Projektová činnosť

Medzinárodné

ELMEN - ELMEN - Multi-inštitucionálny rámcový kontrakt na poskytovanie asistencie pre technické a finančné monitorovanie bežiacich projektov spolufinancovaných z predchádzajúcich a súčasného LIFE programu a pre tematickú podporu
ELMEN - Inter-institutional single framework contract for the provision of assistance for the technical and financial monitoring of ongoing projects funded from previous and on-going LIFE programmes and on thematic support
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bezák Peter, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej a finančnej opodstatnenosti riešenia projektov spolufinancovaných Európskou Komisiou v rámci programu LIFE. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v okruhoch ochrany prírody v rámci rozvoja siete Natura 2000, ochrany životného prostredia, zmeny klímy, cirkulárnej ekonomiky a kvality života a čistej energie. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a pravidlami a projektové správy spĺňajú dohodnuté požiadavky. Ich hodnotiace správy v anglickom jazyku sa pravidelne predkladajú na EK (DG Environment a CINEA), taktiež poskytujú na žiadosť EK inú odbornú podporu súvisiacu s LIFE programom.
Web stránka projektu: https://www.elmen-eeig.eu/
Doba trvania: 1.4.2023 - 31.3.2027
eLTER PPP - eLTER Preparatory Phase Project
eLTER Preparatory Phase Project
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: eLTER RI je paneurópska výskumná infraštruktúra (RI) programu ESFRI, ktorá sa plánuje uviesť do prevádzky v roku 2027. Doteraz bola budovaná prostredníctvom národných investícií v priebehu niekoľkých desaťročí v kontexte projektov, zameraných na výskum ekosystémov, kritických zón a sociálno-ekologických systémov. Vedecký zámer eLTER RI podporilo 162 výskumných organizácií podpísaním memoranda o porozumení a 19 krajín (vrátane Slovenska) formálne poskytlo politickú podporu pre založenie eLTER RI. eLTER RI bude vytvárať vedecky spoľahlivé informácie, potrebné na reakciu na veľké spoločenské výzvy a zároveň bude pracovať ako distribuovaná RI nákladovo najefektívnejším spôsobom. Neustále bude zdokonaľovať svoje služby a in-situ zariadenia tak, aby zodpovedali potrebám zainteresovaných strán, a to aj pokiaľ ide o nové výskumné výzvy. Tým dosiahne globálne vedúce postavenie Európy v ekosystémových vedách. Projekt eLTER PPP stanoví víziu a poslanie, strategické plány spolupráce a analýzu dopadu RI; naplánuje riadiace štruktúry a začne implementovať a koordinovať plynulý prechod od prípravy k prevádzke RI založením právneho subjektu a jasným určením rizík a opatrení na ich zníženie. Pripraví analýzu nákladov a prínosov, úplnú nákladovú kalkuláciu RI a finančné plány pre strednodobé a dlhodobé obdobie a zladí ich s požiadavkami zúčastnených krajín. Vypracuje požiadavky, ktoré majú spĺňať centrálne služby RI, identifikuje hostiteľskú krajinu ústrednej administratívy RI, definuje zameranie a rozhodovacie procesy pre výber poskytovateľov ďalších centrálnych služieb; dokončí technické špecifikácie eLTER RI týkajúce sa návrhu národnej výskumnej infraštruktúry, štandardných pozorovaní eLTER a kategórií výskumných lokalít eLTER, ustanoví proces kategorizácie lokalít. Vytvorí a nastavoví komunikačné, diseminačné a marketingové štruktúry pre plynulé pokračovanie v eLTER RI a zapojenie vedeckej komunity používateľov eLTER a ďalších skupín užívateľov po skončení projektu.
