Zomrel znalec Tatier, dlhoročný bývalý pracovník ústavu, Ing. Milan Koreň, CSc.

Tatrám a prírode rozumel ako málokto. Fascinoval svojimi znalosťami, všestrannosťou i spôsobom, akým nadobudnuté poznatky dokázal interpretovať. Blízki, kolegovia aj známi na neho spomínajú ako na človeka s ohromným zmyslom pre detail. Pedantnosť ho sprevádzala nielen v osobnom živote, rovnako precízne formuloval i svoje vedecké závery, neúnavne hľadal a vysvetľoval súvislosti, ktoré iným často unikali.

Ing. Milan Koreň. CSc.  sa narodil 21.7.1944 vo Východnej. Ovplyvnený vrúcnym citom k prírode a hĺbavosťou, ktorá mu bola vlastná hádam už od detských liet (vyrastal v spätosti s prírodou, jeho otec bol chýrnym bačom), sa dal na štúdium lesníctva. Po absolvovaní Lesníckej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (Ing.) pracoval ako technik polesia Malužiná na Lesnom závode v Liptovskom Hrádku, no viac ho lákali vedecké chodníčky a preto sa vrátil domov pod Tatry. V rokoch 1969 až 1990 (21 rokov) pôsobil v Slovenskej akadémii vied ako pracovník Ústavu ekológie lesa SAV, Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV neskôr Ústavu krajinnej ekológie SAV. Počas celej tejto doby bol zároveň vedúcim výskumnej stanice SAV vo Východnej, odkiaľ pochádzal. V roku 1977 získal vedeckú hodnosť kandidáta poľnohospodársko-lesníckych vied (CSc.) a v roku 1988 vedeckú kvalifikáciu samostatného vedeckého pracovníka I.

V roku 1990 sa stal vedúcim Výskumnej stanice TANAP-u v Tatranskej Lomnici a námestníkom riaditeľa pre výskum a výchovu. Výskumníkom v TANAP-e šéfoval až do roku 2005, avšak aj po odchode do dôchodku sa naďalej venoval vedeckej činnosti.

Pozornosť zacielil predovšetkým na teoreticko-metodologické otázky ochrany prírody a aplikovaný krajinnoekologický výskum. Napriek zložitosti tém však nebol žiadnym suchopárnym teoretikom, ale vedcom s dokonalým zmyslom pre prax. Dokázal bravúrne prepájať potreby krajiny a človeka, ktorý je po stáročia jej neodmysliteľnou súčasťou. Svojou odbornou, riadiacou a vedeckou činnosťou stelesňoval integráciu krajinnej ekológie a ochrany prírody.

So svojimi postrehmi, názormi aj vedeckými tézami sa podelil na stránkach kníh i mnohých vedeckých a populárno-náučných časopisov. Bol autorom či zostavovateľom odborných publikácií, štúdií, koncepčných materiálov, expertíz a posudkov, realizačných projektov, prednášok i prezentácií. Za svoju prácu dostal mnoho ocenení, diplomov a rezortných vyznamenaní.

Česť jeho pamiatke!

 

Text: www.tanap.sk

Foto: Jozef Sedlák