – Národný Park Poloniny (NPP) s marginálnou geografickou polohou v rámci Slovenska patrí k ekologicky najvýznamnejším regiónom. Územie však prešlo výraznými politickými a socio-ekonomickými zmenami za obdobie posledných desaťročí, ktoré zanechali stopy v krajine. Tradičné formy individ. hospodárenia a typický ráz mimolesnej krajiny zložený z mozaiky lúk, pasienkov a úzkych políčok sa výrazne zmenili, a následne i biodiverzita poľnohospodárskej krajiny, naopak podiel lesa sa výrazne zvýšil. Vplyv výrazných a častých socio-ekonomických zmien podnietil implementáciu odlišných manažmentových opatrení v krajine. Komplexný pohľad na krajinu a jej vzájomné väzby za posledných 60 rokov, s dôrazom na biodiverzitu územia, je hlavným zámerom projektu. Výsledkom projektu je zhodnotiť SEI v NPP a navrhnúť kauzálny reťazec procesov v krajine, ktorý by mohol identifikovať možnosti smerovania vhodného manažmentu krajiny.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2014
Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie
Contamination of mining country by toxic elements at selected Cu- deposits and possibilities of its remediation.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňkovská Blanka, DrSc.
Anotácia: Výsledky mineralogického, hydrologického a geochemického výskumu umožnia vytvorenie objektívneho obrazu priestorovej distribúcie ťažkých kovov, o dynamike a smere ich migrácie. Následne sa porovnajú výsledky z Ľubietovej, Španej Doliny a Starých Hôr. Výsledkom vedeckého výskumu bude návrh optimálneho a vyváženého riešenia remediácie krajiny: technogénnych sedimentov haldových polí, pôdy, vody a rastlinstva v regióne kontaminovanom baníckou činnosťou. Odporúčania budú vypracované s prihliadnutím na typické črty baníckej krajiny tak, aby zohľadňovali environmentálne, banícko-historické i ekonomické aspekty. Súčasťou prác bude aj školenie 4 doktorandov. Kľúčové slová: ťažké kovy, banícka krajina, kontaminácia, remediácia.
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
Štúdia komplexného vplyvu prípravy a realizovania sút\'aží v rámci ZOH Krakov 2022 v stredisku Jasná - Nízke Tatry na životné prostredie v dotknutom území
A comprehensive study of the impact of the preparation and realisation of competitions in the WINTER OLYMPICS 2022 in Krakow Jasná Centre – Nízke Tatry Mts. on the environment in the affected territory
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu bolo vypracovanie štúdie komplexného vplyvu prípravy a realizovania súťaží v rámci ZOH Krakov 2022 v stredisku Jasná – Nízke Tatry na životné prostredie v dotknutom území.
Doba trvania: 28.3.2014 - 15.6.2014
Výskum, vývoj a aplikácia pokročilých metód geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a metód paralelného počítačového modelovania s využitím pokročilých hardvérových a softvérových nástrojov
Research, development and application of advanced methods of geoinformatics, remote sensing and methods of parallel computation based on advanced hardware and software instruments, which enable parallel processing. Application of advanced sophisticated m
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: Strategické ciele projektu: posilnenie spolupráce v oblasti výskumu a vývoja medzi podnikateľskou sférou a akademickou sférou. Špecifické ciele projektu: 1) dosiahnutie vyššej úrovne inovatívnej schopnosti v oblasti high-tech, konkrétne v oblasti výskumu a aplikácie pokročilých metód diaľkového prieskumu Zeme a pokročilých metód počítačového modelovania; 2) posilnenie výskumno-vývojovej základne a dosiahnutie stavu vedomostí a schopností, ktorý umožní dosahovať výstupy kvalitatívne porovnateľné so špičkovou medzinárodnou úrovňou. Hlavné aktivity: 1) vytvorenie inovatívneho high-tech pracoviska (inkubátora) pre vývoj a aplikáciu pokročilých geoinformatických metód a DPZ; 2) implementácia pokročilých geoinformačných technológií do užívateľskej praxe; 3) analýza dostupných zdrojov satelitných dát, aplikácia metód kalibrácie dát, vývoj a implementácia nástrojov analýz, interpretácie a validácie dát DPZ; 4) automatizácia vytvorenej metodiky pre klasifikovanie krajinnej pokrývky a kultúrnych plodín pomocou dát a technológií diaľkového prieskumu Zeme – vytvorenie softvérového nástroja; 5) rozvoj metodológie postavenej na technológiách paralelného počítačového modelovania; 6) vývoj a implementácia softvérových algoritmov pre aplikáciu metód paralelného modelovania na šírenie rádioaktívnych látok a iných polutantov v atmosfére a v životnom prostredí.
Doba trvania: 1.6.2010 - 30.5.2014
Metodika hodnotenia vybraných suchozemských ekosystémov závislých od útvarov podzemných vôd
Methodology for assessment of Groundwater Dependent Terrestrial Ecosystems
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu bolo spracovať návrh metodiky hodnotenia vybraných suchozemských ekosystémov závislých na podzemných vodách. Návrh metodiky reflektuje požiadavky dokumentu rámcovej smernice o vodách definované v prílohe II, a to najmä: 1) stanovenie tých útvarov podzemnej vody, od ktorých sú priamo závislé suchozemské ekosystémy; 2) súpis významných pridružených suchozemských ekosystémov, s ktorými je útvar podzemnej vody dynamicky spojený; 3) hodnotenie významného poškodenia EZPV v súvislosti so zlým chemickým alebo kvantitatívnym stavom pridruženého UPZV.
Doba trvania: 21.1.2014 - 31.3.2014
Určenie spoločenskej hodnoty ohrozených karpatských biotopov Slovenska
Assessment of social value of the Slovak Carpathian habitats
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kanka Róbert, PhD.
Doba trvania: 1.9.2013 - 31.3.2014
Ex-ante hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR na obdobie 2014-2020
Ex-ante assessment of the Rural Development Programme for the years 2014-2020
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Doba trvania: 5.8.2013 - 31.12.2013
Ekosystémy - Suchozemské ekosystémy závislé od útvarov podzemných vôd
Groundwater Dependent Terrestrial Ecosystems
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: V rámci projektu bola vytvorená štúdia: Halabuk A., Špulerová J., 2012: Aktualizácia zoznamu lokalít suchozemských ekosystémov závislých od útvarov podzemných vôd v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách (RSV), ÚKE SAV, 20s.