Web stránka projektu: https://www.lter-europe.net/projects/PPP
Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2025
eLTER PLUS - European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS
European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Pokrok v porozumení, riadení a zabezpečení súčasných a budúcich funkcií a služieb ekosystémov je výzvou pre fragmentovaný a rozptýlený ekosystémový výskum, riadený úzkymi disciplinárnymi perspektívami, ktoré bránia holistickému porozumeniu komplexných ekologických a sociálno-ekologických systémov. Vznikajúcu výskumnú infraštruktúru (RI) pre európsky dlhodobý výskum ekosystémov, kritickej zóny a sociálno-ekologických systémov (eLTER RI) vyhodnotilo Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) ako RI s vysokým potenciálom na vyplnenie tejto medzery v európskom prostredí RI. Primárnym cieľom eLTER PLUS je otvoriť a rozšíriť výskumné kapacity a vplyv eLTER zapojením súčasných a nových užívateľov a rozvíjaním medziodborového a transdisciplinárneho výskumu, využívajúceho dizajn lokalít a platforiem eLTER a štandardný rámec pozorovaní eLTER. Projekt eLTER PLUS vykoná test výkonnosti vznikajúcej RI a zhodnotí a posilní svoje činnosti v reálnom čase. Ďalej bude podporovať budovanie komunít a poskytovanie služieb v súlade s projektom H2020 eLTER INFRAIA pre začínajúce komunity a súvisiacimi projektami. Zameriava sa na intenzívne využívanie 35 vybraných lokalít a platforiem v suchozemských, sladkovodných a pobrežných ekosystémoch v kombinácii s pozorovacími údajmi z ďalších 50 lokalít na skúmanie ekosystémov a sociálno-ekologických reakcií na globálne relevantné environmentálne výzvy z hľadiska integrity ekosystémov a ekosystémových služieb. Jeho celosystémový prístup bude získavať zmysluplné vedecké informácie a informácie relevantné pre politické rozhodovanie prostredníctvom spoločne navrhovaného transdisciplinárneho výskumu v spolupráci s rôznymi zainteresovanými stranami na miestnej, regionálnej a európskej úrovni. Spoločné akcie sa tiež zameriavajú na spoluprácu s partnerskými RI s cieľom maximalizovať synergie, zvýšiť efektívnosť a katalyzovať holistické porozumenie funkcií ekosystémov a na vývoj virtuálnych laboratórií, v ktorých sú in-situ údaje prepojené s inými zdrojmi údajov, akým je napr. Copernicus.
Web stránka projektu: https://www.lter-europe.net/projects/PLUS
Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2025
PANGEOS - PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science
PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: Poľnohospodárske systémy a lesy patria medzi zraniteľné ekosystémy citlivo reagujúce na súčasné environmentálne a klimatické dynamické zmeny. Ciele stanovené projektom PANGEOS sú navrhnuté v nadväznosti na strategické ciele Európskeho zeleného dohovoru. Pre poľnohospodárstvo zahŕňajú zabezpečenie potravinovej bezpečnosti v kontexte klimatických zmien, posilnenie odolnosti európskeho potravinového systému a zníženie environmentálnej a klimatickej stopy európskeho poľnohospodárskeho sektora smerom k konkurencieschopnému a udržateľnému využívaniu a manažmentu zdrojov. Pre lesníctvo zahŕňajú ochranu, obnovu a rozšírenie európskych lesov na boj proti klimatickým zmenám, zvrátenie straty biodiverzity a zabezpečenie odolných a multifunkčných lesných ekosystémov. Na podporu týchto cieľov má PANGEOS využiť najmodernejšie technológie diaľkového prieskumu (RS) na pokrok v pracovných postupoch poľného fenotypovania, presnom poľnohospodárstve/lesníctve a rozsiahlejších operačných hodnoteniach pre udržateľnejší manažment prírodných zdrojov Európy.
Web stránka projektu: https://pangeos.eu/
Doba trvania: 6.11.2023 - 6.11.2027
PAREUS - PAREUS - Poskytovanie adaptívnych poznatkov pre posilnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity pre udržateľné krajiny a chránené oblasti
PAREUS - Providing Adaptive knowledge for Ratcheting up the EU Biodiversity strategy for Sustainable landscapes and protected areas
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kanka Róbert, PhD.
