Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Publikácie za rok 2024:
 • BOROVSKÁ, Jana - RUSŇÁK, Tomáš - HALADA, Ľuboš. Biomonitoring of heavy metals in atmospheric deposition - Slovakia 2020 - 2023. In 37th Task Force meeting. - Kaunas : Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2024, p. 39-40. Dostupné na internete: https://icpvegetation.ceh.ac.uk/37th-task-force-meeting-kaunas-lithuania (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Task Force meeting) Typ: GII
 • BOROVSKÁ, Jana - HALADA, Ľuboš - RUSŇÁK, Tomáš. Biomonitoring of atmospheric deposition of heavy metals in Slovakia in 2020-2022. In 36th Task Force Meeting. - Bangor : UK Centre for Ecology & Hydrology, 2023, p. 42. Dostupné na internete: https://icpvegetation.ceh.ac.uk/sites/default/files/ProgrammeAndAbstracts_ICP_Veg_TFM_2023.pdf (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Task Force meeting) Typ: GII
 • ČERNECKÝ, Ján** - ŠVAJDA, Juraj - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠPULEROVÁ, Jana. Contribution of protected areas to mitigate the effect of landscape fragmentation in Slovakia [Prínos chránených území k zmierneniu vplyvu fragmentácie krajiny na Slovensku]. In Journal of Landscape Ecology, 2024, vol. 17, no. 1, p. 47-63. ISSN 1803-2427. Dostupné na internete: https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/jlecol-2024-0004 (Pareus - Poskytovanie adaptívnych poznatkov pre posilnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity pre udržateľné krajiny a chránené oblasti / Providing adaptive knowledge for ratcheting up the EU biodiversity strategy for sustainable landscapes and protected areas) Typ: ADEB
 • DÍAZ-YÁNEZ, Olalla** - KÄBER, Yannek - ANDERS, Tim - BOHN, Friedrich J. - BRAZIUNAS, Kristin H. - BRUNA, Josef - FISCHER, Rico - FISCHER, Samuel M. - HETZER, Jessica - HICKLER, Thomas - HOCHAUER, Christian - LEXER, Manfred J. - LISCHKE, Heike - MAIROTA, Paola - MERGANIČ, Ján - MERGANIČOVÁ, Katarína - METTE, Tobias - MINA, Marco - MORIN, Xavier - NIEBERG, Mats - RAMMER, Werner - REYER, C. P. O. - SCHEITER, Simon - SCHERRER, Daniel - BUGMANN, Harald. Tree regeneration in models of forest dynamics: A key priority for further research [Zmladzovanie stromov v modeloch dynamiky lesa: kľúčová priorita budúceho výskumu]. In Ecosphere, 2024, vol. 15, iss. 3, article no. e4807. ISSN 2150-8925. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ecs2.4807 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • GAJDOŠ, Peter** - ČERNECKÁ, Ľudmila - PURGAT, Pavol - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pannonic salt marshes - important habitats for ground-active spider communities [Panónske slaniská - významné biotopy pre spoločenstvá pozemných pavúkov]. In Arachnologische Mitteilungen/Arachnology Letters, 2023, vol. 66, pp. 24-33. (2022: 0.408 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1018-4171. Dostupné na: https://doi.org/10.30963/aramit6604 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMB
 • GAJDOŠ, Peter - LITAVSKÝ, Juraj - LANGRAF, Vladimír - SCHLIMBACHOVÁ, Eva. Vplyv štruktúry parku v Rusovciach na diverzitu epigeických spoločenstiev pavúkov. In Zoologické dny Ostrava 2024 - Zoological days Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s. 65. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
 • HALADA, Ľuboš** - LIESKOVSKÝ, Juraj - GAJDOŠ, Peter. Hotspots of the Habitats Directive species in the Carpathians [Centrá výskytu druhov Smernice o stanovištiach v Karpatoch]. In Biological Conservation, 2024, vol. 293, article no. 110 572. ISSN 0006-3207. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110572 (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems) Typ: ADMA
