Zmena názvu ÚKE SAV po transformácii na ÚKE SAV v.v.i.

OZNÁMENIE O ZMENE NÁZVU INŠTITÚCIE A JEJ TRANSFORMÁCII NA VEREJNÚ VÝSKUMNÚ INŠTITÚCIU

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.1.2022 v súlade so zákonom č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenil Ústav krajinnej ekológie SAV právnu formu na verejnú výskumnú inštitúciu, s čím súvisí aj zmena názvu inštitúcie na Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, (skrátená forma Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.).
Zmena právnej formy a názvu inštitúcie nemá vplyv na platne uzatvorené zmluvy a ich právne vzťahy. Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. bude naďalej plniť všetky záväzky vyplývajúce z týchto zmlúv.
Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že štatutárny zástupca – doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., rovnako ako aj IČO a DIČ ostávajú nezmenené. V ďalšej komunikácii s našou inštitúciou prosím používajte jej nový názov.