Anotácia: Program PAREUS využíva inovatívny krajinný prístup s cieľom integrovať politiku a prax pre rôzne spôsoby využívania pôdy, aby sa zabezpečilo spravodlivé a udržateľné využívanie pôdy v priestorovo explicitnom rámci. Krajinný prístup je interdisciplinárny a na riešenie orientovaný rámec, ktorý spája viaceré zainteresované strany z viacerých sektorov a bude mimoriadne vhodný na uľahčenie spoločenských zmien smerom k spravodlivému a udržateľnému prechodu prostredníctvom cielených a na budúcnosť orientovaných snáh o obnovu.
Web stránka projektu: https://www.biodiversa.eu/2023/04/19/pareus/
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
EUGW - Pozorovanie trávnych porastov - aktualizácia CO4N2K
EU Grassland Watch – CO4N2K update
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: EU Grassland Watch bude podporovať monitorovanie a manažment lokalít N2000 so zameraním na trávnaté porasty, a tým hodnotiť stav chránených oblastí / ekosystémov v priebehu času. Program Copernicus poskytne cenné zdroje na mapovanie a monitorovanie lokalít prostredníctvom existujúcich produktov pripravených na použitie a prevádzkových akvizícií snímok z pozorovania Zeme (EO). Výsledky analytických procesov budú k dispozícii používateľom prostredníctvom užívateľsky prívetivého a intuitívneho webového nástroja na podporu ich potrieb v oblasti podávania správ a manažmentu na rôznych úrovniach od celoeurópskej až po úroveň lokality.
Web stránka projektu: https://cop4n2k.eu/
Doba trvania: 22.1.2024 - 16.5.2026
PROCLIAS - PROCLIAS - Procesné modely pre atribúciu klimatických vplyvov naprieč odvetviami
PROCLIAS - Process-based models for climate impact attribution across sectors
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr.nat.techn. Ing. Merganičová Katarína
Anotácia: V Európe je k dispozícii veľa zložitých procesných modelov, ktoré umožňujú predikovať budúce klimatické vplyvy. Súčasná komunita zaoberajúca sa výskumom vplyvu klímy je však rozdrobená a modeluje väčšinou jednotlivé systémy. Integrácia klimatických vplyvov v rôznych prírodných a spoločenských odvetviach sa objavuje len pomaly. Rovnako pripisovanie vplyvov na podnebie a ďalších faktorov je stále nedostatočne preskúmanou oblasťou, pretože zmena podnebia sa už výrazne prejavuje, rokuje sa o čoraz väčšom počte súdnych prípadov zaoberajúcich sa klimatickými vplyvmi a zintenzívňujú sa politické diskusie o stratách a škodách. Tento nedostatok koordinácie medzi modelármi vplyvov a nedostatočné povedomie o metódach pripisovania vplyvu brzdí dôležitý vedecký a politický pokrok a je nevyhnutne potrebné viac koordinácie a vytvárania sietí. Preto si PROCLIAS kladie za cieľ vyvinúť spoločné protokoly, harmonizované súbory údajov a spoločné porozumenie toho, ako vykonávať medziodvetvové multimodelové štúdie o vplyve klímy v regionálnom a globálnom meradle, ktoré umožňujú pripisovanie vplyvov nedávnych klimatických zmien a rozsiahle prognózy budúcich vplyvov klímy. Projekt to urobí zameraním na kľúčové interakcie vplyvov podnebia na jednotlivé odvetvia, ich akumulovaný účinok, najmä extrémnych udalostí, priradenie dopadov zmene klímy a kvantifikáciu neistôt. PROCLIAS využije všetky sieťové nástroje COST na zaškolenie mladých výskumníkov, aby vykonávali a analyzovali simulácie viacerých modelov naprieč odvetviami, podporovali spoločnú platformu na zhromažďovanie simulácií modelových dopadov a metód ich analýzy a šírili údaje, kódy a výsledky pre vedcov, ako aj v syntetickejšej podobe pre zainteresované strany.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA19139/#tabs|Name:Description
Doba trvania: 27.10.2020 - 26.10.2024
Restore4Life - Restore4Life - Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja
Restore4Life - Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Restore4Life demonštruje početné sociálno-ekonomické úžitky generované celostným (holistickým) a transdisciplinárnym prístupom k obnove sladkovodných a pobrežných mokradí v povodí Dunaja, ktorý prispeje k novej modro-zelenej infraštruktúre podporujúcej regionálnu odolnosť voči klimatickej zmene a zmierňovanie jej dopadov. Restore4Life má 4 demonštračné lokality a 6 monitorovacích lokalít po celom povodí Dunaja, aby ukázal, že zvýšené poskytovanie kľúčových ekosystémových služieb, ako je zadržiavanie vody a znečisťujúcich látok, sekvestrácia uhlíka a turistické príležitosti, ako aj lepšia odolnosť biotopov závislých od vody prinesú početné sociálno-ekonomické synergie, ktoré tiež poskytujú príležitosti pre udržateľné podnikanie a investície.Implementácia aktivít, ktorých hlavným cieľom je obnoviť laterálnu konektivitu v riečnych koridoroch, bude podporovaná službou Restore4Life na dlhodobú obnovu mokradí (Restore4Life Wetland Reconstruction Accelerator), ktorá kombinuje včasné integrované spravovanie mokradí s novou úrovňou spoločenskej angažovanosti. Akcelerátor poskytne testované ukazovatele, monitorovacie prístupy a podporu pri rozhodovaní na identifikáciu prispôsobených a na budúcnosť orientovaných cieľov, techník a holistických plánov obnovy mokradí. Umožní a uľahčí zapojenie sa občanov a zainteresovaných strán do spoločného navrhovania projektov vytvorením praktických komunít zainteresovaných strán, prostredníctvom prepojenia podobných projektov v rôznych fázach realizácie, občianskou vedou, tematickými mobilnými aplikáciami a využitím viacerých komunikačných kanálov s osobitným zameraním na vizuálny, praktický a interaktívny tok informácií, ktorý podporuje emocionálne väzby na vodou tvarované prostredie. Rôzne nástroje generované Restore4Life, vrátane príručiek pre podnikateľské prostredie a pre cielené plány obnovy, zabezpečia efektívnu replikáciu obnovných aktivít v pridružených regiónoch. V spolupráci s podobnými aktivitami tak Restore4Life efektívne podporuje integračné sociálne a ekonomické premeny.
Doba trvania: 1.6.2023 - 31.5.2027

Národné

Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť
Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piscová Veronika, PhD.
Anotácia: Človek využívaním prírodných zdrojov, ekosystémových služieb a aktivitami priamo či nepriamo vplýva/l naprírodné prostredie a kvalitu jeho zložiek, a to v časovom a priestorovom rámci. Rozsah a intenzita vplyvučloveka na krajinu sa stáročiami menili a záviseli od obdobia, ktoré práve prebiehalo. Pre identifikáciu mieryovplyvnenia krajiny človekom, je nevyhnutné poznať pôvodnú krajinu, do ktorej človek zásadným spôsobomnezasiahol. Keďže takáto krajina v strednej Európe už neexistuje, je potrebné ju určitým spôsobom vedeckyzrekonštruovať. Cieľom projektu je v modelových územiach zastupujúcich vybrané typy krajiny Slovenska,rekonštruovať krajinu vo viacerých obdobiach historickej a archeologicej minulosti a vyhodnotiť v nich dôsledkyľudskej činnosti. Vplyv človeka na krajinu sa môže javiť na prvý pohľad pre ľudstvo ako kladný, na samotnúprírodu však môže mať vplyv negatívny, a teda v konečnom dôsledku záporný aj pre človeka. Preto je dôležitéanalyzovať vzťah človeka a jeho prostredia v časovom rozsahu.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii
Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: V posledných rokoch sa čoraz výraznejšie prejavujú zmeny vo využívaní krajiny, ktoré sa odrážajú aj v zložení a štruktúre vegetácie. Nemalou mierou prispievajú k zmene krajiny agrodotácie, ktoré sa začali poberať od r. 2004 po vstupe SR do Európskej únie. Cieľom projektu je pomocou opakovaných fytocenologických zápisov vyhodnotiť zmeny vo floristickom zložení a zastúpení funkčných skupín travinno-bylinných biotopov európskeho a národného významu, ku ktorým dochádza v dôsledku zmien v spôsobe využívania krajiny vplyvom poľnohospodárskych podpôr zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Na základe výsledkov bude možné posúdiť efektivitu a vplyv podpôr na stav biotopov. Súčasne budeme pokračovať v testovaní vplyvu rôznych manažmentových zásahov na zloženie travinno-bylinnej vegetácie na trvalých plochách. Výsledky budú slúžiť predovšetkým zamestnancom Štátnej ochrany prírody a budú podkladom pre optimalizáciu manažmentových opatrení na udržanie priaznivého stavu európsky a národne významných biotopov.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy
Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na zhodnotenie dlhodobých zmien znečistenia ovzdušia a ich dopadov na vybranéekosystémy. Projekt má dve hlavné témy. Prvá je zameraná na výskum zmien atmosférickej depozícieprostredníctvom machorastov ako akumulátorov znečisťujúcich látok. Nadväzujeme na niekoľko desaťročnýceloslovenský výskum metodikou ICP Vegetation, súčasťou bude aj vytvorenie máp znečistenia Slovenska ahodnotenie dopadu na človeka a ekosystémy. Na LTER lokalite Báb budeme pokračovať v štúdiu akumulácieznečisťujúcich látok v machorastoch, listoch drevín a pôde lesného ekosystému. Druhou témou jeexperimentálne štúdium dopadu zvýšenej teploty a depozície dusíka a fosforu na ekosystém alpínskych lúk nalokalitách LTER Jalovecká dolina (od r. 2002; fosfor a 3 koncentrácie dusíka; od r. 2009 aj regeneráciuekosystému) a Kráľova hoľa (od r. 2009; zvýšenie teploty, depozícia dusíka a ich kombinácia). V projektezopakujeme všetky doterajšie merania, vyhodnotíme zmeny a dopady na štruktúru a fungovanie ekosystému.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
BIO RESERVE - Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií
Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piscová Veronika, PhD.
Anotácia: Zámerom projektu je vytvoriť návrh udržateľného inštitucionálneho, finančného a legislatívneho modelu fungovaniabiosférických rezervácií v podmienkach Slovenskej republiky a východísk ich strategického rozvoja na základeanalýzy potenciálu územia v kontexte napĺňania cieľov Agendy 2030, teórie odolnosti, zahraničných skúseností apríkladov dobrej praxe. Model bude reflektovať výstupy analýzy všetkých zložiek potenciálu štyroch slovenskýchbiosférických rezervácií v kontexte teórie odolnosti a cieľov Agendy 2030 a bude rozpracovaný so konkrétnychbusiness modelov jednotlivých biosférických rezervácií. Jeho súčasťou bude aj metodika tvorby rozvojovýchdokumentov pre biosférické rezervácie (stratégia rozvoja, akčný plán, marketingová komunikačná stratégia), ktorábude počas projektu aplikovaná vo všetkých štyroch biosférických rezerváciách s ohľadom na najnovšie trendyúzemného rozvoja, podporu odolnosti skúmaných území a zachovanie ich výnimočnej hodnoty v celosvetovomrozmere. Súčasťou projektu budú aj aktivity zamerané na budovanie povedomia odbornej i laickej verejnosti oriešenej problematike, popularizovanie výsledkov projektu a výmenu poznatkov, nápadov a skúsenosti s aktérmi zverejného, súkromného a neziskového sektora v podobe workshopov, konferencie, verejných diskusií,konferenčných príspevkov a vysokokvalitných výskumných výstupov.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine
Landscape-ecological aspects of green and blue infrastructure in creation of an optimal spatial basis for ecologically stable areas in urban landscape.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Moyzeová Milena, PhD.
