Projektová činnosť

Medzinárodné

PANGEOS - PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science
PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: Poľnohospodárske systémy a lesy patria medzi zraniteľné ekosystémy citlivo reagujúce na súčasné environmentálne a klimatické dynamické zmeny. Ciele stanovené projektom PANGEOS sú navrhnuté v nadväznosti na strategické ciele Európskeho zeleného dohovoru. Pre poľnohospodárstvo zahŕňajú zabezpečenie potravinovej bezpečnosti v kontexte klimatických zmien, posilnenie odolnosti európskeho potravinového systému a zníženie environmentálnej a klimatickej stopy európskeho poľnohospodárskeho sektora smerom k konkurencieschopnému a udržateľnému využívaniu a manažmentu zdrojov. Pre lesníctvo zahŕňajú ochranu, obnovu a rozšírenie európskych lesov na boj proti klimatickým zmenám, zvrátenie straty biodiverzity a zabezpečenie odolných a multifunkčných lesných ekosystémov. Na podporu týchto cieľov má PANGEOS využiť najmodernejšie technológie diaľkového prieskumu (RS) na pokrok v pracovných postupoch poľného fenotypovania, presnom poľnohospodárstve/lesníctve a rozsiahlejších operačných hodnoteniach pre udržateľnejší manažment prírodných zdrojov Európy.
Web stránka projektu: https://pangeos.eu/
Doba trvania: 6.11.2023 - 6.11.2027
PROCLIAS - PROCLIAS - Procesné modely pre atribúciu klimatických vplyvov naprieč odvetviami
PROCLIAS - Process-based models for climate impact attribution across sectors
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr.nat.techn. Ing. Merganičová Katarína
Anotácia: V Európe je k dispozícii veľa zložitých procesných modelov, ktoré umožňujú predikovať budúce klimatické vplyvy. Súčasná komunita zaoberajúca sa výskumom vplyvu klímy je však rozdrobená a modeluje väčšinou jednotlivé systémy. Integrácia klimatických vplyvov v rôznych prírodných a spoločenských odvetviach sa objavuje len pomaly. Rovnako pripisovanie vplyvov na podnebie a ďalších faktorov je stále nedostatočne preskúmanou oblasťou, pretože zmena podnebia sa už výrazne prejavuje, rokuje sa o čoraz väčšom počte súdnych prípadov zaoberajúcich sa klimatickými vplyvmi a zintenzívňujú sa politické diskusie o stratách a škodách. Tento nedostatok koordinácie medzi modelármi vplyvov a nedostatočné povedomie o metódach pripisovania vplyvu brzdí dôležitý vedecký a politický pokrok a je nevyhnutne potrebné viac koordinácie a vytvárania sietí. Preto si PROCLIAS kladie za cieľ vyvinúť spoločné protokoly, harmonizované súbory údajov a spoločné porozumenie toho, ako vykonávať medziodvetvové multimodelové štúdie o vplyve klímy v regionálnom a globálnom meradle, ktoré umožňujú pripisovanie vplyvov nedávnych klimatických zmien a rozsiahle prognózy budúcich vplyvov klímy. Projekt to urobí zameraním na kľúčové interakcie vplyvov podnebia na jednotlivé odvetvia, ich akumulovaný účinok, najmä extrémnych udalostí, priradenie dopadov zmene klímy a kvantifikáciu neistôt. PROCLIAS využije všetky sieťové nástroje COST na zaškolenie mladých výskumníkov, aby vykonávali a analyzovali simulácie viacerých modelov naprieč odvetviami, podporovali spoločnú platformu na zhromažďovanie simulácií modelových dopadov a metód ich analýzy a šírili údaje, kódy a výsledky pre vedcov, ako aj v syntetickejšej podobe pre zainteresované strany.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA19139/#tabs|Name:Description
Doba trvania: 27.10.2020 - 26.10.2024

Národné

CALTER - Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát.
Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: V lesných ekosystémoch je v súčasnosti uložené viac ako 70 % globálneho pôdneho uhlíka (C) čo zohráva významnú úlohu pri výmene skleníkových plynov medzi povrchom pôdy a atmosférou. Množstvo C v pôde je príčinou, že aj malá zmena v tomto úložisku môže výrazne ovplyvniť globálny klimatický systém Zeme. Pôdny organický uhlík sa vyskytuje v rôznych formách, ktoré z hľadiska stability možno rozdeliť na aktívnu (labilnú) frakciu, ktorá v pôde zotrvá rádovo týždne až mesiace, a stabilnú frakciu, ktorá môže v pôde pretrvávať mnoho rokov alebo dokonca storočí. Pôda stráca C dvoma hlavnými procesmi – respiráciou a vyplavovaním. Oba procesy sú riadené zložitými časopriestorovými procesmi, ktoré sa menia v dôsledku zmien biotických (rastlinné alebo mikrobiálne spoločenstvo) a abiotických (napr. teplota pôdy, pôdna vlhkosť, textúra pôdy) faktorov. Pôdna respirácia (Rs) pozostáva z dvoch hlavných zložiek – heterotrofnej (Rh) a autotrofnej (Ra), ktoré reagujú rozdielne na zmeny ovplyvňujúcich faktorov. Nadmorská výška ako významný determinant klimatických podmienok, podstatne ovplyvňuje zásobu a toky C v pôde. Hlavným cieľom nášho projektu je identifikovať straty pôdneho C respiráciou a vylúhovaním a identifikovať kľúčové faktory pozdĺž výškového gradientu reprezentujúceho hlavné lesné spoločenstvá v Západných Karpatoch. Študijné plochy sa nachádzajú na lokalitách určených na dlhodobý ekologický výskum v rámci siete LTER Slovensko. Možný vplyv zvýšenej teploty na toky C v pôde sledovaných ekosystémov budeme monitorovať pomocou otvorených skleníkov. Pre spoľahlivý odhad prirodzene veľmi premenlivých tokov pôdneho C optimalizujeme stratégiu odoberania vzoriek pre každý študovaný ekosystém na základe individuálnej priestorovej stratifikácie a frekvencie merania.
Web stránka projektu: n/a
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025