Doba trvania: 1.10.2012 - 31.12.2013
Významnosť a úžitky ekosystémov v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny
Significance and ecosystem services of historical structures of agricultural landscapes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: Význam prírodných, poloprírodných a kultúrnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajne je pri ochrane biodiverzity mnohonásobný. Ostrovy druhovo bohatých rastlinných a živočíšnych spoločenstiev predstavujú aj biotopy historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny, ktoré majú nenahraditeľnú úlohu aj pri zadržiavaní vody v krajine a pri pôdnej erózii z hľadiska klimatických zmien. Tieto ekosystémy plnia mnohé funkcie a úžitky, ktoré sú nepostrádateľné pre ľudskú spoločnosť a vyznačujú sa vysokou ekologickou, sociálno-kultúrnou a ekonomickou hodnotou. Nedostatočné oceňovanie hodnôt ekosystémov ako aj nedostatok vedeckých poznatkov dokumentujúcich významnosť a úžitky týchto štruktúr v krajine prispieva k degradácii ekosystémov ako aj k stratám biodiverzity. Cieľom projektu je priniesť nové kvantitatívne a kvalitatívne vedecké poznatky pri ohodnocovaní funkcií a úžitkov ekosystémov, ktoré by mohli byť použité aj pri rozhodovacích procesoch alebo pri napĺňaní dohovorov (Dohovor o biodiverzite, Dohovor o krajine).
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Žiadosť o poskytnutie podpory na vydávanie časopisu Životné prostredie
Aid application for the issue of the journal Životné prostredie
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Hrnčiarová Tatiana, CSc.
Anotácia: Podpora na vydávanie časopisu Životné prostredie z Environmentálneho fondu
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2013
ESPRIT - RÚSES Turčianske Teplice, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom
Territorial system of ecological stability of the regions: Turčianské Teplice, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu bolo spracovanie vybraných krajinnoekologických podkladov pre tvorbu územného systému ekologickej stabilty, a to: analýza, syntéza a hodnotenie biotických podmienok, analýza a hodnotenie SKŠ, analýza a priestorová syntéza stresových faktorov, analýza a priestorová syntéza pozitívnych socioekonomických javov a návrh kostry ÚSES a ekostabilizačných opatrení.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.7.2012 - 30.3.2013
Fungovanie nížinného lesného ekosystému pod tlakom globálnych environmentálnych zmien
Functioning of lowland forest ecosystem under pressure of global environmental changes - the Báb Research Site
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdoš Peter, CSc.
Anotácia: Súčasné poznatky o možných globálnych zmenách klímy a iných environmentálnych tlakov naštartovali enormné množstvo výskumných aktivít skúmajúcich možné dopady na ekosystémy. Z tohto hľadiska sa znovu objavil záujem o detailné poznanie fungovania ekosystémov v nových environmentálnych podmienkach a prehĺbila sa potreba integrovaného ekosystémového výskumu. Detailné časovopriestorové analýzy vybraných komponentov lesného ekosystému môžu významne prispieť k pochopeniu dynamiky lesného ekosystému a hodnoteniu jeho odozvy na možné zmeny klímy a ostatných environmentálnych tlakov. Lesohospodársky manažment tvorí jeden zo základných faktorov podmieňujúci stav a vývoj lesného ekosystému, preto je ho taktiež nevyhnutné zohľadniť pri dlhodobom ekosystémovom výskume. V predkladanom projekte by sme chceli prispieť k celkovým poznatkom o sezónnej dynamike a priestorovej heterogenite vybraných komponentov lesného ekosystému v podmienkach Bábskeho lesa, zohľadňujúc súčasný lesohospodársky manažment.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Priestorové a časové trendy akumulácie ťažkých kovov v machoch na Slovensku za 25 rokov
Spatial and temporal trends in the 25-year accumulation of heavy metals in mosses in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňkovská Blanka, DrSc.
Anotácia: Predmetom navrhovaného projektu je pokračovanie v zisťovaní zaťaženia územia Slovenska ťažkými kovmi, arzénom, sírou a dusíkom pomocou machov a nadviazanie na výskum, ktorý na Slovensku prebiehal v rámci ICP Vegetácia (1990-2005). Hlavným cieľom projektu je vykonať porovnávacie analýzy a vyhodnotiť zmeny zaťaženia Slovenska po 25 rokoch. Čiastkovými cieľmi je zhodnotenie aktuálneho rozloženia sledovaných elementov v machu na Slovensku; časové a priestorové zmeny 1990-2010; korelácia obsahov elementov a faktorová analýza; vplyv faktorov krajiny (nadmorská výška); zhodnotenie z hľadiska hot spotov, ich príčina a epidemiologická závažnosť zistenia za SK; dlhodobé trendy; porovnanie so susednými krajinami a vypracovanie elementových máp a časové horizonty. Projekt by mal priniesť nové poznatky vo všetkých vedných disciplínach, zastúpených v jednotlivých tematických okruhoch.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Stanovenie účelových vlastností krajiny ako podklad pre krajinnoekologický výskum
Identification of purposive landscape features as the basis of landscape ecological research
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Hrnčiarová Tatiana, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je na základe interpretácie abiotických, biotických a socioekonomických ukazovateľov krajiny rozpracovať existujúce a vypracovať nové metodické postupy pre vybrané účelové/funkčné vlastnosti krajiny. Účelové vlastnosti krajiny poskytujú informáciu o predpokladoch a spôsobe využívania územia, možnej reakcii krajiny na vonkajšie podnety, resp. náchylnosti krajiny na zmeny vplyvom rôznych činností človeka a i. Niektoré územie citlivejšie reaguje na zmenu prostredia, čím pôvodné vlastnosti krajiny nadobúdajú iný charakter. Súčasťou projektu je overenie interpretačného postupu tvorby účelových vlastností krajiny na vybrané modelové územia za poľnohospodársku, urbanizovanú a lesnú/rekreačnú krajinu, resp. na celom území Slovenska. Účelovými vlastnosťami možno vyjadriť mieru fungovania prírodných procesov v krajine, stupeň premeny krajiny a pod. Proces krajinnoekologickej interpretácie tvorí významné kritérium pri rozhodovacích procesoch, ktoré sa uplatňuje pri návrhu ekologického využívania krajiny.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Vplyv experimentálne zvýšenej teploty a zvýšenej depozície dusíka na zraniteľné ekosystémy alpínskych lúk