 • HALADA, Ľuboš** - LIESKOVSKÝ, Juraj - GAJDOŠ, Peter. Hotspots of the Habitats Directive species in the Carpathians [Centrá výskytu druhov Smernice o stanovištiach v Karpatoch]. In Biological Conservation, 2024, vol. 293, article no. 110 572. ISSN 0006-3207. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110572 (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems) Typ: ADMA
 • HOLECOVÁ, Milada - KOLLÁR, Jozef - SELNEKOVIČ, Dávid. Fauna nosáčikov (Coleoptera, Curculionoidea: Nemonycidae, Attelabidae, Brentidae, Curculionidae) pieskovej duny Kameničná-Balvany (Podunajská rovina, južné Slovensko) [Weevil fauna (Coleoptera Curculionoidea: Nemonycidae, Attelabidae, Brentidae, Curculionidae) of the sand dune Kameničná-Balvany (Podunajská rovina, southern Slovakia)]. In Entomofauna Carpathica, 2023, roč. 35, no. 2, s. 39-52. ISSN 1335-1214. Typ: ADFB
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIKLÓS, László - ŠPULEROVÁ, Jana** - DOBROVODSKÁ, Marta - HALADA, Ľuboš - RANIAK, Andrej - DICK, Jan. Data collection for assessment of the natural capital at the regional level: case study of LTSER Trnava region. In Environmental Sciences Europe, 2024, vol. 36, article no. 65. ISSN 2190-4715. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12302-024-00894-w (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Typ: ADCA
 • KRNÁČOVÁ, Zdena - KENDERESSY, Pavol - BARÁNKOVÁ, Zuzana** - BARANČOKOVÁ, Mária - LABUDA, Martin. Multifunctional use of agricultural land with support for selected ecosystem services in the territory protected water management area Žitný ostrov [Multifunkčné využitie poľnohospodárskej pôdy s podporou vybraných ekosystémových služieb v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný Ostrov]. In Land, 2024, vol. 13, iss. 1, artic. no. 44. ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land13010044 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Vega 2/0015/24 : Multikriteriálny prístup stanovenia udržateľného polyfunkčného využívania vysoko zraniteľných oblastí/Multi-criteria approach of sustainable multifunctional use of highly vulnerable area determination) Typ: ADCA
 • LIESKOVSKÝ, Juraj** - KENDERESSY, Pavol - PETLUŠOVÁ, Viera - PETLUŠ, Peter. Effect of grass cover and abandonment on soil surface changes and soil properties in traditional vineyards in Vráble viticultural region in southwestern Slovakia [Vplyv zatrávnenia a opúšťania na zmeny pôdneho krytu a pôdnych vlastností v tradičných maloblokových vinohradoch vo Vrábeľskom vínnom regióne na juhozápade Slovenska]. In Catena, 2024, vol. 235, article no. 107702. ISSN 0341-8162. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107702 (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present) Typ: ADCA
 • MELICHER, Jakub - HALADA, Ľuboš - PALAJ, Andrej. Ecosystem services of Thermophilous grasslands of Cerová vrchovina /Slovakia/ under different land-use practises [Vplyv využívania krajiny na poskytovanie ekosystémových služieb suchomilnej travinno-bylinnej vegetácie Cerovej vrchoviny]. In Nordic OIKOS 2024. - Lund : Nordic society OIKOS, 2024, p. 174. Dostupné na internete: https://nordicsocietyoikos.glueup.com/resources/protected/organization/1097/event/80737/9c2b919c-5ceb-433c-b305-0d1a308db8a0.pdf Typ: GII