Anotácia: Aktuálnou témou súčasného vedeckého výskumu doma aj vo svete je riešenie problematiky zelenej (Z) a modrej (M) infraštruktúry. Úlohou Z a M infraštruktúry je podpora a zachovanie biodiverzity a diverzity krajiny, polyfunkčné využívanie krajiny, ochrana zložiek krajiny a zachovanie významných krajinných prvkov. Cieľom projektu bude na základe interdisciplinárneho vedeckého výskumu vypracovať metodiku hodnotenia Z a M infraštruktúry v sídelnom prostredí. Vytvoriť odborný metodický nástroj využiteľný pre plánovaciu a projekčnú prax na lokálnej úrovni. Okrem hodnotenia zelenej a modrej infraštruktúry bude parciálnym cieľom zhodnotiť aj sivú infraštruktúru, ktorá súvisí s rozvojom sídiel a komunikácií a je dôležitou súčasťou komplexného hodnotenia pre výsledné návrhy. Ochrana prirodzených a poloprírodných ale aj človekom vytvorených ekosystémov je dôležitou podmienkou pre zachovanie bioprodukcie, environmentálnych a socioekonomických funkcií a celkových podmienok a foriem života v urbanizovanej krajine.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Multikriteriálny prístup stanovenia udržateľného polyfunkčného využívania vysoko zraniteľných oblastí
Multi-criteria approach of sustainable multifunctional use of highly vulnerable area determination
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krnáčová Zdena, PhD.
Anotácia: Princípy trvalo udržateľného využívania pôdy sú založené na rešpektovaní limitujúcich faktoroch, ich racionálneho využívania. Obzvlášť závažné je dodržiavanie týchto princípov hospodárenia vo vysoko zraniteľných oblastiach ako je chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) Žitný ostrov. Zámerom projektu je stanovenie krajinnoekologického potenciálu, vyčlenenie zón optimálneho polyfunkčného využívania - ochranu a revitalizácia krajiny a jej zložiek, trvalo udržateľné ekonomické využívanie a mimoprodukčné využívanie krajiny, kultúrny a sociálny rozvoj vidieka. Nakoľko najväčším plošným znečisťovateľom patria farmárske firmy hospodáriace konvenčným spôsobom, chceme osloviť farmárske subjekty dotazníkovou formou v danom území, zistiť ich spôsob hospodárenia, benefitov, nevýhod, aktuálnych legislatívnych obmedzení, doporučení a pod. Vyhodnotením je posúdenie vhodnosti využívania krajiny, spracovanie výsledkov a ich implementácia do regionálnych antén Národnej siete rozvoja vidieka SR a iných strategických dokumentov.Jedným zo zámerov projektu je stanovenie krajinnoekologického potenciálu, vyčlenenie zón optimálneho polyfunkčného využívania - ochranu a revitalizácia krajiny a ich zložiek, trvalo udržateľné ekonomické využívanie a mimoprodukčné využívanie krajiny, kultúrny a sociálny rozvoj vidieka. Druhým významným cieľom je formou dotazníkového prieskumu farmárskych objektov zistiť skutkový stav. Jeho vyhodnotením je posúdenie vhodnosti využívania krajiny, spracovanie výsledkov a ich implementácia do regionálnych antén Národnej siete rozvoja vidieka SR a iných strategických dokumentov.
Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
CALTER - Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát.
Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: V lesných ekosystémoch je v súčasnosti uložené viac ako 70 % globálneho pôdneho uhlíka (C) čo zohráva významnú úlohu pri výmene skleníkových plynov medzi povrchom pôdy a atmosférou. Množstvo C v pôde je príčinou, že aj malá zmena v tomto úložisku môže výrazne ovplyvniť globálny klimatický systém Zeme. Pôdny organický uhlík sa vyskytuje v rôznych formách, ktoré z hľadiska stability možno rozdeliť na aktívnu (labilnú) frakciu, ktorá v pôde zotrvá rádovo týždne až mesiace, a stabilnú frakciu, ktorá môže v pôde pretrvávať mnoho rokov alebo dokonca storočí. Pôda stráca C dvoma hlavnými procesmi – respiráciou a vyplavovaním. Oba procesy sú riadené zložitými časopriestorovými procesmi, ktoré sa menia v dôsledku zmien biotických (rastlinné alebo mikrobiálne spoločenstvo) a abiotických (napr. teplota pôdy, pôdna vlhkosť, textúra pôdy) faktorov. Pôdna respirácia (Rs) pozostáva z dvoch hlavných zložiek – heterotrofnej (Rh) a autotrofnej (Ra), ktoré reagujú rozdielne na zmeny ovplyvňujúcich faktorov. Nadmorská výška ako významný determinant klimatických podmienok, podstatne ovplyvňuje zásobu a toky C v pôde. Hlavným cieľom nášho projektu je identifikovať straty pôdneho C respiráciou a vylúhovaním a identifikovať kľúčové faktory pozdĺž výškového gradientu reprezentujúceho hlavné lesné spoločenstvá v Západných Karpatoch. Študijné plochy sa nachádzajú na lokalitách určených na dlhodobý ekologický výskum v rámci siete LTER Slovensko. Možný vplyv zvýšenej teploty na toky C v pôde sledovaných ekosystémov budeme monitorovať pomocou otvorených skleníkov. Pre spoľahlivý odhad prirodzene veľmi premenlivých tokov pôdneho C optimalizujeme stratégiu odoberania vzoriek pre každý študovaný ekosystém na základe individuálnej priestorovej stratifikácie a frekvencie merania.
Web stránka projektu: n/a
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Výskum špecifických prvkov biokultúrnej krajiny na Slovensku
Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta, PhD.
Anotácia: V širšom ponímaní možno krajinu chápať ako prevažne biokultúrnu a multifunkčnú, keďže sa neustále prispôsobuje hospodárskym, sociálnym, kultúrnym a environmentálnym procesom v čase a priestore. Výsledkom je vznik biokultúrnych systémov poskytujúcich rozhodujúci a efektívny priestor integrácie prvkov biologickej a kultúrnej povahy, ktorej charakter významne ovplyvňuje jednotlivé biokultúrne systémy. Pozornosť v projekte bude venovaná jednak rozvoju metodiky detailného interdisciplinárneho a integrovaného výskumu vzájomného prepojenia biotických a sociálno-kultúrnych prvkov pomocou indikátorov biotickej a kultúrnej diverzity v hodnotných biokultúrnych systémoch na území Slovenska a tiež výskumu zmien rozsahu a štruktúry foriem tradičného agrárneho reliéfu na vybraných územiach. Špeciálna pozornosť bude venovaná stanoveniu faktorov zmien najhodnotnejších biokultúrnych systémov (hnacie sily, globálne megatrendy) na rôznej úrovni a určeniu vybraných úžitkov, ktoré poskytujú ľudskej spoločnosti.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde
Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum vývoja pôdnych vlastností a vegetácie na opustenej poľnohospodárskej pôde.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát
Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: Západné Karpaty zaberajú podstatnú časť územia Slovenska. Krajinu charakterizujú horské a vysokohorské oblasti s typickou krajinnou štruktúrou, s rôznym zastúpením lesných a nelesných biotopov. Významným spôsobom sa tu na formovaní krajinného rázu uplatňujú prírodné, ale aj antropogénne podmienené faktory. Procesy prebiehajúce v prírodnom prostredí neustále ovplyvňujú krajinnú diverzitu a biodiverzitu a v súčasnosti čoraz viac na význame naberajú antropogénne vplyvy. Projekt sa zameriava na hodnotenie zmien krajiny a biodiverzity vybraných území vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych stresových faktorov v rôznych časových obdobiach. Sledované budú zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity, ktoré môžu vznikať vplyvom prirodzeného vývoja území, vplyvom globálnych faktorov, alebo vplyvom pôsobenia človeka v krajine. Vplyvy človeka budú hodnotené z hľadiska jeho historického pôsobenia v krajine, spôsobu a intenzity využívania krajiny, až po súčasné pôsobenie ovplyvňujúce celkový stav prírodného prostredia.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025