Effect of experimental warming and nitrogen deposition on sensitive alpine meadow ecosystem
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: V predkladanom projekte sa zaoberáme vplyvom oteplenia (T) a zvýšenej depozície dusíka (N) na sekvestráciu uhlíka (C), vegetáciu a vyplavovanie N v modelovom ekosystéme alpínskych lúk, ktoré sú zvlášť citlivé na vyššie uvedené globálne zmeny. Otepľovanie môže významne ovplyvniť mikrobiálnu aktivitu, dostupnosť živín a čistú ekosystémovú produkciu (NEP). Zvýšená depozícia N môže ešte viac prispieť k interakcii ekosystémových procesov s vyústením do variabilnej odozvy ekosystémov a nepredvídateľného príspevku k výslednej sekvestrácii C. V projekte budeme študovať interaktívny vplyv T a zvýšenej depozície N na kľúčové procesy a komponenty NEP - čistú primárnu produkciu, rozklad opadu, pôdnu respiráciu a mikrobiálnu aktivitu, mineralizáciu a dostupnosť N ako i odozvu vybraných druhov a štruktúry vegetácie. Sledované vplyvy budú simulované pomocou otvorených laminátových komôr (OTC) a prihnojovania N experimentom v terénnych podmienkach.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2012
Fytocenologická a ekologická charakteristika prirodzených a človekom ovplyvnených lesných a nelesných biotopov vo vybraných územiach vysokých pohorí Západných Karpát
Phytocoenological and ecological characteristic of natural and man-affected forest and non-forest biotopes at the chosen parts of Western Carpathians high mountains
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na fytocenologické a ekologické hodnotenie prirodzených lesných a nelesných rastlinných spoločenstiev montánneho, subalpínskeho a alpínskeho stupňa vo vybraných územiach Vysokých, Západných a Belianskych Tatier, Nízkych Tatier, Malej Fatry a Veľkej Fatry a na hodnotenie vplyvov človeka na tieto ekosystémy v územiach dotknutých ľudskou činnosťou spojenou s rozvojom rekreačných, športových a turistických aktivít. Významnosť riešenia danej problematiky je zvýraznená v súčasnosti aj hodnotením uvedených vplyvov na sústavu chránených území NATURA 2000 a biotopy alebo taxóny európskeho alebo národného významu.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Krajinno-ekologický potenciál pre rozvoj vidieka na Slovensku so zameraním na cestovný ruch.
Landscape-ecological potential for development countryside in the Slovakia with regard to tourist traffic.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefunková Dagmar, PhD.
Anotácia: Podľa Charty európskeho regionálneho plánovania (1983) majú vidiecke regióny prevažne poľnohospodársku a ekostabilizačnú funkciu. V tomto zmysle podpora rozvoja smeruje na rozvoj výrobných (produkčných) funkcií s vyváženým pomerom nevýrobných (krajinnotvorných) funkcií. Cieľom predkladaného projektu je vypracovanie a aplikácia nových teoreticko-metodických postupov udržateľného rozvoja vidieka so zameraním na cestovný ruch na vybraných reprezentatívnych modelových územiach Slovenska. Nové metodické postupy integrovaného rozvoja vidieka budú tak podkladom pre vytvorenie zjednodušených ekologických modelov rozvoja, ktoré bude možné jednoduchšie zapracovať do územnoplánovacích dokumentácií obcí.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
KraBio - Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu
Center of excellence for protection and use of lanscape and for biodiversity
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Aktivity: 1.1 Vybudovanie centra pre Geografické informačné systémy a diaľkový prieskum Zeme. Cieľ: Vybudovanie výskumného centra zameraného na problematiku využitia Geografických informačných systémov a Diaľkového prieskumu Zeme; 2.1 Vybudovanie Identifikačného a dokumentačného centra Biodiverzity. Cieľ: Vytvorenie jedinečnej vedecko výskumnej bázy, v rámci ktorej bude možné identifikovať živé organizmy na všetkých úrovniach – od molekulárnych analýz až po štúdium populácií organizmov; 3.1 Vybudovanie centra pre systematiku, taxonómiu, filogenézu, fylogeografiu a evolučnú biológiu. Cieľ: Dobudovanie existujúcej infraštruktúry potrebnej pre systematický, taxonomický, fylogeografický a etologický výskum biodiverzity ako organickej súčasti krajiny s cieľom jej efektívneho využitia a ochrany; 4.1 Hydrologické laboratórium pre potreby štúdia zmien a využívania krajiny a biodiverzity. Cieľ: Získanie údajov o abiotických zložkách krajiny pre potreby ochrany krajiny a biodiverzity a ich implementácia do všetkých ostatných aktivít. Vznikne unikátny systém informácií o živých a neživých zložkách krajiny, ktorý nájde uplatnenie v širokom spektre vedných disciplín ako aj v rôznych vládnych rezortoch a v hospodárskych odvetviach.
Web stránka projektu: http://www.uke.sav.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=84&lang=sk
Doba trvania: 1.5.2009 - 30.11.2011
Spaľovňa priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s. Smolenice - návrh monitoringu pôd a bioty
The incinerator of industrial wastes CHEMOLAK SpA Smolenice - Proposal of monitoring soil and biota
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: V rámci projektu bol vypracovaný návrh monitoringu vplyvov realizácie navrhovanej výstavby spaľovne priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s. Smolenice pre pôdu a biotu, ako potenciálne najviac zaťažené zložky prírodného prostredia.
Doba trvania: 1.12.2010 - 30.4.2011
RÚSES okresu Banská Štiavnica
Regional territorial system of ecological stability of Banská Štiavnica district
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Doba trvania: 22.2.2011 - 25.3.2011
Biodiverzita a ekológia vybraných skupín hmyzu na biotopoch s prítomnosťou borovice (Pinus L.) s dôrazom na dubový a kosodrevinový vegetačný stupeň .
Biodiversity and ecology of selected insects in pine (Pinus L.) habitats with a special emphasis on oak and subalpine vegetation zone.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Štúdium biodiverzity, štruktúry, dynamiky a priestorovej distribúcie vybraných skupín hmyzu (fytofágov, predátorov a saprofágov) viazaných na prítomnosť porastov borovice lesnej (Pinus sylvestris) v podmienkach viatych pieskov Záhorskej nížiny. Sledovanie populačnej dynamiky listožravých druhov, ktoré sú škodcami borovice lesnej. Stanovenie významu a funkcie biotopov s výskytom borovice lesnej v Záhorskej nížine pre motýle s dennou aktivitou. Vytvorenie databázy a štúdium bionómie motýľov, ktorých larválne štádiá sa vyvíjajú na borovici horskej (Pinus mugo) a borovici limbovej (Pinus cembra). Zhodnotenie diverzity arborikolných Thysanoptera viazaných na druhy rodu Pinus s osobitným zreteľom na druh Oxythrips tatricus žijúci na borovici limbovej a borovici horskej v kosodrevinovom (subalpínskom) vegetačnom stupni.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Ekologická charakteristika lesnych ekosystemov nizin a pohori zapadneho Slovenska
Ecological characteristic of the western Slovakia lowland and mountains forest ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef, PhD.
Anotácia: Vedecký projekt je zameraný na ekologické hodnotenie, stanovenie a kvantifikáciu antropických vplyvov na významné lesné ekosystémy vo vybraných regiónoch západného Slovenska. Jedná sa najmä o Považský Inovec, Myjavskú a Chvojnickú pahorkatinu, Malé Karpaty, južnú časť Bielych Karpát, Borskú nížinu ako aj ďalšie nížinné a pahorkatinové geomorfologické celky západného Slovenska. Ťažiskom projektu bude evaluácia ekologickej únosnosti a významnosti daného regiónu a s ňou súvisiace získavanie analytických podkladov s využitím metód produkčnej ekológie, krajinnej ekológie, geobotaniky, lesníckej typológie, pedológie ako aj všeobecnej ekológie, mikrobiológie, fytopatológie, mykológie a ekológie živočíchov.
Web stránka projektu:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Hodnotenie funkčnosti a kvality biokoridorov v kontaktnej zóne Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny
Evaluation of functionality and quality of biokorridors between Malé Karpaty Mts. and Trnavská pahorkatina hills
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kalivodová Eva, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Model reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni
Model of the representative geoecosystems on the regional level
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na vypracovanie metodického postupu na tvorbu a hodnotenie reprezentatívnych geosystémov na regionálnej úrovni za účelom vypracovania efektívnej stratégie ochrany prírody, biodiverzity a stability krajiny.
Web stránka projektu: www.ukesav.sk
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Revitalizácia krajiny v nových socio-ekonomických podmienkach
Revitalisation of the landscape in the new socio-economic conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vypracovanie metodického postupu revitalizácie krajiny na báze zachovania reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni.
Web stránka projektu: www.ukesav.sk
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Štruktúra, funkcia a dynamika fragmentov prírodných ekosystémov v poľnohospodárskej krajine Podunajskej nížina ako refúgií bioty
Structure, function and dynamics of natural ecosystem fragments in the agricultural landscape
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kalivodová Eva, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
- - Zhodnotenie prínosu agro-environmentálnych programov k ochrane a udržaniu diverzity polnohospodárskej krajiny
Assessment of the agro-environment programs contribution to conservation and maintenance of rural landscape
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na zhodnotenie vplyvu agro-environmentálnych programov (AEP) na biodiverzitu, vybrané prírodné zdroje a ráz poľnohospodárskej krajiny Slovenska. Dôsledky AE opatrení budú interpretované pre konkrétne druhy a biotopy a následne kvantifikované. V modelových územiach bude dôraz kladený na terénny výskum, prípravu a realizáciu prvej fázy monitoringu AEP. Na oboch priestorových úrovniach bude urobený sociologický prieskum, zameraný jednak na percepciu AEP, jednak na plány poľnohospodárov pre budúcnosť. Vypracovaná bude mapa ekologicky významných poľnohospodárskych území Slovenska (1:100 000) a porovnaná s európskou mapou High Nature Value Farmland Areas. Vypracuje a overí sa metodika monitoringu vplyvu AEP, v závere projektu bude dopracovaná do programu monitorovania AEP na Slovensku. Riešenie projektu by malo vyústiť do návrhu opatrení a zmien v AEP a Programe rozvoja vidieka a vo vypracovaní prognózy vývoja biodiverzity modelových území a tiež vybraných druhov a biotopov v rámci Slovenska.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
ETC BD - 09 - Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu - 09
European Topic Centre for Biological Diversity-09
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Najvýznamnejšou úlohou v r. 2008 bolo hodnotenie národných správ o priaznivom stave ochrany biotopov a druhov, ktoré podali členské krajiny EÚ na základe §17 Smernice o stanovištiach. Na základe týchto správ sme pripravili hodnotenia o priaznivom stave ochrany biotopov a druhov pre jednotlivé biogeografické regióny, výsledná správa bola predložená na DG Environment. Podieľali sme sa tiež na úlohe EEA „EURECA – European Ecosystem Assessment“. Hlavným výstupom v r. 2008 bol základný dokument pre ekosystémové hodnotenie vysokých pohorí, ktorý bol prezentovaný na seminári EEA v Kodani. V rámci hodnotenia siete Natura 2000 bol pripravený rukopis článku o biotopoch Európskeho významu, ktoré vyžadujú poľnohospodársku činnosť pre svoju existenciu.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2009
Festival krajiny
Festival of the Landscape
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je zábavnou formou priblížiť problematiku trvalo udržateľného rozvoja, ktorá predstavuje koncepciu rozvoja spoločnosti na prahu 3. tisícročia a následne zvyšovať environmentálne vedomie širokej verejnosti a aktivizovať účasť verejnosti v ochrane a tvorbe životného prostredia.
Web stránka projektu: www.ukesav.sk
Doba trvania: 1.10.2006 - 31.12.2009
Zmeny krajiny Biosférickej rezervácie Tatry za posledných 200 rokov v kontexte vývoja spoločensko-ekonomických a prírodných podmienok
Landscape changes of the Biosphere Reserve Tatra in recent 200 years in relation to changing natural and socio-economical conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt riešil problematiku zmien využívania krajiny v území Biosférickej rezervácie Tatry za posledných vyše 200 rokov. Na hodnotenie zmien krajiny sa využili historické a súčasné mapy a letecké snímky z r. 1769, 1822, 1900, 1956, 1988, 2002 a 2006. Pre každé obdobie sa vypracovali digitálne tematické mapy v prostredí geografických informačných systémov. Metódou multitemporálnej analýzy sa zhodnotili zmeny využívania krajiny za sledované obdobie. Súčasťou výsledkov sú i štatisticko-priestorové dáta o jednotlivých typoch zmien. Zadefinovali sa hlavné spoločensko-ekonomické a prírodné stimuly, ktoré tieto zmeny iniciovali. Zmeny vo veľkej mierke boli osobitne hodnotené v dvoch modelových územiach (Belianske Tatry, Spálenisko pod Slavkovským štítom) v časovom intervale rokov 1949-2003 využitím metodického nástroja multitemporálnej analýzy založenej na získavaní informácií o zmenách objektov krajiny aplikáciou leteckých ortofotosnímok. Využitím geoštatistických metód sa načrtol i ďalší možný scenár vývoja týchto území a tiež sa zhodnotil vývoj vybraných účelových vlastností akými sú jej diverzita, heterogenita a vybrané charakteristiky jednotlivých foriem využitia aplikáciou krajinnoekologických indexov. Osobitnú časť tvorí analýza vplyvu prírodných činiteľov na zmeny krajiny vo vysokohorských podmienkach Tatier. Patria tu najmä snehové lavíny a murové prúdy. V projekte sme sa zamerali tiež na hlbšie poznanie vplyvu georeliéfu a morfodynamických procesov na štruktúru vysokohorskej krajiny Tatier a jej priestorovú mozaiku. Podali sme tiež prvé čiastkové výsledky o započatom výskume na trvalých pozorovacích plochách v oblasti Belianskych Tatier, za účelom sledovania zmien trávo-bylinnej vegetácie ako významného biotického prvku krajinnej štruktúry vo vzťahu ku morfodynamickým procesom, ktoré sa správajú ako určité limity jej rozvoja. Výsledky boli publikované vo forme 2 vedeckých monografií, viacerých vedeckých štúdií a 2 vysokoškolských skrípt venovaných metodickému postupu a prezentácii výsledkov.
Doba trvania: 1.10.2006 - 31.12.2009
BEŠA - Kvantifikácia mimoprodukčných funkcií pôdy a krajiny v suchom poldri Beša
Quantification of selected no-production functions of soil in polder Beša
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Boltižiar Martin, PhD.
Anotácia: V súlade s vecným, metodickým a časovým zameraním projektu bol v r. 2007-2009 zrealizovaný terénny výskum so zameraním na mapovanie súčasného stavu využitia krajiny, resp. jej štruktúry, vrátane identifikácie vegetačných formácií a floristického zloženia. Ďalšia etapa riešenia zahŕňala i prípravu a skenovanie súčasných a historických máp z rokov 1770, 1827 a leteckých snímok z rokov 1949, 1988, 2003, ktoré slúžili na analýzu a zhodnotenie zmien využitia krajiny v minulosti v kontexte spoločensko-historických podmienok. Tvorba tematických máp sa priebežne realizovala v prostredí geografických informačných systémov. Výsledky boli doteraz publikované vo forme 3 vedeckých štúdií a 1 vysokoškolského učebného textu venovaných metodickému postupu a prezentácii výsledkov v podobe veľkomierkových tematických máp krajinnej štruktúry z časového obdobia 1780-2009 a jej detailnej štatisticko-priestorovej analýze.
Doba trvania: 1.4.2007 - 30.12.2009
Dôsledky ťažby Nováckeho uhoľného ložiska na krajinnú štruktúru, sociálno-ekonomický rozvoj obce Koš a biodiverzitu
Brown coal mining in Novaky coal field and influence on landscape structure, socio-economic development of Koš village and biodiversity of Koš wetlands
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PaedDr. David Stanislav, PhD.
Anotácia: Ťažbu Nováckeho uhoľného ložiska realizujú Hornonitrianske bane Prievidza a.s., prognóza ťažby je do roku 2020 (2 mil. t uhlia). Dôsledky ťažby sa prejavujú poklesom poddolovaného územia, následným vysťahovaním obyvateľov. Z toho dôvodu bol kataster obce Koš (1358 ha) zaradený do Hornonitrianskej ohrozenej oblasti. Novým fenoménom v krajine sú zaplavené depresie, najväčšie o rozlohe 6-8 ha s náletom vŕb a topoľov a s makrofytnou vegetáciou, tzv. Košské mokrade. Vzniknuté a vznikajúce depresie sú významné z hľadiska biodiverzity, čo potvrdzujú predbežné výsledky výskumu ornitofauny. V predkladanom projekte budú riešené krajinno-ekologické a socio-ekonomické aspekty v území katastra obce Koš a kontaktného územia. Na základe terénneho výskumu abiotických zložiek (geologicko-pôdne, dynamika zmien reliéfu, hydrologické pomery územia, zdroje a kvalita povrchových vôd) a vybraných biotických zložiek (vegetácia, vážky, obojživelníky, vtáky, drobné zemné cicavce) bude vyhodnotený význam zaplavených depresií ako vznikajúcich centier biodiverzity v poľnohospodárskej krajine na úrovniach: jednotlivé abiotické zložky, vegetácia a skúmané živočíšne skupiny a územie katastra. Analýza historickej a súčasnej krajinnej štruktúry (letecké snímky, mapové podklady a terénny výskum) a analýza socio-ekonomického potenciálu budú použité pre definovanie limitov a návrh optimálneho využitia územia.
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2009
Hodnotenie zmien diverzity krajiny
Evaluation of landscape diversity changes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Hrnčiarová Tatiana, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu v tomto roku riešenia bolo stanoviť zásady hodnotenia zmien diverzity krajiny, ktoré vyplývajú zo zmien vlastností primárnej, sekundárnej a terciárnej krajinnej štruktúry, zhodnotili sme javy a procesy, ktoré znižujú alebo posilňujú priestorovú diverzitu, študovali sme priaznivé a nepriaznivé zmeny v diverzite krajiny. Súčasťou riešenia projektu bolo aj overenie metodického postupu hodnotenia zmien diverzity krajiny v rôznych prírodných typoch, za rôzne časové obdobie a pri rôznom využívaní krajiny (napr. Bratislava, Liptovská Teplička, Svätý Jur a iné).
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2009
Zmena biodiverzity a štruktúry lesného ekosystému za 30 rokov: výskumná plocha Báb
Changes in the biodiversity asnd the structure of the forest ecosystem after 30 years: The research site of BAB
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdoš Peter, CSc.
Anotácia: Predmetom navrhovaného projektu je obnova ekosystémového výskumu na lokalite Báb a naviazanie na výskum, ktorý na lokalite prebiehal v rámci programov IBP (1967-1974) a MaB. Hlavným cieľom projektu je zistiť a zhodnotiť zmeny v biodiverzite, štruktúre a ekologických procesoch lesného ekosystému po viac ako 30 rokoch. Čiastkovými cieľmi je oživenie trvalej výskumnej plochy a ekosystémového výskumu na nej; znovu vytvorenie riešiteľských tímov; zistenie zmien vybraných parametrov po viac ako 30 rokoch; príprava čiastkových syntéz a vypracovanie koncepcie komplexného dlhodobého ekologického výskumu na lokalite ILTER. Samotný výskum bude založený na báze funkčnej ekológie s dôrazom na štruktúrno-funkčný pohľad a kvantitatívne ekologický prístup. Študované budú nasledovné tematické okruhy: primárna produkcia; živočíšstvo a sekundárna produkcia; pôdny komplex a mikroorganizmy; distribúcia prvkov a látok v ekosystéme; štruktúra a dynamika rastlinných populácií; krajinná štruktúra. Projekt by mal priniesť nové poznatky vo všetkých vedných disciplínach, zastúpených v jednotlivých tematických okruhoch.
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2009
AGROHAB - Ochrana a manažment nelesných biotopov v poľnohospodárskej krajine
Conservation and management of non-forest habitats in the agrarian landscape
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Hrnčiarová Tatiana, CSc.
Anotácia: Pokles krajinnej diverzity ako aj biodiverzity ekosystémov je významnou problematikou v kultúrnej poľnohospodárskej krajine. V súčasnosti sa venuje veľká pozornosť manažmentu a zachovaniu biodiverzity na medzinárodnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Cieľom tohto projektu bude prispieť k lepšiemu poznaniu nelesných biotopov v poľnohospodárskej krajine a sledovať faktory, ktoré vplývajú na zmenu biodiverzity nelesných biotopov (lúky, pasienky, mokrade, nelesná drevinová vegetácia), ako aj sledovanie ochrany a manažmentu v rámci programov starostlivosti alebo agroenvironmentálnych programov. Súčasťou mapovania budú aj nepôvodné invázne druhy, ktoré ohrozujú pôvodné biotopy. Výskum bude realizovaný v modelovom území podhorskej a horskej krajiny povodia Bielej Oravy a porovnávaný s inými časťami v rámci Slovenska. V rámci metodických postupov bude pozornosť sústredená na spracovanie kritérií na hodnotenie vegetácie a biotopov pre potreby krajinnoekologického plánovania, ktoré ako nástroj ekologickej organizácie územia a trvalo udržateľného rozvoja je nevyhnutnou súčasťou priestorových plánovacích procesov.
Doba trvania: 1.10.2006 - 30.11.2009
EUCALAND - Európska kultúra vyjadrená v poľnohospodárskych krajinách
European culture expressed in agricultural landscapes
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta, PhD.
Doba trvania: 15.11.2007 - 14.11.2009
BIOSTRAT - Príprava a tvorba stratégie EÚ o ochrane biodiverzity
Developing the EU Biodiversity Strategy
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: V rámci projektu sa pracovníci ÚKE SAV zúčastnili elektronickej diskusie o výzvach 7. RP EK, pripravovaných pre najbližšie obdobie. V predsedníckych krajinách (Brdo - Slovinsko, Paríž - Francúzsko) sa podieľali počas riadnych mítingov na odbornej diskusii a príprave textu odporúčaní, ktoré sa týkajú stratégie výskumu biodiverzity v Európskej únii. Na mítingu v Cegléde/Maďarsko prezentovali prácu, problémy a perspektívy Slovenskej platformy pre biodiverzitu, spôsob komunikácie s vedeckou verejnosťou. Na tému „Biodiverzita krajiny, Biodiverzita a biofuel“ zozbierané základné informácie o tejto problematike na Slovensku, ich vyhodnotenie v štúdii.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.10.2009
NATURA PARTNER - NATURA PARTNER
NATURA PARTNER
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Na základe analýz projektu, ktoré boli spracované v roku 2008, bola vypracovaná záverečná správa koordinátorom projektu, v ktorej boli hodnotené a porovnané prístupy k budovaniu siete NATURA v jednotlivých európskych krajinách, so zameraním na zapájanie dotknutých subjektov. Záverečná správa bola zaslaná na odsúhlasenie odboru životného prostredia (DG Environment) pri Európskej komisii. Záverečná správa má poslúžiť Európskej komisii pri vytváraní nových komunikačných nástrojov za účelom aktívnejšieho zapojenia dotknutých subjektov do starostlivosti o lokality Natura 2000.
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.7.2009
ASTRALE A - Administratívna a technická podpora pri úlohách súvisiacich s implementáciou projektov v rámci programov LIFE III a LIFE+
ASTRALE A - Technical and administrative assistance for tasks related to implementation of projects under the LIFE+ and under the LIFE III programme
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt bol zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov spolufinancovaných EK v kategóriách NAT, ENV a INFO. Projekty boli zacielené na konkrétne akcie pri budovaní siete Natura 2000 a v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolovali priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektov je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupovali k riešeniu. Experti ÚKE SAV mali na starosti projekty LIFE NAT (Ochrana prírody) v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku a Rumunsku.
Web stránka projektu: www.astrale.org
Doba trvania: 1.1.2009 - 30.6.2009
Regionálna rozvojová štúdia mesta Bratislava
Regional development study of Bratislava city
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: V súvislosti s rozvojom mesta Bratislava sa spracovala environmentálna štúdia zameraná na hodnotenie jednotlivých zložiek životného prostredia v 6 vytypovaných priestorových smeroch resp. priestoroch možného ďalšieho rozširovania sa mesta Bratislava s ohľadom na hodnotenie vplyvov a možných dopadov v širších súvislostiach spojených s týmto rozvojom mesta a jednotlivými plánovanými aktivitami.
Doba trvania: 15.1.2009 - 30.6.2009
SENSOR - Hodnotenie trvalo udržateľných vplyvov: Nástroje pre environmentálne, sociálne a ekonomické vplyvy multifunkčného využitia krajiny v Európskych regiónoch
Sustainability Impact Assessment: Tools for Environmetal,Social and Economic Effects of Multifunctional Land Use in European Regions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Ústav krajinnej ekológie SAV sa ako partnerská organizácia zapojil do riešenia 3 pracovných modulov M 3.2., M 6.1. a M 6.2.. V rámci Modulu 3.2. sa UKE SAV podieľal na koncipovaní metodiky hodnotenia trvalej udržateľnosti na regionálnej a európskej úrovni, definovaní environmentálnych limitov a indikátorov trvalej udržateľnosti a ich zahrnutie do rámca indikátorov SENSOR v náväznosti na environmentálne a socio-ekonomické funkcie krajiny ako integrujúceho elementu. V rámci Modulu 6.1. bolo spracované hodnotenie modelového územia Vysokých Tatier z aspektu trvalej udržateľnosti, ktoré predstavuje jedno z území pre testovanie SIAT. Výsledkom bolo spracovanie formulára obsahujúceho informácie o problémoch trvalej udržateľnosti v danom regióne, zainteresovaných subjektoch a dostupných dátových zdrojoch. Navrhnutá stratégia bola prerokovaná so stakeholdrami, najmä v oblasti rozvoja bioenergetiky v danom území. V rámci modulu 6.2. sú spracovávané dostupné fyzicko-geografické a socio-ekonomické dáta premietnuté do GIS.
Web stránka projektu: www.sensor-ip.org
Doba trvania: 1.12.2004 - 31.5.2009
ALTER-Net - Výskumná sieť pre dlhodobý výskum biodiverzity, ekosystému a vedomia
A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awarness Research Network
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Ústav krajinnej ekológie SAV ako riešiteľské pracovisko v spolupráci s ostatnými 23 partnerskými organizáciami zo 16 krajín EU sa aktívne zapája do prác na všetkých 14 pracovných balíkoch. V roku 2008 pracovníci ÚKE SAV participovali na širokom spektre úloh projektu ALTER-Net a zúčastnili sa aktívne na pracovných stretnutiach. Práce v roku 2008 boli sústredené na štvrtú a piatu etapu riešenia projektu podľa jednotlivých pracovných balíkov. Medzi najdôležitejšie výsledky patrí založenie slovenského komitétu LTER, etablovanie slovenských LTER lokalít, príprava publikácie „LTER European book“, kompletizácia databázy InfoBase, opakovaný výskum v rámci úlohy “Multi-site experiment” - tvorba databázy a analýza výsledkov, príprava slovenskej LTSER platformy.
Web stránka projektu: www.alter-net.info
Doba trvania: 1.4.2004 - 31.3.2009
Fruits and Veget - Producentské organizácie sektoru ovocia a zeleniny v Európe
Producers Organisation Fruits and Vegetable Sector in Europe
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je sústredený na krajinnoekologické hodnotenie rôznych foriem veľkovýroby ovocia a zeleniny v krajinách EÚ (CZ, SK). Posudzuje sa miera intenzity intervencií hospodára v produkčných procesoch a jej dôsledok pre environmentálne ukazovatele ako sú znečistenie ovzdušia, pôdy a podzemnej vody.
Doba trvania: 1.12.2007 - 28.2.2009
Dlhodobý ekologický výskum v dunajských lužných lesoch ovplyvnených zmenou hladiny podzemnej vody - 2.etapa
Long-term ecological research in danube floodplain forests influenced by underground water level changes - part 2
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Unikátna príležitosť, ktorá sa vyskytla po zmene hydropedologických pomerov v dôsledku sprevádzkovania VD Gabčíkovo, umožnila rozvinutie dlhodobého ekologického výskumu na vybraných 6 výskumných plochách. Tieto sú zaradené do celosvetovej siete plôch. Prioritnou aktivitou je meranie a vyhodnotenie produkčno-ekologických parametrov v čo možno najdlhšom časovom rade, vyhodnotiť zmeny a trendy a poskytnúť tak vedecké argumenty a vedecké informácie o vplyve človekom vyvolaných zmien na lesné ekosystémy. Po tom, čo v rokoch 1987 až po 1996 sa na plochách vykonali merania s cieľom vyhodnotiť stav pred a po sprevádzkovaní VD. V rokoch 2003-2005 sa vďaka grantovému projektu VEGA 2/3078/24 merania obnovili a získal ďalší časový rad údajov. Tento však musí byť nepretržitý aj v ďalších rokoch. Takto získané vedecké parametre (za roky 1987-1996 a 2003-2008) umožnia adekvátne vyhodnotiť zmeny v produkčno-ekologickej situácii v sledovaných lesných ekosystémoch a jednoznačne stanoviť tendencie a trendy ich vývoja. V celosvetovej sieti long-term výskumných plôch budú mať výsledky jedinečnú výpovednú hodnotu a poskytnú vedecky podloženú odpoveď na otázky dôsledku výstavby VD v dlhšom časovom úseku.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2008
Fytocenologická a ekologická charakteristika lesov hornej hranice vo vysokých pohoriach Západných Karpát - limbovo - smrekové lesy
Phytocoenological and ecological characteristic of the timberline forest of the Western Carpathians high mountains - ceder pine - spruce forests
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: Na území Vysokých, Západných a Belianskych Tatier a na území Nízkych Tatier sa uskutočnil výskum lesných ekosystémov so zameraním na limbovo-smrekové, smrekovcovo-smrekové a pôvodné smrekové porasty, hlavne na porasty hornej hranice lesa. Zvýšená pozornosť bola venovaná limbovo-smrekovým porastom a rozšíreniu limby (Pinus cembra) v Západných Karpatoch. Výskum sa uskutočňoval jednak celoplošne za účelom inventarizácie vybraných rastlinných a aj živočíšnych druhov a ich spoločenstiev a jednak na vybraných trvalých pozorovacích plochách založených za účelom dlhodobého sledovania zmien biodiverzity a sledovania vplyvov prírodných a antropogénnych stresových faktorov na dané biotopy.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2008
Prírodné podmienky dotknutého územia Vysokých Tatier - ÚPN mesta Vysoké Tatry
Natural conditions of select part territory of the Vysoké Tatry Mts. - ÚPN of the Vysoké Tatry city
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: V roku 2008 bola spracovaná kompletná dokumentácia územného plánu katastra mesta Vysoké Tatry, do ktorej boli pracovníkmi ÚKE SAV vypracované príslušné kapitoly týkajúce sa prírodných podmienok dotknutého územia, problematiky ochrany prírody, ochrany území európskeho významu, chránených vtáčích území, ochrany druhov flóry, fauny a biotopy patriacich do NATURA 2000, boli stanovené hodnoty únosnosti územia a stanovené limity pre plánovaný rozvoj mesta Vysoké Tatry. Okrem textových častí, ktoré sú súčasťou celkového návrhu znenia dokumentácie ÚPN mesta Vysoké Tatry, boli pre túto dokumentáciu spracované aj príslušné mapové výstupy v mierkach 1:10000, 1:25000 alebo 1:50000.
Doba trvania: 5.3.2007 - 31.12.2008
POINT - Vplyv indikátorov na environmentálnu politiku
Policy influence indicators
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je navrhnúť a vytvoriť hypotézu o využití a vplyve environmentálnych indikátorov v environmentálnej politike EÚ, avšak pri špeciálnom zvýraznení zmien v krajine z pohľadu trvalej udržateľnosti. Táto hypotéza bude testovaná tak, aby sa indikovali spôsoby a cesty, ako možno ovplyvniť environmentálnu politiku. Študované budú i podmienky a pomery, za ktorých môžu byť indikátory a hypotézy aplikované v environmentálnej politike. Záverom projektu má byť odporúčanie, resp. návrh na využitie indikátorov v environmentálnej politike.
Doba trvania: 1.4.2008 - 30.12.2008
Mapovanie nelesných biotopov na území Nízkych Tatier
Nonforest biotopes maping of territory of the Nízke Tatry Mts.
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: Na území Nízkych Tatier sa uskutočnilo terénne mapovanie nelesných biotopov na územiach navrhovaných do siete európsky významných území SKUEV Kráľovohoľské Nízke Tatry, SKUEV Baranovo, SKUEV Zvolen, SKUEV Salatín, časť SKUEV Ďumbierske Nízke Tatry. Terénne údaje, fytocenologické zápisy, floristické údaje a mapové výstupy mapovaných biotopov boli odovzdané Správe Národného parku Nízke Tatry na digitálne a databázové spracovanie. Z územia SKUEV Kráľovohoľské Nízke Tatry sa ešte finalizuje spracovanie komplexných máp vegetácie a biotopov s príslušnými databázami, ktoré sa pripravujú aj na knižné vydanie.
Doba trvania: 16.4.2007 - 31.10.2008
Podprojekt na prípravu projektu
Subproject for project development
Program: Mechanizmus EHP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta, PhD.
Anotácia: Účelom podprojektu bola príprava individuálneho projektu v rámci prioritnej oblasti "Výskum" pod názvom "Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska". Hlavným cieľom podprojektu bolo vypracovať Žiadosť o individuálny projekt, vypracovať Štúdiu uskutočniteľnosti a nadviazať partnerstvo s vedeckou inštitúciou v Nórsku, príp. v ďalších krajinách EÚ.
Doba trvania: 29.1.2008 - 31.5.2008
Miestny územný systém ekologickej stability k.ú. Šalov pre potreby pozemkových úprav
Local territorial system of ecological stability of the Šalov cadastre for land arrangement project
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Moyzeová Milena, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu bolo spracovanie návrhu kostry ekologickej stability na lokálnej úrovni pre katastrálne územie obce Šalov pre potreby pozemkových úprav.
Doba trvania: 1.3.2007 - 22.5.2008
Stanovenie spoločenskej hodnoty biotopov národného a európskeho významu – VD Sereď - Hlohovec
Value Assessment of habitats of National and European importance – Water dam Sereď - Hlohovec
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu bolo predbežné mapovanie biotopov národného a európskeho významu v rámci dotknutého územia, kde je plánovaná výstavba vodného diela Sereď – Hlohovec a v jej širšom okolí, ktoré by mali byť ovplyvnené zmenami hladiny podzemnej vody. Výstupom projektu je správa, ktorá sa zaoberá stanovením rozsahu vplyvu navrhovanej činnosti, vyjadrený spoločenskou hodnotou poškodených a zničených biotopov európskeho a národného významu.
Doba trvania: 1.10.2007 - 30.1.2008
Miestny územný systém ekologickej stability k.ú. Klasov pre potreby pozemkových úprav
Local territorial system of ecological stability of the Klasov cadastre for land arrangement project
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Moyzeová Milena, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu bolo spracovanie návrhu kostry ekologickej stability na lokálnej úrovni pre katastrálne územie obce Klasov pre potreby pozemkových úprav.
Doba trvania: 1.3.2007 - 10.1.2008
Integrovaný manažment krajiny
Integrated Landscape Management
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Doba trvania: 1.10.2002 - 31.12.2007
Inventarizácia suchozemských ekosystémov závislých od útvarov podzemných vôd v hornom povodí Hrona.
Inventory of terrestrial ecosystems dependent on underground water bodies in the upper Hron valley
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Vypracovanie priemetu významných biotopov závislých od podzemných vôd v hornom povodí Hrona. Identifikácia významných biotopov, charakterizácia a zhodnotenie ich závislosti od útvarov podzemných vôd. Všetky údaje boli spracované v prostredí GIS. Záverečná správa bola odovzdaná objednávateľovi.
Doba trvania: 1.1.2005 - 31.12.2007
Tvorba environmentálnych limitov pre udržateľný rozvoj územia (na príklade modelových území)
Creation of environmental limits for sustainable regional development (on the example of the model areas)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Hrnčiarová Tatiana, CSc.
Doba trvania: 1.10.2002 - 31.12.2007
Biodiverzita a ekológia vybraných skupín hmyzu travinnobylinnej.vegetácie a krovinových spoločenstiev Záhorskej nížiny..
Biodiversity and ecology of selected groups of insects in grasslands and shrublands of Záhorská nížina lowland.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Ekologické hodnotenie lesných ekosystémov vo vybraných regiónoch západného Slovenska
Ecological evaluation of forest ecosystems on the selected regions of the west Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubíček Ferdinand, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Hodnotenie poľnohospodárskej krajiny v tranzitívnej ekonomike
Evaluation of rural agricultural landscape in the transitive economics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Vidiecka poľnohospodárska krajina a jej biodiverzita v meniacich sa socio-ekonomických podmienkach
The rural agricultural landscape and its biodiversity in transforming socio-economic environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007