 • MERGANIČ, Ján - ALLMANOVÁ DUDÁKOVÁ, Zuzana** - MERGANIČOVÁ, Katarína - VLČKOVÁ, Mária - FERENČÍK, Michal - JUŠKO, Vladimír - ALLMAN, Michal. Impact of fine woody debris on surface water run-off [Vplyv tenkého odumretého dreva na odtok povrchovej vody]. In European Journal of Forest Research, 2023, vol. 142, iss. 2, p. 381-393. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.705 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1612-4669. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10342-022-01528-7 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • PALAJ, Andrej - KOLLÁR, Jozef - MICHALOVÁ, Martina**. Changes in the Nardus grasslands in the (Sub)Alpine zone of Western Carpathians over the last decades [Dynamika psicových porastov v (sub)alpínskom pásme Západných Karpát]. In Biologia, 2024, vol. 79, no. 4, p. 1 081 - 1 090. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01458-8 (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians) Typ: ADDA
 • PAZÚR, Róbert** - NOVÁČEK, Jozef - BÜRGI, Matthias - KOPECKÁ, Monika - LIESKOVSKÝ, Juraj - PAZÚROVÁ, Zuzana - FERANEC, Ján. Changes in grassland cover in Europe from 1990 to 2018: trajectories and spatial patterns. In Regional Environmental Change, 2024, vol. 24, no. 2, art. no. 51. ISSN 1436-3798. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10113-024-02197-5 (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia. Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Typ: ADCA
 • PISCOVÁ, Veronika - HREŠKO, Juraj - ŠEVČÍK, Michal. Vplyv turistiky na vysokohorskú krajinu Belianskych Tatier. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2023. 131 s. Prírodovedec, Vol. 835. ISBN 978-80-558-2111-5 (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves. 313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Typ: AAB
 • PURGAT, Pavol - GAJDOŠ, Peter - ČERNECKÁ, Ľudmila - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pavúky z Červenej knihy Slovenska. In Zoologické dny Ostrava 2024 - Zoological days Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s. 180. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
 • SARVAŠOVÁ, Zuzana** - SEDLIAK, Maroš - HLADKÝ, Radovan - ČERNECKÝ, Ján - ŠTĚRBOVÁ, Martina. Mapovanie a hodnotenie ekosystémových služieb lesa [Mapping and assessment of forest ecosystem services]. In HAJDÚCHOVÁ, Iveta et al. Strategické zmeny vo financovaní lesov : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Katedra lesníckej ekonomiky a politiky, 2023, s. 103-109. ISBN 978-80-228-3407-0. Dostupné na internete: https://klep.tuzvo.sk/sites/default/files/02_zbornik_pvp_2023.pdf Typ: AEDA
 • ŠÍBLOVÁ, Zuzana - RANIAK, Andrej. Evaluation of the impact of wetland revitalization on the species Leucorrhinia pectoralis in the Záhorie region [Hodnotenie vplyvu revitalizácie mokradí na druh Leucorrhinia pectoralis v oblasti Záhorie]. In Nordic OIKOS 2024. - Lund : Nordic society OIKOS, 2024, p. 150. Dostupné na internete: https://nordicsocietyoikos.glueup.com/resources/protected/organization/1097/event/80737/9c2b919c-5ceb-433c-b305-0d1a308db8a0.pdf Typ: GII
 • ŠPULEROVÁ, Jana - IZAKOVIČOVÁ, Zita - PONDELIK, Radovan - SUROVÁ, Diana - ČERNECKÝ, Ján. The assessment of natural capital of biodiversity for pollinators [Hodnotenie prírodného kapitálu biodiverzity pre opeľovače]. In Geografický časopis, 2024, roč. 76, č. 1, s. 5-23. ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2024.76.1.01 (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Typ: ADNA
 • ŠVOŇAVOVÁ, Katarína - FALŤAN, Vladimír - PISCOVÁ, Veronika - ŠAGÁT, Vladimír - PETROVIČ, František**. A detailed assessment of the land cover development in a territory with dispersed settlement area (case study Hriňová - Snohy, Slovakia) [Detailné hodnotenie vývoja krajinnej pokrývky v území s rozptýleným osídlením (prípadová štúdia Hriňová – Snohy, Slovensko)]. In Nature Conservation-Bulgaria, 2024, vol. 55, pp. 41-65. ISSN 1314-6947. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/natureconservation.55.111246 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA