Študentská konferencia „Kvalita vôd na Slovensku“ – Správa

Správa, 25.mája 2023

 

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. v spolupráci s Global Water Partnership Slovakia a so Slovenskou ekologickou spoločnosťou pri SAV usporiadali dňa 23.5.2023

Študentskú konferenciu s názvom Kvalita vôd na Slovensku, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti Svetového dňa Zeme 2023. Do súťaže sa prihlásilo celkom 19 posterov žiakov stredných škôl, ktoré následne osobne odprezentovali na konferencii.

Témy vedeckých posterov boli nasledujúce: Rieky a jazerá – tekuté zlato; Poklad ukrytý pod zemou; Sucho – každoročný nepriateľ a Voľná téma z oblasti kvality vôd.

Žiaci vo svojich prezentáciách poukázali na to, že voda v krajine je dôležitým ekologickým a ekonomickým zdrojom, je domovom, i regulátorom klímy. Poukázali aj na to, aké má naša krajina v tejto oblasti problémy.

Všetky prezentované postery sa vyznačovali vysokou úrovňou spracovania. Sme radi, že téma oslovila mladú generáciu aj odbornú verejnosť, o čom svedčila hojná účasť aj veľmi rozvinutá odborná diskusia.

Súbežne s programom boli vystavené všetky vedecké postery študentov v priestoroch konferencie, taktiež vedecké publikácie a odborná literatúra Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Členmi odbornej komisie boli Ing. Viliam Nagy, PhD. (Ústav hydrológie SAV, v. v. i.), Ing. Monika Supeková (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.), RNDr. Milena Moyzeová, PhD.

(Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i.), RNDr. Viktória Miklósová, PhD. (Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. a predseda združenia GWP Slovensko).

Odborná komisia vybrala 3 najlepšie vedecké postery, ktoré boli odmenené vecnými cenami.

Prvé miesto získala L. Kýšková z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom Meste nad Váhom s posterom Podzemné vodstvo.

Druhé miesto získali O. Spišák, H. Šebová a C. P. Murray z Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre s posterom Každá kvapka vody sa počíta.

Tretie miesto získali R. Škríp, N. Antalová a J. Jašek z Gymnázia Karola Štúra v Modre za poster Znečistenie podzemných vôd Žitného ostrova.

Všetci žiaci zapojení do súťaže získali Certifikát od Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. za úspešnú prezentáciu na študentskej konferencii.

Ďakujeme pekne žiakom za kvalitné postery a prezentácie na vysokej úrovni. Tešíme sa na ďalší úspešný ročník.

RNDr. Viktória Miklósová, PhD.

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i.

Správa Studentska konferencia Kvalita vod na Slovensku (.pdf)

Zborník posterov (.pdf)

 

Odborná porota (zľava): Ing. Monika Supeková zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., RNDr. Viktória Miklósová, PhD. z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i., RNDr. Milena Moyzeová, PhD. z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i., Ing. Viliam Nagy, PhD. z Ústavu hydrológie SAV, v. v. i.

Prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. a jej prezentácia

Prezentácie žiakov

Prezentácie žiakov

Posterová diskusia spojená s občerstvením

1. miesto získala L. Kýšková z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom Meste nad Váhom s posterom „Podzemné vodstvo“

2. miesto získali O. Spišák, H. Šebová a C. P. Murray z Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre s posterom “Každá kvapka vody sa počíta“

3. miesto získali R. Škríp, N. Antalová a J. Jašek z Gymnázia Karola Štúra v Modre za poster „Znečistenie podzemných vôd Žitného ostrova“

Pohľad do prednáškovej miestnosti