Oznámenie o konaní volieb do Vedeckej rady Ústavu Krajinnej Ekológie SAV, v. v. i.

 

 

Správna rada Ústavu Krajinnej Ekológie SAV, v. v. i. (ďalej tiež „organizácia“ alebo „ÚKE SAV“), vyhlasuje v súlade s Volebným a nominačným poriadkom na funkciu člena vedeckej rady * (ďalej tiež „VR“) organizácie a podľa paragrafu 18 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „ZVVI“) voľbu členov Vedeckej rady ÚKE SAV.**

Zoznam oprávnených voličov do Vedeckej rady Ústavu Krajinnej Ekológie SAV, v. v. i. nájdete tu

Ústav Krajinnej Ekológie SAV, v. v. i., so sídlom na Štefánikovej 3, 814 99 Bratislava, má podľa zakladacej listiny organizácie 7 členov vedeckej rady, z toho sú podľa článku III Štatútu Vedeckej Rady 4 interní a 3 externí členovia VR.

Aktuálnou voľbou sa obsadzuje všetkých 7 miest členov VR.

Funkčné obdobie VR je podľa odseku (5) §18 ZVVI päťročné a začína plynúť 1. 3. 2024.

Voľby sa uskutočnia 29. 2. 2024 o 10.00 hod. v MKC v sídle organizácie na Štefánikovej 3 v Bratislave.

Podľa článku I, Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena VR ÚKE SAV môže do VR organizácie kandidovať každý, kto spĺňa nasledovné podmienky:

 

Článok I

Špecifické požiadavky na kandidátov na členov vedeckej rady

 (1) Členom vedeckej rady Ústavu krajinnej ekológie SAV v. v. i. (ďalej ÚKE SAV v. v. i.) sa

môže stať len ten, kto:

  1. a) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené),
  2. b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  3. c) má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom predmetu činnosti organizácie alebo v príbuznom odbore a zároveň získal vedecký kvalifikačný stupeň IIa; pri externých členoch vedeckej rady a pri členoch vedeckej rady prevažne infraštruktúrnej organizácie sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa.“

 

(2) Podľa § 18 ods. 6 písm. a) a § 37 ods. 1 písm. c) zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „zákon o verejnej výskumnej inštitúcii“) sú členmi vedeckej rady ÚKE SAV v. v. i. významní odborníci z oblastí, v ktorých verejná výskumná inštitúcia uskutočňuje hlavnú činnosť. Najmenej jedna tretina a najviac jedna polovica členov vedeckej rady sú zástupcovia hospodárskej praxe alebo užívateľov výsledkov výskumu, ktorí nie sú zamestnancami žiadnej verejnej výskumnej inštitúcie.

 

Kandidáti z radov zamestnancov i z radov zástupcov hospodárskej praxe doručia svoje kandidatúry písomne na adresu Správna rada ÚKE SAV, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava do 22. 2. 2024 vrátane v zalepenej obálke s označením „Voľba vedeckej rady – NEOTVÁRAŤ“.

 Kandidatúra musí obsahovať:

  1. písomné vyjadrenie súhlasu kandidovať do VR ÚKE SAV;
  2. stručný štruktúrovaný životopis so zdôraznením skúseností podľa vyššie uvedených špecifických podmienok kladených na kandidátov, t. j. predovšetkým podľa písmena c) odseku (1) a odseku (2) článku I Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena VR;
  3. kandidáti z radov zamestnancov zároveň predkladajú neoverenú kópiu dokladu o získaní kvalifikačného stupňa IIa v rámci SAV.

 

V Bratislave dňa 26. 1. 2024

prof. Zita Izakovičová, PhD.

Predseda Správnej rady ÚKE SAV

 

*V dokumente sa pre zjednodušenie používa iba mužský tvar niektorých podstatných mien (napr. člen, kandidát a pod.). Pri každom použití takéhoto podstatného mena však výraz zahŕňa rovnako osoby mužského aj ženského pohlavia.

** V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kandidáti súhlasia so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo všetkých doručených dokumentoch za účelom volieb do vedeckej rady ÚKE SAV.